• معرفي نشريه
  علمی

  بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعطای اعتبار علمی_پژوهشی نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری وابسته به پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 19/12/94 موافقت شد. 

   امتیاز: علمی – پژوهشی (3325/18/3  / 16/01/1395) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  نام نشریه: مطالعات اجتماعی گردشگری

  ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی-پژوهشی)

  زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

  سیاست داوری: دوسوکور

  میانگین زمان داوری:   ماه

  وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات  (Open Access)

   سایت اینترنتی دوفصلنامه:http://www.journalitor.ir/

  نشانی الکترونیکی: journalitor@um.ac.ir

  نشانی: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، سه راهی علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی.

   اعتبار و کیفیت علمی دوفصلنامه

  ضریب تاثیر دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری در سال 1397 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  0.730 بوده و بر اساس سامانه ISC دارای کیفیت عالی (Q1)  است. 

  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار( COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

   نوع دسترسی؛ دسترسی باز است

   نویسنده مسئول موظف است فرم تعارض منافع  و  فرم تعهد نامه را دانلود،  و پس از تکمیل در سامانه بارگزاری کند.

  دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری  مبلغی جهت داوری و چاپ مقاله دریافت نمی کند.

   دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از سامانه مشابه یاب همتاجو استفاده می کند.

   این دو فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. مخاطبان این فصلنامه، تحت مجوز حق انتشار بین‌المللی و اجازه دسترسی ( CC BY 0.4) ، می‌توانند مطالب را نسخه برداری و توزیع کنند.

   


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری
   حمید شایان مهدی مودودی ارخودی سجاد فردوسی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   شناسایی الگوی رفتاری متقاضیان و عرضه‌کنندگان محصولات گردشگری در مقصدهای مختلف، به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی تلقی می‌شود. در این راستا، هدف این پژوهش تدوین مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه¬داری است. بر این اساس، به بررسی نظام¬مند چکیده کامل
   شناسایی الگوی رفتاری متقاضیان و عرضه‌کنندگان محصولات گردشگری در مقصدهای مختلف، به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی تلقی می‌شود. در این راستا، هدف این پژوهش تدوین مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه¬داری است. بر این اساس، به بررسی نظام¬مند پیشینه پژوهش با رویکرد فراترکیب به منظور شناسایی و طبقه¬بندی عوامل مرتبط با تغییرات عرضه و تقاضای گردشگری بر اساس تحولات نظام سرمایه‌داری پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پژوهش¬های منتشرشده در پایگاه¬های علمی معتبر داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق بود. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که رفتار عرضه و تقاضای گردشگری به موازات تحولات نظام سرمایه¬داری از فوردیسم تا پسافوردیسم، دچار تغییر شده است. بر این اساس تغییرات رفتاری تقاضای گردشگری بر مبنای سه مؤلفه برنامه¬ریزی، محصولات گردشگری، و خصوصیات، قابل تعریف است. همچنین تغییرات رفتاری عرضه گردشگری، مبتنی بر چهار مؤلفه اقتصادی، برنامه¬ریزی، محصولات گردشگری، و ساختار و کارکرد قابل تعریف است. با سنجش و ارزیابی مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری که بر اساس تحولات نظام سرمایه-داری، در این پژوهش ارائه گردید، زمینه لازم برای آگاهی نسبت به الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری را فراهم می¬آورد که هدایت‌کننده توسعه گردشگری در مناطق مختلف خواهد بود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی مدل كيفي ارتباطات یکپارچه‏ی بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
   علي  ميرطاهري عبداله نعامی علیرضا روستا
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   در محیط رقابتی امروزی، شرکت‌ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی هستند. هـدف اصلـی از ایـن پژوهــش، طراحــی مــدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري مبتنــی بــر نظریه¬پــردازی داده‏بن چکیده کامل
   در محیط رقابتی امروزی، شرکت‌ها به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به استفاده از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی هستند. هـدف اصلـی از ایـن پژوهــش، طراحــی مــدل پارادایمی ارتباطات یکپارچه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري مبتنــی بــر نظریه¬پــردازی داده‏بنیـاد اسـت. پژوهش حاضر با اصول فلسفه پارادایمی تفسیرگرایی (ساخت‌گرایی اجتماعی) و استراتژی متد داده‏بنیاد به صورت تاکتیک کیفی و اکتشافی است. افق زمانی؛ به‌صورت مطالعه مقطعی از اواخرسال 98 تا خرداد 1399 به طول انجامید. ابزار اصلی برای گردآوری داده‌ها مصاحبه است. به این منظور، بـا 12 خبـرۀ علمي - عملي، شـامل خبـرگان شــاغل در صنعــت گردشگري و اســتادان دانشــگاه، با روش قضاوتي مصاحبه‏هــای بــاز و عميق صــورت گرفــت. طبــق دســتورالعمل کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی با استفاده از نرم¬افزار تحليل داده كيفي مكس‏كيو‏دي‏اي، داده‏هــا در قالــب 52 كُد اوليه و پانــزده مقولــه فرعــی و شــش مقولــه اصلــی مفهوم‏ســازی شــده اســت. مــدل پارادايمي پژوهش نشــان می‏دهــد کــه ارتباطات يكپارچه بازاريابي دفاتر، معلول تحليل يكپارچه (شرايط عللي) و تحت تأثير بستر الزامات زمينه‏اي (فني-فردي) قرار دارد و با اتخاذ راهبردهايي(هم‌راستایی سخت‏افزارها و نرم‏افزارها در جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ) مي‏توان پيامدها و نتايجي (خرید و خرید مجدد و ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت گردشگری و مسافرتی) در جهت دست‏يابي به پديده مركزي رقم بزند. همچنين عوامل مداخله‏گر با شناسايي مقوله ‏هايي دال بر شرايط محيطي بر اساس داده‏هاي متني مصاحبه شوندگان شناسايي گرديد. در نهایت کدگذاری انتخابی بر حسب تعریف پنج قضیه به دست آمده مشخص گردید. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تحليلي بر ظرفيت سازي گردشگري اجتماع¬محور در شهر یزد
   حسین کلانتری زهرا  پیرمرادیان علی  شمس¬الدینی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   صنعت گردشگری با ویژگی‌های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت می¬تواند در افزایش درآمد ملی نقش مهمی داشته و در عین حال از پیامدهای ناگوار زیست¬محیطی مبرا باشد. با توجه به اهمیت فزاینده گردشگری، تحلیل آثار آن بر سایر ابعاد ضرورتی وی چکیده کامل
   صنعت گردشگری با ویژگی‌های خاص خود، صنعتی پویا با آینده‌ای روشن تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت می¬تواند در افزایش درآمد ملی نقش مهمی داشته و در عین حال از پیامدهای ناگوار زیست¬محیطی مبرا باشد. با توجه به اهمیت فزاینده گردشگری، تحلیل آثار آن بر سایر ابعاد ضرورتی ویژه دارد. شهر یزد با برخورداری از توان¬ها و فرصت¬های ویژه گردشگری، در ابعاد متفاوت اقتصادی، اجتماعی، زیست¬محیطی و کالبدی از این پدیده متأثر شده است. استان يزد دارای پتانسيل فعاليت¬هايي مانند كويرنوردي، ماسه¬نوردي، بازديد از تپه¬هاي ماسه¬اي و ماسه¬هاي روان، كوهنوردي در دامنه¬هاي شيركوه و غیره است. در نتيجه با يك برنامه¬ريزي دقيق و مدون مي¬توان گام¬هاي مؤثري جهت ارتقاي اين فعاليت¬هاي گردشگری برداشت. هدف از تحقیق حاضر شناخت عوامل و زمینه¬های قوت، ضعف، فرصت و تهدید مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری و تبیین الگویی مناسب جهت توسعه پایدار گردشگری و تحليلي بر ظرفيت¬سازي گردشگري اجتماع¬محور در شهر یزد می¬باشد. روش تحقیق «توصیفی - تحلیلی» و براساس داده¬ها و اطلاعات حاصل از مطالعه¬ی منابع کتابخانه¬ای، اسناد و نوشته¬های مربوط به بررسی و تکمیل پرسشنامه از 50 نفر از اعضای سازمان¬های مردم¬نهاد فعال گردشگری و کارشناسان مربوطه است که با بهره¬گیری از مدل تلفیقی SWOT-AHP به ارزیابی دو دویی و وزن¬دهی پرداخته شده است. شاخص¬های مورد بررسی شامل: جلب مشارکت¬های مردمی (بسیج عمومی) با میانگین 4/4، تسهیل¬گری شامل اطلاع¬رسانی و آگاه¬سازی و شاخص نهادسازی و تقویت گروه¬های محلی با میانگین 3/4، تقویت نظام مشارکت جمعی با میانگین 2/4 و شناسایی فرصت¬های کارآفرینی و اشتغال و شاخص نیازسنجی محلی و به روز نمودن آنها با میانگین 1/4 می¬باشد که نشان می¬دهد سازمان¬های مردم¬نهاد گردشگری دارای ظرفیت بالایی در خصوص پیاده¬سازی الگوی جامعه¬محور در شهر یزد هستند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری
   عذرا عزیزی حمید ضرغام بروجنی محمود ضیائی محمدتقی تقوی فرد
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   زنجیره‏های تأمین در طول زمان از بهبود فرایندهای بخش عرضه به سمت نیازهای مشتری و زنجیره ارزش تحول پیدا کرده اند. مشتریان صنعت گردشگری خواهان دریافت محصولی یکپارچه هستند که مستلزم ایجاد بستری تعاملی برای ارزش آفرینی بین ذینفعان مختلف ‏می‏‏باشد، اما دستیابی به این یکپارچگی چکیده کامل
   زنجیره‏های تأمین در طول زمان از بهبود فرایندهای بخش عرضه به سمت نیازهای مشتری و زنجیره ارزش تحول پیدا کرده اند. مشتریان صنعت گردشگری خواهان دریافت محصولی یکپارچه هستند که مستلزم ایجاد بستری تعاملی برای ارزش آفرینی بین ذینفعان مختلف ‏می‏‏باشد، اما دستیابی به این یکپارچگی همواره با موانعی روبرو بوده است. اینترنت و توسعه زنجیره تأمین الکترونیکی گردشگری بستری تعاملی برای ایجاد یکپارچگی فراهم می کند. لذا هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی خلق ارزش از طریق زنجیره یکپارچه است. به این منظور با استفاده از روش کیفی فراترکیب مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته و براساس مقوله‏ها، زیرمقوله‏ها و مفاهیم استخراج شده از این مطالعات، چارچوب مورد نظر ارائه شده است. به این منظور با بررسی چکیده 175 مقاله، 119 مورد به لحاظ محتوایی براساس مولفه‌های برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بررسی و 35 مورد به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج تحقیق، انواع محرکها و موانع درونی و بیرونی و در سطح محیط کلان و زنجیره بر ابعاد مختلف یکپارچگی درونی، تأمین کنندگان (بیرونی) و مشتری تأثیرگذار هستند. یکپارچگی زنجیره تأمین و خلق همکارانه ارزش منجر به ایجاد ارزش برای ذینفعان مختلف خواهد شد و زنجیره تأمین الکترونیکی بستر تعاملی یکپارچگی، خلق همکارانه و ارزش آفرینی را فراهم می کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - چهارچوبی جهت توسعه بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه
   حشمت مرادی علیرضا پورسعید مرجان واحدی محمد باقر آرایش
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   بوم گردی، راهبردی پایدار در زمینه کسب درآمد و به موازات آن حفظ منابع طبیعی است. پژوهش حاضر به منظور ارائه چارچوبی برای توسعه بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه با با بکارگیری تئوری داده بنیاد صورت گرفت. تحلیل داده ها با نرم افزار maxqda12 در قالب سه مرحله کدگذ چکیده کامل
   بوم گردی، راهبردی پایدار در زمینه کسب درآمد و به موازات آن حفظ منابع طبیعی است. پژوهش حاضر به منظور ارائه چارچوبی برای توسعه بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه با با بکارگیری تئوری داده بنیاد صورت گرفت. تحلیل داده ها با نرم افزار maxqda12 در قالب سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نمونه آماری به روش گلوله برفی و 20 نفر از کارشناسان بود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. از میان داده‌ها 433 کد و 124 مفهوم و 23 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به دست آمد. مقوله‌های اصلی مدل به دست آمده شامل: مقوله‌های علی: مشارکتی، اقتصادی، جاذبه‌ها و پتانسیل های منطقه، سیاست گذاری، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، زیرساخت‌ها، خدمات و تسهیلات بوم گردی، و مقوله محوری توسعه بوم¬گردی، مقوله‌های مداخله گر: اقتصادی، مدیریتی و آموزشی، مقوله‌های راهبردی: اقتصادی و آموزشی، مقوله‌های پیامدی: پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی، در یک چارچوب پارادایمی، هم پیوند شده‌اند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - عوامل مؤثر بر رضایت و تمایل بیشتر گردشگران به خرید در مراکز خرید شهر مشهد
   سارا پارساپور هادی رفیعی دارانی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   خرید یک نوع جدید از گردشگری است که به عنوان یک فعالیت اصلی در میان گردشگران در نظر گرفته شده است. در این پژوهش تأثیر ویژگی‌های مرکز خرید ، ویژگی های سفر و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی گردشگر بر رضایتمندی و تمایل به خرید بیشتر گردشگر از مراکز خرید با تاکید بر مقایسه گردشگ چکیده کامل
   خرید یک نوع جدید از گردشگری است که به عنوان یک فعالیت اصلی در میان گردشگران در نظر گرفته شده است. در این پژوهش تأثیر ویژگی‌های مرکز خرید ، ویژگی های سفر و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی گردشگر بر رضایتمندی و تمایل به خرید بیشتر گردشگر از مراکز خرید با تاکید بر مقایسه گردشگران و زائران مراجعه کننده به بازار سنتی (بازار رضا (ع)) و بازار جدید (الماس شرق) در شهر مشهد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور 404 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری جمع¬آوری و با استفاده از روش لاجیت چندگانه به تخمین این عوامل پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیرهای منبع اطلاعات از بازار (آشنایی قبلی)، تعداد افراد خانواده همراه در سفر، برخورد مناسب فروشندگان، داشتن پارکینگ‌، کیفیت کالا‌، وضعیت تأهل، موقعیت مکانی، درآمد و تنوع کالا تأثیر معنی¬داری بر گزینش طبقات میزان خرید در مراکز خرید دارد. در انتها نیز جهت افزایش تمایل به خرید و رضایت گردشگران از مراکز خرید، احداث مراکز خرید در مکان‌هایی با دسترسی راحت¬تر برای گردشگر، نظارت بیشتر بر قیمت کالا و خدمات، وجود پارکینگ‌هایی با ظرفیت مناسب و کافی و وجود کالاهای متنوع در مراکز خرید پیشنهاد شد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر تاب‌آوری سازمانی در دوران شیوع کووید-19 (مطالعه موردی: هتل‌های شهر مشهد)
   داود قربان زاده جواد آقا محمدی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   صنعت گردشگری از دیرباز به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین صنایع در مواجهه با انواع بحران‌ها شناخته‌ شده است. در میان انواع بخش‌های فعال در حوزه گردشگری، بخش هتلداری به‌واسطه کاهش نرخ سفرها و اقامت در طول همه‌گیری کووید-19 بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است. به این منظور، برای کا چکیده کامل
   صنعت گردشگری از دیرباز به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین صنایع در مواجهه با انواع بحران‌ها شناخته‌ شده است. در میان انواع بخش‌های فعال در حوزه گردشگری، بخش هتلداری به‌واسطه کاهش نرخ سفرها و اقامت در طول همه‌گیری کووید-19 بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است. به این منظور، برای کاهش اثرات مخرب بحران‌ها بر بخش هتلداری، ادبیات مفهوم تاب‌آوری را معرفی می‌کند. از این‌ رو، پژوهش حاضر تأثیر سرمایه روان‌شناختی مالکان و مدیران هتل را بر تاب‌آوری سازمانی در طول شیوع کووید-19 بررسی می‌کند. اين پژوهش از نظر هدف كاربردى، شيوه جمع‌آوری اطلاعات پيمايشى و به لحاظ بررسى روابط بين متغيرها، همبستگى با تأکید بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. برای درک روابط مدل مفهومی، این پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌ای که در مهر ماه و آبان ماه 1399 میان 157 نفر از مالکان و مدیران هتل و هتل‌آپارتمان‌های شهر مشهد به روش در دسترس توزیع شد، نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام کرد. نتايج آزمون فرضیه‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس 3 حاكى از آن است که سرمایه روان‌شناختی مالکان یا مدیران هتل می‌تواند امید و خوش‌بینی را در کارکنان ایجاد نموده و به آن‌ها در پذیرش واقعیت و آمادگی برای بحران‌های احتمالی آینده کمک کند. همچنین تأثیر رضایت مالکان و مدیران هتل از زندگی بر تاب‌آوری سازمانی قابل‌ملاحظه است و بیان می‌کند که سطح رضایت از زندگی مالکان و مدیران هتل به‌طور قابل‌توجهی بر روند بهبود کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم
   علی صادقی ولی اله نظری محمد غلامی محمدامیر امراللهی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   در پژوهش حاضر اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقيق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌ محقق ساخته است كه با روش تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است. در این پژوهش معیارهای مورد ن چکیده کامل
   در پژوهش حاضر اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقيق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌ محقق ساخته است كه با روش تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است. در این پژوهش معیارهای مورد نیاز در دو بخش اقتصادی با پنج زیرمعیار «افزایش اشتغال، افزایش درآمد، کاهش تورم، افزایش تولیدات منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی»، و بخش اجتماعی با سه زیرمعیار «افزایش امنیت، توسعۀ فرهنگ اجتماعی، بهبود خدمات و زیرساخت‌ها»، به منظور سنجش و ارزیابی اثرات گردشگری مذهبی در دو بخش اقتصادی و اجتماعی بر توسعه فضایی استان قم گردآوری و تدوین شده¬اند. نتایج بررسی اولویت¬بندی این معیارها، نشان از بالا بودن تأثیر بخش اقتصادی گردشگری مذهبی بر توسعه فضایی استان قم دارد. به اعتقاد کارشناسان هر چه توان اقتصادی مردم بیشتر باشد، تأثیر مطلوب آن بر بخش اجتماعی جامعه نیز قابل مشاهده و درک می‌باشد. همچنین این معیارها در محدوده مورد مطالعه که بخش‌های تشکیل¬دهنده استان قم می‌باشد نیز ارزیابی و اولویت‌بندی شدند که بخش مرکزی در پنج معیار از هشت معیار شناسایی شده، دارای بیشترین تأثیر از گردشگری مذهبی در بخش¬های اقتصادی و اجتماعی بر توسعه فضایی خود می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که بخش مرکزی استان ( شهر قم) به عنوان مرکز و کانون گردشگری برای گردشگران، فاصله زیادی در توسعه با سایر بخش‌های استان دارد. این فاصله موجب بروز مشکلاتی در آینده در این بخش و به خصوص در شهر قم خواهد شد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بخش¬بندی و تعیین نیمرخ روانشناختی- جمعیت شناختی و رفتاری زائرین کربلا در آیین سالانه¬ اربعین (مورد مطالعه: زائرین عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان)
   بعقوب دغاغله مریم درویشی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   گردشگری مذهبی یکی از پنج‌‌ شاخه ی اصلی گردشگری از نظر سازمان تجارت جهانی می¬باشد. محبوبیت سفرهای زیارتی در دهه¬های اخیر افزایش یافته و گردشگری مذهبی بخش مهمی از پویایی اقتصاد گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است. هدف از انجام این پژوهش بخش¬بندی و تعیین نیمرخ روانشناخت چکیده کامل
   گردشگری مذهبی یکی از پنج‌‌ شاخه ی اصلی گردشگری از نظر سازمان تجارت جهانی می¬باشد. محبوبیت سفرهای زیارتی در دهه¬های اخیر افزایش یافته و گردشگری مذهبی بخش مهمی از پویایی اقتصاد گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است. هدف از انجام این پژوهش بخش¬بندی و تعیین نیمرخ روانشناختی– جمعیت¬شناختی و رفتاری زائرین کربلا در آیین سالانه¬ی¬ اربعین است. این پژوهش بر اساس هدف، كاربردي و براساس چگونگي جمع¬آوري داده¬ها توصـيفی- پيمايشي است. جامعه¬ی آماری این پژوهش شامل زائرین کربلا در آیین سالانه¬ی اربعین است که از مرزهای استان خوزستان تردد کرده¬اند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از الگوریتم شبکه¬های عصبی با استفاده از نقشه¬های خود سازمانده استفاده شده است. یافته¬های پژوهش سه دستة متفاوت از زائرین با انگيزه¬هاي مختلف سفر را نشان داد. اين سه دسته از گردشگران به نام¬های بیشتر گردشگر تا زائر (گردشگران زائر)، بیشتر زائر تا گردشگر (زائرین گردشگر) و زائرین نام¬گذاري شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که گردشگران هر بخش ¬دارای ویژگی¬های روانشناختی، جمعیت¬شناختی و رفتاری خاص خود می¬باشند. بر اين اساس، راهبردهاي بازاريابي براي توسعة فعاليت¬هاي گردشگري متناسب با هر بخش باید متفاوت باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تعیین تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقلیمی گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی-تعطیلات (HCI) (مطالعه موردی: آستارا، استان گیلان)
   طوبی عابدی لادن کاظمی راد رؤیا  عابدی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   مهم¬ترین اطلاعات مورد نیاز گردشگران طبیعت، شرایط اقلیمی مطلوب در مقصد است و از اهداف اقلیم¬شناسان گردشگری نیز شناسایی انواع اقلیم مؤثر بر گردشگری است. در مطالعه حاضر به بررسی شاخص¬های اقلیمی گردشگری (TCI) و اقلیمی تعطیلات (HCI) در مهم¬ترین مناطق گردشگری آستارا شامل گردن چکیده کامل
   مهم¬ترین اطلاعات مورد نیاز گردشگران طبیعت، شرایط اقلیمی مطلوب در مقصد است و از اهداف اقلیم¬شناسان گردشگری نیز شناسایی انواع اقلیم مؤثر بر گردشگری است. در مطالعه حاضر به بررسی شاخص¬های اقلیمی گردشگری (TCI) و اقلیمی تعطیلات (HCI) در مهم¬ترین مناطق گردشگری آستارا شامل گردنه حیران و پارک جنگلی بی¬بی¬یانلو پرداخته و از پارامترهای دما، رطوبت نسبی، بارندگی، پوشش ابر و سرعت باد طی آمار 15 ساله (1398-1384) استفاده شد. نتایج بررسی ماهانه شاخص اقلیمی گردشگری نشان داد که ماه¬های مهر (65=TCI) و تیر (69=TCI) دارای رتبه خوب، اردیبهشت رتبه خیلی خوب (79=TCI) و خرداد رتبه عالی (80=TCI) است. نتایج شاخص اقلیمی تعطیلات نیز نشان داد که منطقه در ماه¬های دی و تیر (به¬ترتیب با مقادیرHCI برابر با 69 و 65) دارای رتبه خوب بود. ماه¬های خرداد و بهمن (75=HCI) دارای رتبه خیلی خوب، اردیبهشت و فروردین رتبه عالی (89 و 85=HCI) و اسفند رتبه ایده¬آل (93=HCI) بود. بنابر نتایج این پژوهش اوایل بهار و تابستان مهم¬ترین فصل¬ها برای گردشگری در منطقه بود که این نتایج با زمان تعطیلات انطباق دارد و احتمالاً در فصول کار و امتحانات، استقبال از گردشگری منطقه کمتر است. به¬طوری¬که از اسفند شرایط اقلیمی شروع به مناسب شدن می¬کند و تا شهریور ادامه می¬یابد. نتایج پژوهش حاضر برای بهبود فعالیت¬های گردشگری بنابر وضعیت اقلیمی منطقه، برنامه¬ریزی و مدیریت گردشگری از حیث تأمین تجهیزات و نیاز گردشگران در پیک¬های پذیرش گردشگر، تأمین زیرساخت¬های مطلوب برای جذب گردشگر در زمان¬های دیگر به طوری¬که بر سختی شرایط غلبه شود، مفید خواهد بود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - تحلیل مقاله‌های پژوهشی گردشگری در ایران
   محسن ترابی محمد رضا فتحی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   در این مقاله به بررسی پژوهش‌های پنج نشریه برتر حوزه گردشگری از منظر روش‌شناسی پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها مطالعه کتابخانه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی مقالات مجلات گردشگری و توسعه، مطالعات اجتماعی گردشگری، برنامه‌ریزی و چکیده کامل
   در این مقاله به بررسی پژوهش‌های پنج نشریه برتر حوزه گردشگری از منظر روش‌شناسی پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها مطالعه کتابخانه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی مقالات مجلات گردشگری و توسعه، مطالعات اجتماعی گردشگری، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، گردشگری شهری و مطالعات مدیریت گردشگری است که بین دوره‌های 1395 تا 1399 انجام گرفته است. در این پژوهش از نمونه‌گیری استفاده نشده و همه عناصر جامعه به صورت سرشماری بررسی شده‌اند. تعداد 814 مقاله از نظر 10 پارامتر از جمله پراکندگی تعداد مقالات در هر سال، رویکرد پژوهش، روش تحلیل داده‌ها، ابزار گردآوری اطلاعات، روش مورد استفاده، حوزه مورد پژوهش، تعداد نویسنده هر مقاله، منطقه جغرافیایی مورد مطالعه، وابستگی سازمانی نویسنده مسئول مقاله و رشته تحصیلی نویسنده مسئول مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین تعداد مقالات طی 5 دوره اخیر مربوط به نشریه گردشگری و توسعه بوده است و در مجموع بیشتر مطالعات روی استانهای شمالی و مرکزی متمرکز بوده‌اند. پژوهشگران رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری سهم قابل توجهی در چاپ مقالات حوزه گردشگری داشته‌اند و به لحاظ وابستگی نویسنده مسئول، به ترتیب دانشگاه علامه طباطبایی و تهران، بیشترین مقالات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین براساس نتایج تحقیق، بیشتر پژوهش‌ها به صورت توصیفی-کاربردی و دارای رویکرد کمی و با روش معادلات ساختاری بوده‌اند و 61 درصد از روش گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بوده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار کارکنان با محیط‌ زیست (مورد مطالعه: هتل¬ها و رستوران¬های شهر بیجار)
   اسماء آشتیانی طاهره آشتیانی علی اصغر حیدری
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   در دو دهة گذشته، توجه به پایداری زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در فعالیت‌ها و تحقیقات رشته‌های مدیریت افزایش ‌یافته‌است. مدیریت منابع انسانی سبز به‌ عنوان شاخه‌ای از مدیریت منابع انسانی پایدار، موضوعی نوین در رشتة مدیریت منابع انسانی است که بر هدف پایداری زیست‌محیطی تأک چکیده کامل
   در دو دهة گذشته، توجه به پایداری زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در فعالیت‌ها و تحقیقات رشته‌های مدیریت افزایش ‌یافته‌است. مدیریت منابع انسانی سبز به‌ عنوان شاخه‌ای از مدیریت منابع انسانی پایدار، موضوعی نوین در رشتة مدیریت منابع انسانی است که بر هدف پایداری زیست‌محیطی تأکید دارد. جهان در‌حال ورود و تجربه اقتصاد‌ سبز است. از این¬رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان آگاهی کارکنان هتل‌‌ها از مدیریت سبز و مزایای استفاده از آن می¬باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان هتل‌ها و رستوران‌های شهر بیجار واقع در استان کردستان به تعداد 60 نفر است که با استفاده از جدول مورگان 52 نفر برای نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب‌شدند. در این تحقیق برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده ‌شده ‌است. براي تحليل داده¬هاي به دست‌آمده از نمونه‌ها، هم از روش‌هاي آمار توصيفي و هم از روش‌هاي آمار استنباطي استفاده ‌شده ‌است. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از ضرایب بارهای عاملی استفاده ‌شد. با توجه به نتایج به دست‌آمده از بین 52 نفر جامعه آماری مورد ‌بررسی چنین به نظر ‌می‌آید که مدیریت منابع انسانی سبز بر تعهد سازمانی کارکنان، رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست و عملکرد زیست‌محیطی هتل تأثیر معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی کارکنان بر رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست و نیز رفتار سازگار کارکنان با محیط زیست بر عملکرد زیست‌محیطی هتل تأثیر معناداری دارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران: تأکیدی بر توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی
   فرنوش زنگوئی زهرا خرازی محمدوندی آذر جمشید صالحی صدقیانی
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   هدف اصلی این مقاله بررسی نقش توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی در نهادینه¬ کردن برنامه¬های هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران و شناسایی مؤلفه¬های هوشمندسازی گردشگری در مقاصد شهری ایران است. این پژوهش از نوع آمیخته و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی در بخش کیفی و پیمای چکیده کامل
   هدف اصلی این مقاله بررسی نقش توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی در نهادینه¬ کردن برنامه¬های هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران و شناسایی مؤلفه¬های هوشمندسازی گردشگری در مقاصد شهری ایران است. این پژوهش از نوع آمیخته و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی در بخش کیفی و پیمایش در بخش کمّی انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه-گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی، 13 نفر از مدیران گردشگری کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. 390 نفر از کارشناسان آژانس¬های مسافرتی نیز به عنوان نمونه‌ی بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه¬گیری در دسترس، انتخاب ‌شدند. پس از تحلیل داده¬ها از طریق مدل¬یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، مشخص شد که تمامی متغیرهای مشاهده‌پذیر و پنهان در سطح 05/0 معنی‌دار بوده و مورد تأیید قرارگرفتند. چهار مؤلفه‌ی توانمندسازی اجتماعی- فرهنگی، حکمرانی هوشمند، توسعه‌ی کاربرد تکنولوژی¬های نوین هوشمند و هوشمندسازی جامع خدمات گردشگری، به عنوان مؤلفه‌های هوشمندسازی صنعت گردشگری در ایران شناسایی شدند. بر اساس شاخص استون-گایسر شاخص افزونگی مؤلفه‌ی توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی، 523/0 محاسبه شد که بر اساس مقدار آن در مدل نهایی (528/0)، قدرت پیش¬بینی قوی مدل تأیید شد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: شهر شیراز)
   عباس جاویدیان
   شماره 19 , دوره 10 , بهار-تابستان 1401
   گردشگری مذهبی یکی از انواع گردشگری است که از دیرباز مورد توجه بسیاری از گردشگران واقع شده و از طریق تغییر در کنش-های متقابل میان انسان¬ها، تحولاتی را در کیفیت زندگی جامعه میزبان ایجاد می¬نماید. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء کی چکیده کامل
   گردشگری مذهبی یکی از انواع گردشگری است که از دیرباز مورد توجه بسیاری از گردشگران واقع شده و از طریق تغییر در کنش-های متقابل میان انسان¬ها، تحولاتی را در کیفیت زندگی جامعه میزبان ایجاد می¬نماید. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز، با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی می¬باشد. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. در این پژوهش از دو نوع گروه جامعه آماری استفاده شد، گروه اول که به منظور تعدیل و تعیین عوامل انتخاب شدند، شامل ده نفر از خبرگان حوزه گردشگري مذهبی در شهر شیراز می¬باشند که به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند؛ سپس پرسشنامه ماتریسی تهیه شده و در اختیار گروه دوم، شامل 30 نفر از شاغلان بومی در زمینه گردشگری مذهبی، قرار گرفت. در گام بعد داده‌ها و سناریوها با استفاده از تکنیک‌ نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی طراحی شد. در راستای ارتقای کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی شهر شیراز، عوامل متعددی دخیل هستند که از میان آنها افزایش رفاه اجتماعی و فرهنگی، افزایش سرمایه¬گذاری و احساس تعلق خاطر در ساکنان و گردشگران به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. جزييات مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز
   مهدی فرمانی محمد غفاری نوید شفیعی مصطفی زندی نسب
   شماره 17 , دوره 9 , بهار-تابستان 1400
   امروزه تجربه گردشگر و انتخاب مقصد گردشگری کانون توجه و تمرکز گردشگری در صنعت و دانشگاه است. در واقع گردشگران امروزی ارزش­محور هستند و مقاصد گردشگری زمانی می‌توانند موفق باشند که برای گردشگر ارزش ایجاد ‌نمایند. همچنین، کیفیت تجربه گردشگر یکی از کلیدی­ترین مزیت­های رقابتی چکیده کامل
   امروزه تجربه گردشگر و انتخاب مقصد گردشگری کانون توجه و تمرکز گردشگری در صنعت و دانشگاه است. در واقع گردشگران امروزی ارزش­محور هستند و مقاصد گردشگری زمانی می‌توانند موفق باشند که برای گردشگر ارزش ایجاد ‌نمایند. همچنین، کیفیت تجربه گردشگر یکی از کلیدی­ترین مزیت­های رقابتی مقصد گردشگری است. بنابراین پژوهش حاضر به­دنبال شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز است که در فروردین و اردیبهشت ماه 1398 به این شهر سفر کرده‌اند و در هتل بزرگ شیراز اقامت داشته‌اند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 400 نفر از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. روایی پرسش­نامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. به­منظور تجزیه­وتحلیل داده‌های پژوهش و استخراج ابعاد از تحلیل عاملی اکتشافی، جهت بررسی و تأييد ابعاد شناسایی­شده از روش تحلیل عاملی تأييدی و اولویت‌بندی آن از آنتروپی شانون به ترتیب در نرم‌افزارهای آماری اس‌پی‌اس‌اس، لیزرل و اکسل استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می­دهد ابعاد کیفیت تجربه گردشگر شامل ده بعد است؛ که از نظر پاسخ‌‌دهندگان بعد تجربه تعاملی ادراک‌شده در رتبه اول اهمیت قرار دارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری)
   محمدرضا فرزین مصطفی محمودی مهدی کروبی اکبر پورفرج
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1398
   هدف پژوهش حاضر، مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان هتل‌ها می‌باشد تا رقابت‌پذیری هتل‌ها را به طور مداوم تضمین کند. دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمان‌ها باید توجه خود را معطوف منابع داخلی خصوصاً منابع‌انسانی کنند و رویکرد چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر، مطالعه مزیت رقابتی پایدار با توجه به شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان هتل‌ها می‌باشد تا رقابت‌پذیری هتل‌ها را به طور مداوم تضمین کند. دیدگاه منبع محوری بر این نکته تأکید دارد که سازمان‌ها باید توجه خود را معطوف منابع داخلی خصوصاً منابع‌انسانی کنند و رویکرد عاملیت‌گرائی نیز بر نقش‌آفرینی کارکنان و تعاملات آنان درون چارچوب کنش دارد. نوع پژوهش توسعه‌ای/کاربردی و توصیفی/پیمایشی بوده و جمع‌آوري داده‌ها، بر اساس پرسشنامه‌اي متشکل از 73 سؤال و انتخاب نمونه تصادفی 260 نفري از ميان مديران و كاركنان هتل‌های پنج ستاره تهران انجام پذیرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها، با استفاده از روش الگوسازي معادلات ساختاري - در دو بخش الگوي اندازه‌گيري – جهت بررسي ويژگي فني پرسشنامه و بخش ساختاري، جهت بررسي فرضيه‌هاي پژوهش انجام پذيرفت. يافته‌هاي پژوهش، حاكي از تأثير مثبت و معنادار متغیر چارچوب کنش بر کنشگر شایسته و کنشگر شایسته بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در اشکال نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری دارد. بر مبناي نتايج تحقيق، میان عوامل چارچوب کنش یعنی رفاه ذهنی، اعطای آزادی مثبت، تسهیم دانش، رهبری تحول‌آفرین، برابری سازمانی و تأمین قراردادهای روانشناختی با مهارت‌های فردی، بین فردی و مدیریتی و نیز شایستگی سازمانی کارکنان ارتباط وجود دارد. ایجاد شرایط لازم برای نقش‌آفرینی کارکنان و تدوین آزمون‌های استخدامی و استانداردهای ارزیابی عملکرد براساس مهارت‌ها و شایستگی‌های شناسایی شده در این پژوهش به مدیران هتل‌های ایران پیشنهاد می‌شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری
   شمس السادات  زاهدی ابتهال  زندی
   شماره 5 , دوره 3 , بهار-تابستان 1394
   امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک ک چکیده کامل
   امروزه روان‏شناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمان‏ها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند. با توجه به تعامل فراوان و رو‎ در‎ رو با مشتری و ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش‌های خدماتی اهمیت بیشتری می‌یابد. یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» است. به علاوه از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی را در انجام موفق وظایف شغلی ایفا می‌کند، «هوش هیجانی» است؛ چرا که افراد دارای هوش هیجانی بالا، هنر تعامل و مهارت کنترل و ادارة احساسات دیگران را دارا هستند. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل‌های آریا به تعداد 500 نفر هستند. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه‏گیری طبقه‌بندی شده تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و t دو نمونه‏ای‌ مستقل) انجام شد. نتایج نشان می‏دهد که بین مؤلفه‌های هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین نظرات کارکنان هتل در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقۀ خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )
   سحر اقبالی مژگان عظیمی هاشمی حامد بخشی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1394
   پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می¬کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه¬های انگیزه، نگرش و سرمایه¬های سه¬گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگ چکیده کامل
   پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می¬کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه¬های انگیزه، نگرش و سرمایه¬های سه¬گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگران مشهد در نوروز 1392 گردآوری شده است. بر اساس یافته¬های تحقیق، گردشگران فرهنگی به سه دسته تقسیم شدند: «گردشگران فرهنگی خاص» شامل گردشگرانی که هدف سفرشان مقصد فرهنگی است، «گردشگران فرهنگی عام» شامل گردشگرانی است که در سفرهای خود از مقصدهای فرهنگی هم بازدید می¬کنند و «گردشگران فرهنگی تصادفی» که برحسب اتفاق و بدون شناخت از مقصدهای فرهنگی بازدید کرده‏اند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد امکانات و تسهیلات، نگرش به سفر فرهنگی و انگیزه برای اقدام به سفر فرهنگی تأثیرگذار است. ضریب تعیین مدل نشان می‏دهد، متغیرهای واردشده 45 درصداز تغییرات متغیر وابسته (کنش فرهنگی) را تبیین می-کند و میزان تحصیلات، بیشترین تأثیر را بر متغیر کنش سفر فرهنگی دارد. با توجه به نتایج تحقیق، ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش گردشگری فرهنگی و فرصت کسب تجربه برای گردشگران در بازدید از جاذبه و شرکت در رویدادهای فرهنگی وجود دارد که مخاطبان ویژة آن، افراد تحصیل‌کرده خواهند بود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)
   علیرضا  احمدی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1394
   یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط¬های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت¬هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل چکیده کامل
   یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط¬های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت¬هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان محلی از گردشگری، همچنین حمایت آن‏ها نسبت به گردشگری انجام شد. در این پژوهش از فن پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی ساکنان روستاهای گردشگری در شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در استان خوزستان بودند که نمونه‌ای به حجم 250 نفر از میان آن‌ها به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شد. جمع¬آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‏نامه انجام شد که روایی آن را متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (63/0 تا 92/0=α) تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفیت درک¬شده، تصویر (وجهه) استنباط¬شده و تعهد رابطه آماری معنی¬دار دارد و متغیر حمایت ساکنان نیز با متغیرهای کیفیت درک¬شده، ارزش درک¬شده، تصویر (وجهه) استنباط¬شده، تعهد و رضایت رابطه آماری معنی¬دار دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تعهد، رضایت و وجهه استنباط¬شده در مجموع 2/38 درصد از تغییرات در متغیر حمایت ساکنان را تبیین می¬نمایند و متغیر کیفیت درک-شده نیز قادر است در مجموع 7/11 درصد از تغییرات در متغیر رضایت¬مندی را تبیین کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
   جواد  علی‌بیگی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1394
   گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و از طریق تغییر در کنش‌هاي متقابل میان انسان‌‎ها تحولاتی را در کیفیت زندگی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می‌کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي جهان سوم که مرا چکیده کامل
   گردشگری مذهبی یک از کهن ترین انواع گردشگری می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و از طریق تغییر در کنش‌هاي متقابل میان انسان‌‎ها تحولاتی را در کیفیت زندگی و سرمایه‌های اجتماعی جامعه میزبان ایجاد می‌کند. این امر به خصوص در نواحی روستایی کشورهاي جهان سوم که مراحل اولیه توسعه گردشگري را سپري می‌کند داراي نمود بیشتري می‌باشد. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در روستای بردی از توابع شهرستان دهلران می‌باشد. نوع تحقیق کاربردي، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه‌اي و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های فریدمن و ویلکاکسون) صورت گرفته است. جامعه آماري تحقیق، شامل خانوارهاي روستاي بردی که طبق سرشماري سال 1390، داراي 165 خانوار و 857 نفر جمعیت می‌باشد، طبق فرمول کوکران تعداد 102 خانوار به‌ عنوان حجم نمونه بهدست آمد. یافته‌هاي تحقیق نشان می‌دهد، گردشگري مذهبی در مؤلفه کیفیت زندگی در تمامی ابعاد اعم از اجتماعی، زیست محیطی (در حد بالاتر از متوسط) و اقتصادی، کالبدي (در حد متوسط)، بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه به همراه داشته است، همچنین یافته‌هاي تحقیق در ارتباط با مؤلفه سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد، بعد از گسترش گردشگري مذهبی در بعد مشارکت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و انسجام اجتماعی بهبود داشته، اما در بعد اعتماد اجتماعی، بعد از گسترش گردشگري مذهبی از سطح این بعد کاسته شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: استان همدان)
   مصطفی طاهری
   شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1395
   هدف این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار بر وفاداری گردشگران از دو دیدگاه «ارزش ادراکی دریافت شده» و «حس مکان» است. تحقیق در سطح بررسی همبستگی است و هدف آن، پاسخ به این سؤال است که آیا میان ابعاد تشکیل‌دهندۀ ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری نسبت به برند مقصد گردشگری چکیده کامل
   هدف این پژوهش تحلیل عوامل اثرگذار بر وفاداری گردشگران از دو دیدگاه «ارزش ادراکی دریافت شده» و «حس مکان» است. تحقیق در سطح بررسی همبستگی است و هدف آن، پاسخ به این سؤال است که آیا میان ابعاد تشکیل‌دهندۀ ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری نسبت به برند مقصد گردشگری ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، میزان این همبستگی چگونه است و کدام‌ یک از ابعاد، نقش بیشتری دارند؟ طبق فرمول کوکران، تعداد 384 پرسش‌نامه به‌صورت تصادفی بین جامعۀ آماری (گردشگران استان همدان در تابستان 95)، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج محاسبات همبستگی ضریب پیرسون، وجود ارتباط معناداری بین ابعاد ارزش ادراکی (ارزش کاربردی، ارزش عاطفی و ارزش اجتماعی) و حس مکان (هویت مکان، تعلق به مکان و وابستگی به مکان) با وفاداری گردشگران نسبت به برند مقصد گردشگری را تأیید می‏کند. R2استاندارد شده، 9/45 محاسبه شد و مدل، حدود 45 درصد تغییرات وفاداری گردشگران را پیش‌بینی می‏کند. ارزش ادراکی کاربردی و حس تعلق به مکان قدرت پیش‌بینی بالاتری برای متغیر وفاداری دارند. بعد از آن¬ها به‌ترتیب قدرت پیش‌بینی، ارزش عاطفی درک شده، ارزش اجتماعی، حس وابستگی به مکان و حس هویت مکان در وفاداری گردشگران نسبت به برند مقصد گردشگری نقش دارند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد)
   هادی رفیعی سارا  پارساپور علی  رهنما
   شماره 7 , دوره 4 , بهار-تابستان 1395
   ماندگاری در مقصد گردشگری از عناصر کلیدی در فرآیند تصمیم¬گیری گردشگران است و اهمیتی اساسی برای مقصدهای گردشگری دارد. طول مدت اقامت یکی از مهم¬ترین عوامل تعیین¬کننده و مؤثر در گردشگری بر اقتصاد یک منطقه است. شهر مشهد از جمله شهرهایی است که در دهه‌های اخیر تعداد زائران و گ چکیده کامل
   ماندگاری در مقصد گردشگری از عناصر کلیدی در فرآیند تصمیم¬گیری گردشگران است و اهمیتی اساسی برای مقصدهای گردشگری دارد. طول مدت اقامت یکی از مهم¬ترین عوامل تعیین¬کننده و مؤثر در گردشگری بر اقتصاد یک منطقه است. شهر مشهد از جمله شهرهایی است که در دهه‌های اخیر تعداد زائران و گردشگران آن افزایش و متوسط ماندگاری آن¬ها کاهش یافته است. بر اساس آمارهای به¬دست آمده حدود 75 درصد زائران و گردشگران مشهد مقدس اقامتی کمتر از يک هفته و فقط 25 درصد آنان اقامتی بيش از يک هفته دارند و ميانگين مدت ماندگاری زائران مشهد 43/5 شبانه¬روز به¬دست آمده است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران و زائران در مشهد است. برای این منظور 692 پرسش¬نامه از گردشگران و زائران شهر مشهد در بهار سال 1394 که به¬صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، گردآوری و با استفاده از روش لاجیت ترتیبی به تخمین این عوامل پرداخته شد. مدت ماندگاری (متغیر وابسته) در سه گروه، ماندگاری کمتر از 5 روز، ماندگاری بین 5 تا 7 روز و بیشتر از 7 روز طبقه¬بندی شده است. نتایج نشان می¬دهد متغیرهای نحوۀ سفر (تنهایی)، تعداد دفعات سفر به مشهد و تعداد افراد خانوار همراه در سفر، تهیه غذا و تحصیلات تأثیر منفی و معنا‌دار و متغیرهای وسیله سفر (قطار) و درآمد (بین 1 تا 2 میلیون) تأثیر مثبت و معنا‌داری بر ماندگاری گردشگر و زائر در شهر مشهد دارند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
   مهدی کروبی ساسان  احمدی محمد  رسولی
   شماره 8 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1395
   حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می¬گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش¬های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و چکیده کامل
   حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می¬گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش¬های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و از پرسش¬نامه مصاحبه¬ای برای جمع¬آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. جامعۀ مورد مطالعه، خانوارهای ساکن شهر بانه هستند و حجم نمونه آماری 396 نفر است که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای به دست آمد. آلفاي كرونباخ، حدود70 درصد بوده و روايي نسبتا ًبالايي داشته است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. تحلیل یافته¬های تحقیق، بیانگر این است که مهم¬ترين عامل تأثير¬گذار در پيش-بيني متغير وابستۀ تغییر در جامعۀ میزبان، تغییر فرهنگی است و بعد از آن اثر نمایشی، اقتباس فرهنگی به ترتيب بيشترين تأثير را بر نگرش جامعۀ میزبان داشته¬اند. کالایی شدن فرهنگ كمتر از ديگر شاخص¬ها تأثيرگذار بر تغییر در جامعۀ میزبان بوده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تأثیر مقیاس¬های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی در توسعه گردشگری استان کردستان
   مختار  بهرامی
   شماره 6 , دوره 3 , پاییز-زمستان 1394
   گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه¬ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم¬گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان¬پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست¬گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در چکیده کامل
   گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه¬ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم¬گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان¬پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست¬گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در یک جهت قرار گیرند. این پژوهش بر آن است تا اثرات مقیاس¬های محلی، ملی و جهانی را بر توسعه گردشگری در استان کردستان در غرب ایران بررسی نماید و سپس با تعیین مهم‏ترین مقیاس اثرگذار بر توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه، مهم‏ترین عواملی را که در مقیاس¬های سه گانه فوق منجر به وضعیت عدم توسعه گردشگری در این مکان شده است، شناسایی کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی - تحلیلی است و شیوۀ گردآوری داده¬ها نیز اسنادی و پیمایشی است. فرض اصلی تحقیق این است که مقیاس ملی با توجه به ماهیت بینابینی خود، بیشترین اثرگذاری را بر عدم توسعه گردشگری دارد و عوامل سیاسی که لزوماً درون حوزه گردشگری قرار نمی¬گیرد، مهم‏ترین دلایل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان به حساب می¬آید. یافته¬های کتابخانه¬ای و میدانی تحقیق هر دو فرضیه تحقیق را مورد تأیید قرار می¬دهد. بدین معنی که مقیاس¬های ملی، جهانی و محلی به ترتیب بیشترین اثرات را بر به‏وجود آمدن وضعیت موجود داشته و «ضعف زیرساخت¬های حمل‏و‏نقل» و «وجود رویکرد امنیتی و سیاسی نسبت به جامعه محلی» در مقیاس محلی، «دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست‏گذاری گردشگری» در مقیاس ملی و «روابط تیره سیاسی میان ایران و کشورهای غربی» در مقیاس جهانی، مهم‏ترین عوامل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان است. جزييات مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • پست الکترونیک
  journalitor@um.ac.ir
  آدرس
  پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی-دفتر نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری
  تلفن
  05131997520

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 10
  تعداد شماره ها 19
  مقالات چاپ شده 174
  تعداد نویسندگان 1886
  تعداد مشاهده مقاله 404671
  تعداد دانلود مقاله 19090
  تعداد مقالات ارسال شده 1235
  تعداد مقالات رد شده 618
  تعداد مقالات پذیرفته شده 310
  درصد پذیرش 25 %
  زمان پذیرش(روز) 128
  تعداد داوران 133
  آخرین به روزرسانی 1401/05/19