دکتر حامد بخشی استاد
social@hbakhshi.com کارشناسی
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی