• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثر اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگران (مورد مطالعه: موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج)
    اکبر پورفرج ساسان احمدی
    بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که گردشگران رنج سفر را برای دیدن و تجربه اصالت در جغرافیایی دورتر از محل اقامت خود، تحمل می کنند، با این حال هنوز مطالعات تجربی محدودی این موضوع را بررسی کرده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد ب چکیده کامل
    بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که گردشگران رنج سفر را برای دیدن و تجربه اصالت در جغرافیایی دورتر از محل اقامت خود، تحمل می کنند، با این حال هنوز مطالعات تجربی محدودی این موضوع را بررسی کرده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگران است. بنابراین با توجه به ادبیات تحقیق، اصالت ادراک شده به سه گروه اصالت عینی، اصالت ساختاری و اصالت وجودی تقسیم شده است. مطالعه موردی این تحقیق موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج است. به طور کلی224پرسشنامه معتبر جمع آوری شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس از طریق روش تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اصالت عینی، ساختاری و وجودی به طور مثبتی بر رضایت گردشگران تأثیر گذار بوده است. و به غیر از اصالت ساختاری، اصالت عینی و وجودی اثر مثبتی بر قصد بازدید مجدد گردشگران دارند. و در نهایت رضایت گردشگران نیز اثر مثبتی بر قصد بازدید مجدد آنها داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی عوامل موثر اجرای خط مشی گردشگری در استان گیلان
    عزت اله عباسیان شبنم  زرجو سید حامد هاشمی
    هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی عمومی گردشگری در استان گیلان است. از این‌رو در زمره‌ی پژوهش‌های توسعه‌ای است و از حیث روش‌شناختی نیز از استراتژی پژوهش کیفی با رویکرد استقرائی که از فلسفه تفسیری- برساخت‌گرایی تبعیت می‌کند بهره گرفته شده است. ج چکیده کامل
    هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی عمومی گردشگری در استان گیلان است. از این‌رو در زمره‌ی پژوهش‌های توسعه‌ای است و از حیث روش‌شناختی نیز از استراتژی پژوهش کیفی با رویکرد استقرائی که از فلسفه تفسیری- برساخت‌گرایی تبعیت می‌کند بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل خبرگان حوزه گردشگری، خط مشی‌گذاری عمومی، گیلان شناسی و علوم جغرافیا است، که تعداد 20 نفر براساس روش نمونه‌گیری هدفمند با ماهیت گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحلیل حاکی از پنج عامل فناورانه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی- اداری بود. مقوله اصلی سیاسی- اداری؛ شامل کاهش بروکراسی، آموزش و توسعه و بهبود منابع انسانی است. مقوله اصلی اجتماعی، شامل تقویت مسئولیت اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد، مراوده صحیح بخش اجرائی با ساکنین بومی، بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی است، مقوله اصلی فرهنگی، شامل بهره‌گیری از نمادهای فرهنگی، بومی‌سازی خط‌مشی، تأکید بر ساختار فرهنگی هر منطقه است و مقوله اصلی فناورانه که شامل تأکید بر تبلیغات رسانه‌ای و تقویت زیرساخت فناوری و در نهایت مقوله اصلی اقتصادی شامل حکمرانی مشارکتی، برنامه‌ریزی صحیح مالی و بودجه می‌باشد. دستاورد ویژه پژوهش حاضر، تمرکز بر بخش اجراء خط‌مشی‌گذاری و اهم دانستن عوامل گوناگون فرهنگی، فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- اداری در پیاده‌سازی موفق خط‌مشی گردشگری است. چنین نتایجی گویای این واقعیت است که عوامل اقتصادی در اجرا مؤثر خط‌مشی یه تنهایی نقش ندارد بلکه سایر عوامل دیگر نیز نقش آفرینند که در بسیاری از پژوهش‌های مشابه مورد غفلت قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - زيبايي‌شناسي گردشگری کشاورزی و توليد اجتماعي فضا از منظر ذي‌نفعان محلي (مورد مطالعه: جشنواره انگور در شهرستان ابهر، روستای درسجین)
    محمد تقی  حیدری داریوش جهانی اسمعیل  دلیر یعقوب  حقی
    گردشگری کشاورزی در کاهش فقر روستایی، عمران و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی، ایجاد فرصت‌های درآمدزا برای ساکنان بومی، توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از جذابیت‌های فرهنگی و طبیعی نقش مهمی دارد و زمینه را برای تعامل و روابط متقابل بین مردم افراد روستا و چکیده کامل
    گردشگری کشاورزی در کاهش فقر روستایی، عمران و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی، ایجاد فرصت‌های درآمدزا برای ساکنان بومی، توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از جذابیت‌های فرهنگی و طبیعی نقش مهمی دارد و زمینه را برای تعامل و روابط متقابل بین مردم افراد روستا و جامعه گردشگران فراهم می‌کند. با این رویکرد نوشتار حاضر می‌کوشد پیشران گردشگری کشاورزی را در روستای درسجین از منظر ذی‌نفعان محلي با تأکید بر جشنواره انگور مورد مداقه قرار دهد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات به طرق کتابخانه‌ای و میدانی از طریق مصاحبه از طریق ابزار پرسشنامه (مصاحبه با ساکنان روستای درسجین عمدتاً سرپرستان خانوار)؛ و حجم نمونه 78 نفر خانوار در طول پياده راه‌های منتهي به محل جشنواره روستاي درسجين صورت گرفته است. در این نوشتار ابزارهای تحقیق بر میک‌مک و تکنیک ارجحیت بهترین- بدترین بوده است. حس مثبت و خوشايند بودن فضا و همچنین مرمت و نگهداری آثار با اختلاف زیاد نسبت به دیگر فاکتورها رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند و در تولید اجتماعی فضا نسبت به دیگر شاخص‌ها دارای وضعیت ارجحیت بوده است و این امر پیش از همه وضعیت خوشایند و آثار مثبت را در روستای درسجین خلق کرده است. در این راستا باید برنامه هایی جهت توسعه گردشگری پیگیری شوند و در ضمن آن مأموریت و وظایف نهادها در تحقق این مهم مشخص گردد تا موازی کاری و دوباره‌کاری ایجاد نگردد و حس مسئولیت ایجاد شده تا زمینه برای ایجاد تعلق به مکان فراهم آید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تاثیر سبک‌های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری
    سمیه  عابدی باقر عسگرنژاد نوري ولی  نعمتی سید محمد رضا موحد
    هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری شهر سرعین و اردبیل می باشد که برای این منظور 312 نفر کارمند سرشماری شد که از بین آنها تعداد 255 نفر با ما همکاری کردند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد به صورت چکیده کامل
    هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری شهر سرعین و اردبیل می باشد که برای این منظور 312 نفر کارمند سرشماری شد که از بین آنها تعداد 255 نفر با ما همکاری کردند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد به صورت غیرحضوری استفاده شده است و داده ها از طریق نرم افزار spss و روش معادلات ساختاری در نرم افزار lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به ادبیات تحقیق ، 3 نوع سبک رهبری نوین مورد بررسی قرار گرفتند که بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که سبک رهبری خدمتگزار، اصیل و پدرانه بر سرمایه روانشناختی و مشارکت شغلی کارکنان تاثیر دارند. همچنین مشارکت شغلی کارکنان نیز بر ارائه ی خدمات فرانقشی به مشتری تاثیرگذار است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که سبکهای نوین رهبری موردنظر باعث افزایش سرمایه روانشناختی و مشارکت شغلی افراد می شود لذا سازمانها مخصوصا در حوزه گردشگری و هتلداری باید نسبت به به کارگیری این سبک ها کوشا باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات)
    حمید ضرغام بروجنی محمود  ضیائی سعید عنبرستانی
    مناطق نمونه گردشگری از مهم ترین منابع مطرح برای توسعه صنعت گردشگری هستند. بررسی وضعیت مناطق نمونه گردشگری استان تهران نشان می دهد که علی رغم تصویب 29 منطقه نمونه گردشگری در این استان، هیچکدام از مناطق مذکور به بهره برداری نرسیده است. با توجه به لزوم اهمیت سرمایه گذاری د چکیده کامل
    مناطق نمونه گردشگری از مهم ترین منابع مطرح برای توسعه صنعت گردشگری هستند. بررسی وضعیت مناطق نمونه گردشگری استان تهران نشان می دهد که علی رغم تصویب 29 منطقه نمونه گردشگری در این استان، هیچکدام از مناطق مذکور به بهره برداری نرسیده است. با توجه به لزوم اهمیت سرمایه گذاری در این مناطق، تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده مؤثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات) است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی محسوب می‌شود. روش گردآوری داده ها پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه است. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها نشان داد که عوامل بازدارنده و پیش برنده سرمایه گذاری در چهار بخش سیاست گذاری و تنظیم مقررات، مطالعات آماده سازی، تأمین و حمایت مالی و ارتقای دانش و ظرفیت سازی بخش بندی می شوند. بالاترین میانگین در قسمت عوامل بازدارنده مربوط به ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، فقدان مقررات زمان پاسخگویی دستگاه‌های ذی صلاح صدور مجوز، ریسک تورم، عدم تربیت مدیران و کارکنان آموزش دیده؛ و در بخش عوامل پیش برنده بالاترین میانگین مربوط به عوامل واگذاری مناطق نمونه گردشگری به افراد واجد صلاحیت، لزوم انجام مطالعات جامع ریسک قبل از تصمیم برای واگذاری پروژه، ایجاد صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای بخشی به منظور تجهیز منابع پایدار برای اعطای تسهیلات و ...، همکاری و استقبال جامعه محلی از سرمایه گذاران است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل روند تحقیقات در تجربه گردشگری: تحلیل کتاب‌سنجی
    لیلا ایلچی مصباح سیوندیان امیرسالار ونکی
    هدف این تحقیق بررسی روند تحقیقات در حوزه تجربه گردشگران با استفاده از تحلیل کتاب سنجی می باشد. بدین منظور اطلاعات 2683 مقاله منتشرشده در بازه زمانی سال 1980 تا سال 2020 در پایگاه داده ای وب‌آو‌ساینس تحلیل می شوند. از نرم افزار ووس‌ویوور به ‌منظور تحلیل و مصورسازی نتای چکیده کامل
    هدف این تحقیق بررسی روند تحقیقات در حوزه تجربه گردشگران با استفاده از تحلیل کتاب سنجی می باشد. بدین منظور اطلاعات 2683 مقاله منتشرشده در بازه زمانی سال 1980 تا سال 2020 در پایگاه داده ای وب‌آو‌ساینس تحلیل می شوند. از نرم افزار ووس‌ویوور به ‌منظور تحلیل و مصورسازی نتایج استفاده می شود. در این پژوهش به دو سطح تحلیل پرداخته می شود. در سطح اول به بررسی روند انتشار مقالات و همچنین بررسی تأثیر نویسندگان، مجلات و مقالات پرداخته می شود. در سطح دوم، ساختار شبکه هم رخدادی کلمات کلیدی و شبکه همکاری نویسندگان و مؤسسات تجزیه‌ و تحلیل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهند که تحقیقات در زمینه تجربه گردشگری در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است و بیشترین مقالات در سال 2019 منتشر شده اند. پیش بینی می شود که با توجه به روند گذشته، روند تحقیقات در آینده رشد فزاینده ای داشته باشد. از میان حوزه های تحقیقاتی، حوزه های مهمان پذیری و اوقات‌فراغت، مدیریت و مطالعات زیست‌محیطی سه حوزه ای هستند که بیشترین مقالات در زمینه تجربه گردشگری را شامل می شوند. رسانه‌های اجتماعی، اعتماد، نظرات کاربران و رقابت‌پذیری از جمله روندهای در حال ظهور در ادبیات می‌باشند. گردشگری سلامت، گردشگری غذایی، تجربه اجتماعی، خلق‌ ارزش مشترک، اصالت، تجربه فرهنگی، تجربه در مقصد، کوله ‌به ‌دوش‌ها، فناوری اطلاعات، تفاوت فرهنگی، میراث فرهنگی، تجربه دانش‌آموزان و دانشجویان، مدیریت پایدار و حمل‌و نقل موضوعاتی هستند که در ادبیات به آن‌ها پرداخته شده است. تحلیل شبکه همکاری نویسندگان نشان داد در حال حاضر 35 گروه تحقیقاتی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت می‌کنند و دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ بیشترین اثرگذاری بر شبکه همکاری بین‌المللی را داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بازنمایی تصاویر اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در حوزه سفر
    حدا داوری حامد بخشی
    صفحات اینستاگرامی در بستر شبکه های اجتماعی، تاثیر فراوانی در شکل گیری انگاره های ذهنی ما در خصوص موضوعات مختلف دارند. در سالهای اخیر صفحاتی که سفر را زمینه اصلی فعالیتشان قرار داده اند، با اقبال زیاد مخاطبان مواجه شده است. بازنمایی که این اینفلوئنسرها از فرایند سفر، مقص چکیده کامل
    صفحات اینستاگرامی در بستر شبکه های اجتماعی، تاثیر فراوانی در شکل گیری انگاره های ذهنی ما در خصوص موضوعات مختلف دارند. در سالهای اخیر صفحاتی که سفر را زمینه اصلی فعالیتشان قرار داده اند، با اقبال زیاد مخاطبان مواجه شده است. بازنمایی که این اینفلوئنسرها از فرایند سفر، مقصد سفر و معنای آن ارائه می دهند، معناهای صریح و ضمنی را برساخت می کند. این پژوهش به منظور شناسایی نظام معنایی حاکم بر صفحات پرمخاطب در حوزه سفر انجام شده است. چهارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای دیدگاه نشانه شناختی جان فیسک و تعیین رمزگان واقعیت اجتماعی، واقعیت بازنمودی و واقعیت ایدئولوژیک شکل‌گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که طبیعت گرایی، «ما»ی صمیمی و رها، دسترس پذیری و سبکباری سفر، افسون جویی، تمایل به رهایی، سفر به عنوان سبک زندگی و سفر دغدغه مند محورهایی هستند که این اینفلوئنسرها در سطح رمزگان ایدئولوژیک بازنمایی می‌کنند. دال هایی که گونه ای از گردشگری را نمایندگی می کند که تغییر روند روزمرگی، کسب تجربه جدید، جستجوی اصالت و بازگشت به خویشتن را دنبال می کند. شیوه ی سفری که بازنمای تلاشی خودآگاه یا ناخودآگاه علیه همسان سازی جهان مدرن و نوعی مقاومت در برابر روزمرگی، عقلانی سازی و نظم اجتماعی تلقی می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تأثیر محدودیت ها و موانع ادراک شده گردشگری بر تمایل معلولان جسمی به گردشگری (حوزه مطالعه: شهر تهران)
    مائده هاشمی زهرا نادعلی پور
    از دیرباز مطالعه محدودیت ها در زمینه فراغت مطرح بوده است، ولی اخیراً تحقیقات دانشگاهی که به بررسی این محدودیت ها در حوزه گردشگری و معلولان می پردازند، رو به فزونی است. اگر چه با وجود این رشد، تحقیقات صرفاً به شناسایی و تبیین موانع و محدودیت ها پرداخته‌اند؛ لذا، برخلاف ت چکیده کامل
    از دیرباز مطالعه محدودیت ها در زمینه فراغت مطرح بوده است، ولی اخیراً تحقیقات دانشگاهی که به بررسی این محدودیت ها در حوزه گردشگری و معلولان می پردازند، رو به فزونی است. اگر چه با وجود این رشد، تحقیقات صرفاً به شناسایی و تبیین موانع و محدودیت ها پرداخته‌اند؛ لذا، برخلاف تحقیقات مشابه داخلی، تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت سعی دارد تا موضوع را از زاویه دیگری بررسی نموده و تأثیر این محدودیت ها را در جامعه هدف مورد بررسی قرار دهد؛ لذا با اقتباس از تحقیق لی و همکاران (2012)، هدف اصلی این تحقیق مطالعه تأثیر محدودیت ها و موانع ادراک شده گردشگری بر تمایل معلولان جسمی شهر تهران به گردشگری با رویکرد نظریه درماندگی سلیگمن است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. داده های موردنیاز از طریق پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلولین جسمی حرکتی، ضایعه نخاعی و جانبازان در شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 383 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد محدودیت‌های گردشگری ادراک شده از سوی افراد معلول، تمایل آنان به گردشگری را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، این محدودیت ها بر درماندگی آموخته شده آن ها تأثیر مثبت دارد. و نهایتا اینکه درماندگی آموخته¬شده از سوی افراد معلول، تمایل آنان را به گردشگری تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج پژوهش حاضر می تواند از سوی نهادهای مربوطه همچون شهرداری ها و سازمان های مسئول در حوزه مدیریت شهری و نیز نهادهای متولی امور معلولین، مورد بهره¬برداری قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و اثرات ادراکی گردشگری در حمایت ازسیاستهای گردشگری(مورد مطالعه : ساکنان شهرسمنان)
    زهره  کیانی فیض آبادی فرناز نیک خواه الیسا طاهریان
    سیاستهای گردشگری به طور گسترده ای زندگی ساکنین محلی را تحت تاثیر قرار می دهند.ازسوی دیگر، اثربخشی این سیاستها منوط به مشارکت و حمایت جامعه محلی می باشد. تحقیق حاضر تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و ادراک ایشان نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری را بر حمایت چکیده کامل
    سیاستهای گردشگری به طور گسترده ای زندگی ساکنین محلی را تحت تاثیر قرار می دهند.ازسوی دیگر، اثربخشی این سیاستها منوط به مشارکت و حمایت جامعه محلی می باشد. تحقیق حاضر تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و ادراک ایشان نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری را بر حمایت آنها از سیاستگذاری گردشگری در سمنان مورد بررسی قرار می دهد. 340 پرسشنامه بین ساکنین محلی توزیع گردید که در انتها 322 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری و داده های حاصل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار پی ال اس تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که تصویر مکان ساکنین بر ادراک ایشان نسبت به اثرات گردشگری و نتیجتا بر حمایت ایشان از سیاست های توسعه گردشگری اثر مستقیم و معناداری دارد. یافته های تحقیق بیانگر ضرورت ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراک ساکنین می باشد زیرا هر چه ایشان اثرات توسعه گردشگری را مطلوبتر بدانند، بیشتر از سیاستگذاری توسعه این صنعت حمایت میکنند. در انتها توصیه های سیاستی در جهت مدیریت تصویر مقصد و ادراک جامعه محلی در مورد اثرات گردشگری و حمایت از سیاستگذاری گردشگری ارائه شده است. پرونده مقاله