• فهرست مقالات سکینه جعفری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
    سکینه جعفری محمد نجارزاده رضوان گلستانه نرجس دیرگندم
    گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست¬وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن¬ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می¬گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست¬وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک چکیده کامل
    گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست¬وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن¬ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می¬گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست¬وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک بر رفتار مصرف¬کنندگان جوان، در سنین 20 تا 40 ساله شهر تهران انجام شد. شرکت‌کنندگان 182 نفر از جوانان شهر تهران (46 نفر مصرف¬کننده مرد، 105 نفر مصرف¬کننده زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مدل تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار ليزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ایجاد انگیزه سفر به ‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری کیفیت خدمات بر رفتار مصرف¬کنندة خدمات گردشگری الکترونیک، اثر معناداری دارد. این پژوهش مشخص کرد که ایجاد انگیزه سفر و جست¬وجوی اطلاعات به ‌طور غیرمستقیم و با واسطة کیفیت خدمات، می‌تواند رفتار مصرف¬کنندة خدمات گردشگری الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی¬شهر و سمنان
    سمانه پارسا سید حسن کابلی سکینه جعفری
    هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگرش زیست‌محیطی و توسعه پایدار بوم¬گردی با نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه بوم‌گردهای شهرستان¬های مهدی¬شهر و سمنان بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می¬شود. جامعه چکیده کامل
    هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگرش زیست‌محیطی و توسعه پایدار بوم¬گردی با نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه بوم‌گردهای شهرستان¬های مهدی¬شهر و سمنان بوده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می¬شود. جامعه آماری شامل کلیه بوم‌گردهای شهرستان¬های مهدی¬شهر و سمنان می¬باشد. شرکت‌کنندگان 250 نفر از بوم‌گردهای مناطق گردشگری شهرستان¬های مهدی¬شهر و سمنان (122 نفر مرد، 128 نفر زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. همه آن‌ها مقیاس‌های نگرش زیست‌محیطی، انگیزه سفر، رفتار مسئولانه زیست¬محیطی و توسعه پایدار اکوتوریسم را تکمیل کردند. داده‌ها با مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار لیزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که نگرش زیست‌محیطی بر توسعه پایدار بوم¬گردی اثر مستقیم ندارد. نگرش زیست‌محیطی دارای اثر مثبت و معناداری بر انگیزه سفر و رفتار مسئولانه¬ زیست¬محیطی است. نگرش زیست‌محیطی با میانجی انگیزه سفر اثر غیرمستقیم، مثبت و معناداری بر توسعه بوم¬گردی ایفا می¬کند. همچنین نگرش زیست‌محیطی با میانجی¬گری رفتار مسئولانه زیست¬محیطی اثر غیرمستقیم، مثبت و معناداری بر توسعه پایدار بوم¬گردی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری
    مجید سارانی علی‌اکبر  امین بیدختی سکینه جعفری
    امروزه کلید موفقیت سازمان¬های گردشگری و هتلداری در عرصه رقابتی، ارائه محصولات و خدمات خلاقانه با توجه به نیازهای مختلف مشتریان می‌باشد. ازآنجاکه خلاقیت کارکنان موجب مزایای رقابتی برای سازمان¬ها می¬گردد، سازمان¬ها باید بکوشند خلاقیت کارکنان خود را برای به دست آوردن مزیت چکیده کامل
    امروزه کلید موفقیت سازمان¬های گردشگری و هتلداری در عرصه رقابتی، ارائه محصولات و خدمات خلاقانه با توجه به نیازهای مختلف مشتریان می‌باشد. ازآنجاکه خلاقیت کارکنان موجب مزایای رقابتی برای سازمان¬ها می¬گردد، سازمان¬ها باید بکوشند خلاقیت کارکنان خود را برای به دست آوردن مزیت رقابتی افزایش دهند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه فرهنگ¬همکاری با عملکرد خلاقانه سازمان¬های گردشگری و هتلداری، در هتل¬های دو، سه و چهار ستارة شهر یزد بوده است. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نوع پژوهش¬های توصیفی همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماري پژوهش شامل تمام سرپرستان و کارکنان هتل¬های دو، سه و چهار ستاره شهر یزد می¬باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش 172 نفر از سرپرستان و کارکنان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفی- طبقه¬ای انتخاب شدند. پرسشنامه¬های فرهنگ¬همکاری، محیط کار و عملکرد خلاقانه مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که فرهنگ ¬همکاری بر عملکرد خلاقانه کارکنان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ فرهنگ همکاری با میانجی¬گری عدالت رویه اثر غیر مستقیم و معناداری بر عملکرد خلاقانه کارکنان ندارد؛ فرهنگ همکاری با میانجی¬گری تسهیم¬دانش اثر غیر مستقیم و معناداری بر عملکرد خلاقانه کارکنان دارد؛ فرهنگ همکاری با میانجی¬گری انگیزه اثر غیر مستقیم و معناداری بر عملکرد خلاقانه کارکنان دارد. همچنین، فرهنگ همکاری با میانجی¬گری ارتقاء اثر غیر مستقیم و معناداری بر عملکرد خلاقانه کارکنان دارد. پرونده مقاله