دکتر مژگان عظیمی هاشمی دانشیار
دکترا
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی