دکتر سعید سعیدا اردکانی استاد
dr.saeida@yazd.ac.ir دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی