دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد
eftekhaa@modares.ac.ir کارشناسی ارشد
گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس