دکتر ناصر شاهنوشی استاد
Shahnoushi@um.ac.ir دکترا
رئیس دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی