• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی دیدگاه انسان شناسی به ارتباطات اجتماعی در فضاهای خلاق گردشگری: محور چهارباغ اصفهان
    مهدی کروبی راضيه  رباني جواد  يوسفي
    هدف این مقاله، شناخت و توصیف شیوه های ارتباطات اجتماعی در قالب معانی فرهنگی بین گردشگران و جامعه میزبان در محور چهارباغ اصفهان است. از مدل مدیریت هماهنگی معنا جهت شکل دهی به چارچوب نظری استفاده گردید. روش پژوهش، کیفی؛ جامعه ی آماری، ساکنان شهر اصفهان و روش نمونه گیری هد چکیده کامل
    هدف این مقاله، شناخت و توصیف شیوه های ارتباطات اجتماعی در قالب معانی فرهنگی بین گردشگران و جامعه میزبان در محور چهارباغ اصفهان است. از مدل مدیریت هماهنگی معنا جهت شکل دهی به چارچوب نظری استفاده گردید. روش پژوهش، کیفی؛ جامعه ی آماری، ساکنان شهر اصفهان و روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد نمونه آماری مبتنی بر رسیدن به اشباع نظری، 30 نفر مشخص گردید. داده ها از طریق مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با وجود آنکه دیدگاه اغلب مردم اصفهان به حضور و ارتباط با گردشگران در محور چهارباغ مثبت بوده، با این وجود ضعف زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری خلاق در فعال-سازی خیابانی، عدم هماهنگی سیاستگذاران، برنامه ریزان و واحدهای عملیاتی در ایجاد ارتباط مؤثر و عدم توجه به عنصر خلاقیت در بازتعریف محصول گردشگری نسل سوم سبب شده این محور با جایگاه و محصول مورد انتظار، فاصله قابل توجهی داشته باشد. همچنین در یک نتیجه گیری کلی از پژوهش می توان گفت دیدگاه ساکنان شهر اصفهان به عنوان جامعه میزبان، به برقراری ارتباط مؤثر با گردشگران در محور چهارباغ، بسیار مثبت بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - رفتار شهروندی برند، رهبری برند، اشتیاق برند، اصفهان، مدل یابی معادلات ساختاری
    امیررضا کنجکاو منفرد سعید سعیدا اردکانی ﻓﺮﺯاﻧﻪ ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ
    با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی به عنوان مهم ترین شایستگی کلیدی و منبع خلق مزیت رقابتی در صنعت هتلداری، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری برند بر رفتار شهروندی برند کارکنان در صنعت هتلداری شهر اصفهان پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی چکیده کامل
    با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی به عنوان مهم ترین شایستگی کلیدی و منبع خلق مزیت رقابتی در صنعت هتلداری، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری برند بر رفتار شهروندی برند کارکنان در صنعت هتلداری شهر اصفهان پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان هتل های شهر اصفهان در بازه زمانی شهریور تا دی ماه 1399 بوده اند که از این جامعه نمونه ای 145 نفره با روش نمونه گیری مدل سازی معادلات ساختاری و به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای گردآوری داده های پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به منظور بررسی و تأیید روایی پرسشنامه، روایی محتوایی آن بررسی و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شده است. در نهایت با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار PLS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که رهبری برند تأثیر مثبت و معنادار بر اشتیاق برند دارد و از این طریق می تواند منجر به بروز رفتاری حمایتی برند (رفتارهای سازگار، وجدان گرا و ابتکاری) گردد. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش رفتارهای سازگار و رفتارهای ابتکاری بر رفتار شهروندی برند تأثیر مثبت و معنادار داشته است اما تأثیر معنادار رفتارهای ابتکاری برند بر رفتار شهروندی برند تأیید نشده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بازسازی معنایی پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام
    علی فیض اللهی یارمحمد قاسمی فرهاد سبزی فرد
    مطالعه حاضر با هدف شناسایی دلایل و پیامدهای پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام انجام شدهاست. تحقیق حاضر از نوع کیفی است و با روش نظریه زمینهای انجام شد. قلمرو مطالعه شامل شهروندان ایلامی در سال 1398 بوده و نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری هدفمند با معیار اشباع نظری چکیده کامل
    مطالعه حاضر با هدف شناسایی دلایل و پیامدهای پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام انجام شدهاست. تحقیق حاضر از نوع کیفی است و با روش نظریه زمینهای انجام شد. قلمرو مطالعه شامل شهروندان ایلامی در سال 1398 بوده و نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری هدفمند با معیار اشباع نظری است. بر اساس این معیار، نمونه تحقیق 24 نفر و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمهساختار‌یافته و عمیق بود. در مرحله کدگذاری باز تعداد 928 گزاره معنادار و 157 مفهوم اولیه به دست آمد. در کدگذاری محوری نیز با تلفیق مفاهیم، 27 مقوله محوری مشخص شد و بر اساس برآیند محتوای مقولهها به کشف مقوله هسته اقدام شد. یافتههای تحقیق بیانگر نقش شرایط علی؛ کنجکاوی، تمدد روحی، نوستالوژیا، مصرف متظاهرانه و پس از آن متأثر از شرایط زمینه‌ای نظیر شرایط محیطی و ‏زمینه اقلیمی، وضعیت اقتصادی، زمینه خانوادگی، ایام تعطیل، تعلق به مکان و شرایط مداخلهگری همچون کمبود امکانات فراغتی در شهر، محدودیت‌های مداخله‌گرانه زمانی و جنسیتی بوده‌است. همچنین تعاملات و راهبردهای سلامت‌محور، ذائقهمحور، بهبود روابط اجتماعی، فرهنگ‌محور و نیز تخریبگر از انتخابهای آنان بوده‌است. به طور کلی، از برآیند تلفیق محتوای این مقوله‌ها، مقوله‌ هسته‌ ‏‏«طبیعتگردی جمعی تجلی فرصتها و تهدیدها» استخراج گردید که ناظر بر این معناست که این دوگانه، فرصتهایی را برای افرد ایجاد می‌کند که باعث بهبود وضعیت روحی و روانی و زندگی اجتماعی شده و همبستگی آن‌ها را تقویت نموده و از طرف دیگر می‌تواند تهدیدهایی را برای طبیعت همچون تخریب طبیعت از طریق رها کردن زباله، تخریب عرصه‌های ‏جنگلی و شکار کردن به دنبال داشتهباشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای زیست محیطی، دربند، درکه
    علی اصغر سعیدی زهرا فرضی زاده سهیلا تاسا
    هدف این پژوهش، مطالعه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری از دید جامعه میزبان در محلات دربند و درکه شهر تهران با روش کیفی است. افراد مورد مطالعه که 18 نفر از ساکنان بومی، صاحبان واحدهای پذیرائی و مسئولان محلی بودند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. چکیده کامل
    هدف این پژوهش، مطالعه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری از دید جامعه میزبان در محلات دربند و درکه شهر تهران با روش کیفی است. افراد مورد مطالعه که 18 نفر از ساکنان بومی، صاحبان واحدهای پذیرائی و مسئولان محلی بودند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته، مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. با تحلیل داده ها، 167 مفهوم، 17 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی به دست آمد. به علت شباهت محلات مورد مطالعه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و جاذبه های موجود، توسعه گردشگری در این نواحی، پیامدهای شبیه به هم با اندکی تفاوت بر جای گذاشته است. در حوزه اقتصادی، گردشگری موجب افزایش درآمد، اشتغال زایی، تغییر منبع معیشت، درآمدهای کاذب پارکبانان و سودجویی برخی صاحبان رستوران ها از گردشگران خارجی شده است. گسترش تعاملات اجتماعی، شیوع برخی ناهنجاری های اجتماعی، مهاجرپذیری و ازدحام و شلوغی نیز از پیامدهای اجتماعی هستند. از نظر فرهنگی نیز به گسترش تبادلات فرهنگی و یادگیری زبان انگلیسی کمک شده و تا حدودی تضاد فرهنگی بین جوامع میزبان و مهمان پدید آمده است. آلودگی های زیست‌محیطی، لطمه به پوشش گیاهی و حیات وحش، تغییرات کالبدی، تغییر کاربری اراضی، تلاش برای گسترش و ارتقاء رستوران‌ها نیز در زمره پیامدهای زیست‌محیطی قرار می گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مرور صوری و محتوایی مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران (1382-1400)
    ندا رضوی زاده سمیه  ورشوی
    به رغم قدمت سنت زیارت در جامعه ایرانی و شیعی، در دو دهه اخیر با رونق گردشگری، زیارت و سفرهای مذهبی افزایش چشمگیری یافت. همزمان پژوهش های پرشماری نیز درباره ابعاد مختلف سفرهای زیارتی انجام شد. این مطالعات هم از زاویه مدیریتی به مقاصد زیارتی پرداخته اند و هم تجربه زیارت ر چکیده کامل
    به رغم قدمت سنت زیارت در جامعه ایرانی و شیعی، در دو دهه اخیر با رونق گردشگری، زیارت و سفرهای مذهبی افزایش چشمگیری یافت. همزمان پژوهش های پرشماری نیز درباره ابعاد مختلف سفرهای زیارتی انجام شد. این مطالعات هم از زاویه مدیریتی به مقاصد زیارتی پرداخته اند و هم تجربه زیارت را بررسی کرده اند. اگرچه در دنیای پژوهش های منتشرشده انگلیسی زبان، چندین پژوهش مروری انجام شده است، اما در فضای پژوهشی ایرانی فارسی زبان، با وجود انباشت یافته ها، چنین مقالاتی به چشم نمی خورد و مرور و جمع بندی پژوهش های انجام شده در زمینه زیارت و گردشگری مذهبی در ایران صورت نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر در صدد است ویژگی های صوری و محتوایی مقالات علمی-پژوهشی فارسی زبان را در زمینه زیارت و گردشگری مذهبی بررسی، و شکاف های تحقیقاتی را شناسایی کند. به این منظور مقالات منتشرشده در نشریات فارسی زبان مصوب علمی-پژوهشی وزارت علوم در بازه 1382-1400 به روش مرور نظام مند و با تکنیک تحلیل مضمون بررسی شد. سپس مشخصات مقالات از لحاظ: توزیع زمانی، فراوانی، پراکنش جغرافیایی، مشخصات نویسندگان از لحاظ: جنسیت، فراوانی و حوزه مطالعاتی، و مشخصات روش شناختی مقالات از لحاظ: روش تحقیق، منبع داده ها، ابزار گردآوری داده ها، واحد مشاهده، شیوه نمونه گیری، آزمونهای آماری احصا و توصیف شد. سپس محتوای مقالات بر حسب ارتباط با نظام های جامعوی پارسونزی طبقه بندی شدند و ابعاد بررسی ها، حوزه های پرکار و کم کار و شکاف های پژوهشی در مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران شناسایی و معرفی شد تا ایده ها و مسیرهایی برای تحقیقات جدید و توسعه دانش در این حوزه فراهم آید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - آینده‌پژوهی هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری
    سیده نیر  ابطحی نصیری محمدحسن ملکی بهروز  بیات تحفه قبادی
    با وجود ظرفیت‌‌‌های بالقوه گرد‌‌شگری در کشور، به علت فقدان زیرساخت‌ها، موانع قانونی و تحریم‌های خارجی، گردشگران خارجی کمی در مقایسه با کشورهای رقیب از ایران بازدید می‌کنند. یکی از روندهای مهم در این صنعت، رشد چشمگیر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در این حوزه است. تح چکیده کامل
    با وجود ظرفیت‌‌‌های بالقوه گرد‌‌شگری در کشور، به علت فقدان زیرساخت‌ها، موانع قانونی و تحریم‌های خارجی، گردشگران خارجی کمی در مقایسه با کشورهای رقیب از ایران بازدید می‌کنند. یکی از روندهای مهم در این صنعت، رشد چشمگیر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در این حوزه است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی سناریوهای آینده هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری ایران انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از منظر هدف، اکتشافی است. همچنین از روش‌های کیفی و کمی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. جامعه نظری پژوهش، خبرگان گردشگری، آینده‌پژوهی و هوش کسب‌و‌کار بودند و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. تحقیق در سه مرحله انجام شد. در گام اول، پیشران‌های مؤثر روی آینده هوش کسب‌و‌کار در گردشگری از طریق مرور پیشینه و اخذ نظر از خبرگان، بدست آمد. در مرحله بعد، 30 پیشران بدست آمده غربال و بعد با ایداس، اولویت‌بندی شدند. در ابتدا پیشران‌ها با آزمون دوجمله‌ای غربال شدند و 20 پیشران از تحلیل حذف شد. 10 پیشران باقیمانده با ایداس، ارزیابی و دو پیشران نوع فرهنگ تصمیم‌گیری و ورود گردشگران خارجی به عنوان پیشران‌های نهایی، انتخاب شدند. بر اساس پیشران‌های نهایی و کاربست ابزار تعاریف ریشه‌ای و کارگاه هم‌اندیشی، چهار سناریو با اسامی عصر شکوفایی، عصر ناهمسانی، خانه عنکبوت و عصر یخی پرورش یافت. سناریوهای عصر شکوفایی و عصر یخی، به‌ترتیب بهترین و بدترین شرایط را در مورد آینده هوش کسب‌و‌کار در گردشگری به تصویر می‌کشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه مدل ساختاری به منظور پذیرش مصرف و تولید پایدار در صنعت گردشگری
    فائزه السادات میرفخرالدینی
    توجه به الگوهای مصرف و تولید پایدار (SCP) در اجرای پایداری در همه فعالیت های اقتصادی بسیار مهم و ضروری هستند. از این نظر، این مطالعه به طور منحصر به‌فردی بر توسعه یک مدل ساختاری برای ارزیابی محرک‌های پذیرش مصرف و تولید پایدار و بهبود جنبه‌های پایداری در خصوص زنجیره تأمی چکیده کامل
    توجه به الگوهای مصرف و تولید پایدار (SCP) در اجرای پایداری در همه فعالیت های اقتصادی بسیار مهم و ضروری هستند. از این نظر، این مطالعه به طور منحصر به‌فردی بر توسعه یک مدل ساختاری برای ارزیابی محرک‌های پذیرش مصرف و تولید پایدار و بهبود جنبه‌های پایداری در خصوص زنجیره تأمین در حوزه گردشگری متمرکز است. در ابتدا، چهارده عامل مرتبط با مصرف و تولید پایدار از ادبیات و مطابق با نظر کارشناسان انتخاب و تدوین شدند. سپس از تکنیک تصمیم گیری خاکستری استفاده شد. این رویکرد نه تنها به روابط علی بین محرک های انتخاب شده شناسایی کرده، بلکه به ارزیابی قدرت روابط متقابل آنها نیز کمک می کند. یافته‌ها حاکی از آن است که ده پیشران، تأثیرگذار و چهار پیشران، تأثیرپذیر بوده اند. «سیاست‌ها و مقررات دولتی برای توسعه نظام متمرکز بر مصرف و تولید پایدار»، «حمایت و مشارکت مدیریت در اجرای مصرف و تولید پایدار»، «ابتکارات و طرح‌های تبلیغاتی که توسط بنگاه‌های مختلف گردشگری در اجرای مصرف و تولید پایدار تنظیم می‌شوند» و «کسب مزیت بازار و بهبود عملکرد کلی در صنعت» به ‌عنوان تأثیرگذارترین محرک‌ها شناخته شده‌ و به راحتی بر سایر پیشران ها تأثیر می‌گذارند. یافته های این مقاله با شناخت گروه علت ها (تأثیرگذار) و گروه معلول ها (تأثیرگذار) در مصرف پایدار و اجرای تولید در زنجیره تأمین گردشگری، به مدیران کمک می کند. مدیران با شناخت محرک‌های علت و معلولی، می‌توانند به راحتی مسائل مربوط به تولید و مصرف پایدار در سطح فعالیت خود تحلیل کرده و در نتیجه بهتر می‌توانند عملکرد کلی را بهبود بخشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تحول دیجیتال و تأثیر آن بر روند کسب‌وکارهای گردشگری
    سید مجتبی محمود زاده فاطمه ایزدی یزدان آبادی طاهره آشتیانی علی اصغر حیدری
    امروزه گردشگری یکی از محورهای تأثیرگذار توسعه، به‌ویژه توسعه اقتصادی در سراسر جهان بوده و از سیاست‏های اصلی دولت‏ها برای رونق کسب‌وکارهای پایدار، اشتغال و کارآفرینی می‏باشد. نام‌گذاری سال 2018 توسط سازمان جهانی جهانگردی با عنوان «گردشگری و تحول دیجیتال» نشان از اهمیت مو چکیده کامل
    امروزه گردشگری یکی از محورهای تأثیرگذار توسعه، به‌ویژه توسعه اقتصادی در سراسر جهان بوده و از سیاست‏های اصلی دولت‏ها برای رونق کسب‌وکارهای پایدار، اشتغال و کارآفرینی می‏باشد. نام‌گذاری سال 2018 توسط سازمان جهانی جهانگردی با عنوان «گردشگری و تحول دیجیتال» نشان از اهمیت موضوع تحول دیجیتال و تأثیر آن بر رشد پایدار صنعت گردشگری است. با توجه به تأثیر تحول دیجیتال بر تمامی ابعاد زندگی بشر، ازجمله سفر و گردشگری، سازمان‏ها و کسب‌وکارهای گردشگری چاره‏ای جز انطباق خود با محیط پویا و متغیر کنونی ندارند. این پژوهش که به دنبال یافتن تأثیر تحول دیجیتال بر کسب‌وکارهای گردشگری بوده، به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی، به لحاظ نوع، کاربردی و به لحاظ داده، کمی است. جامعه آماری، کارکنان کسب‌وکارهای گردشگری واقع در شهر تهران و نمونه آماری، 385 پرسشنامه با روش نمونه‌گیری در دسترس تعیین گردید. از نرم افزار اس‏پی‏اس‏اس 24 و اسمارت پی‏ال‏اس2 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. طبق یافته‏ها میانگین وضعیت تحول دیجیتال بر تمامی شاخص‏های موجود در مدل بیشتر از حد متوسط است. با استفاده از آزمون تی تک‏نمونه‏ای وضعیت کلی نقش تحول دیجیتال بر کسب‌وکارهای گردشگری ارزیابی شد که بیشتر شاخص‏های 25 گانه دارای میانگینی بالای 4 بوده و این به معنای تأثیر تحول دیجیتال بر تمامی ابعاد سازمان‏های گردشگری و ایجاد تغییراتی در کسب‌وکارهای گردشگری می‏باشد. آزمون تحلیل واریانس فریدمن بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌های تحول دیجیتال در بخش گردشگری است و بیشترین تأثیر بر بهسازی آموزش و توسعه منابع انسانی می‌باشد؛ بنابراین سرمایه‏گذاری بیشتر در جذب و پرورش نیروی انسانی متناسب با این تحولات ضروری می‏باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - دیدگاه‌ شهروندان در خصوص سرزندگیِ محورهای گردشگری پیاده (پیاده‌راه گردشگریِ چهارباغ عباسی اصفهان)
    زهرا مسائلی سمر حقیقی بروجنی
    ارتقاء کیفیت و سرزندگیِ پیاده‌راه‌ها در حال تبدیل شدن به سناریویی مهم در رقابت های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در فرایند توسعۀ گردشگری است. این مهم، لزوم توجه به مؤلفه‌های گوناگونی را ایجـاب می‌نماید که در رویه‌های مدیریت گردشگریِ شهری، کمتر مورد توجه واقع می‌شوند. بسیار چکیده کامل
    ارتقاء کیفیت و سرزندگیِ پیاده‌راه‌ها در حال تبدیل شدن به سناریویی مهم در رقابت های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در فرایند توسعۀ گردشگری است. این مهم، لزوم توجه به مؤلفه‌های گوناگونی را ایجـاب می‌نماید که در رویه‌های مدیریت گردشگریِ شهری، کمتر مورد توجه واقع می‌شوند. بسیاری از طرح‌های توسعۀ محورهای گردشگریِ پیاده، علی‌رغم صرف هزینه‌ و زمان در فاز مطالعاتی، پس از افتتاح، همچنان با مشکل عدم استقبال عمومی و سرزندگی مواجه هستند. در این راستا، سؤال اصلی این مقاله شکل می‌گیرد. آیا تفاوت معناداری نسبت به شناخت عوامل مؤثر در سرزندگیِ پیاده‌راه‌های شهری بین افراد مختلف وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به خصوص در کشورهایی نظیر ایران، که تصمیم‌گیری‌ها در خصوص مداخله در فضاها به شکل یکطرفه و بدون مشارکت کاربران آیندۀ چنین پروژه‌هایی اتخاذ می‌شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله تلاش شده با استفاده از روش‌شناسی کیو موانع موجود در محور گردشگریِ چهارباغ عباسیِ اصفهان در نیل به سرزندگی، شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی کیو ، ذهنیتهاي مختلف افراد نسبت به این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با افراد مختلف که به دفعات در این پیاده‌راه حضور یافته‌اند، حدود 39 مانع شناسایی گردید و توسط مشارکت‌کنندگان اولویت‌بندي شد. در نهایت، بر اساس یافته‌ها و نتایج تحلیل عاملی، ذهنیت مشارکت‌کنندگان به سه عامل یا گروه دسته‌بندي شد. در حقیقت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد سه دیدگاه مختلف نسبت به موانع موجود در این فضای شهری، برای دستیابی به سرزندگیِ مطلوب در میان کاربران وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - پیوند مفهومی گردشگری و سرمایه اجتماعی در توسعه و تحول جامعه (مطالعه ترکیبی)
    جواد معدنی
    گردشگری، پدیده‌ای چندوجهی است که از گذشته تا به امروز در ابعاد و حوزه‌های مختلف جامعه جریان دارد. در جامعه مفاهیم اساسی‌ای همچون سرمایه اجتماعی وجود دارند که در پیوند با مفهوم گردشگری می‌توانند توسعه و تحول آن را رقم برنند. هدف تحقیق حاضر، دستیابی به الگوی پیوند مفهومی چکیده کامل
    گردشگری، پدیده‌ای چندوجهی است که از گذشته تا به امروز در ابعاد و حوزه‌های مختلف جامعه جریان دارد. در جامعه مفاهیم اساسی‌ای همچون سرمایه اجتماعی وجود دارند که در پیوند با مفهوم گردشگری می‌توانند توسعه و تحول آن را رقم برنند. هدف تحقیق حاضر، دستیابی به الگوی پیوند مفهومی گردشگری و سرمایه اجتماعی در توسعه و تحول جامعه است که با استفاده از روش تحقیق ترکیبی، آن را تدوین می‌نماید. رویکرد بکار رفته در آن، نسبی متوالی با وزن نابرابر است که در سه فاز کیفی- کیفی- کمّی انجام می‌شود که به ترتیب از سه روش «مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- دلفی تعدیل‌شده» استفاده شده است. مطابق با یافته‌های تحقیق، در فاز اول با استفاده از روش مرور سیستماتیک، از میان 211 مقاله بررسی شده، تعداد 26 مقاله انگلیسی و فارسی مرتبط شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفتند. در فاز دوم- روش تحلیل مضمون- با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته اطلاعات گردآوری شدند که 67 مضمون اساسی، 26 مضمون سازمان‌دهنده، چهار مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند. در فاز سوم با استفاده از متد دلفی تعدیل‌شده، جهت بررسی سطح توافق خبرگان و تأیید اجزای الگو، سه راند دلفی انجام و تمام خبرگان اجزای الگو را مورد بررسی و تایید قرار دادند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان به نقش اساسی و سازنده مولفه‌هایی چون «حمایت و پشتیبانی از جامعه، مشارکت در گردشگری، رعایت حقوق شهروندی، تقویت زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... جامعه» اشاره کرد که موجب ایجاد پیوند و ارتباط دو مقوله‌ی مهم گردشگری و سرمایه اجتماعی شده‌اند که می‌توانند موجبات توسعه و تحول جامعه را فراهم سازند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تکنولوژی AR، ابزار نوین بازاریابی در صنعت گردشگری
    نیلوفر هادیانفر
    شیوع پاندمی کووید-19 در ابتدای سال2020، بسیاری از کسب وکارها را دچار چالش کرده است. در این میان، صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که شاید بیشترین تاثیرپذیری را از این امر داشته و اقتصاد آن از این حیث، متحمل خسارات فراوانی شده است. باتوجه به محدودیت‌های اعمال شده که امکان چکیده کامل
    شیوع پاندمی کووید-19 در ابتدای سال2020، بسیاری از کسب وکارها را دچار چالش کرده است. در این میان، صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که شاید بیشترین تاثیرپذیری را از این امر داشته و اقتصاد آن از این حیث، متحمل خسارات فراوانی شده است. باتوجه به محدودیت‌های اعمال شده که امکان سفر به صورت فیزیکی را محدود کرده است، روی‌ آوردن به گردشگری مجازی می‌تواند تا حدودی جبران‌کننده بخشی از زیان‌های وارد شده به این بخش باشد. هدف: بررسی نگرش گردشگران بالقوه نسبت به اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، قصد آن‌ها برای استفاده در سفرهای آینده و نیز قصد آن‌ها برای توصیه این برنامه‌ها به دیگران. روش: جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه آنلاین و با روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. سوالات پژوهش با استفاده از آزمون دوجمله‌ای در نرم‌افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده نگرش مثبت پاسخ‌دهندگان و تمایل بالای آن‌ها برای استفاده و نیز توصیه این تکنولوژی به دیگران است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، پاسخ‌دهندگان، نگرش مثبتی نسبت به اپلیکیشن‌های مبتنی بر AR دارند، مایل به استفاده از آن‌ها برای سفرهای آینده خود بوده و آمادگی دارند تا استفاده از آن‌ها را به دیگران نیز توصیه کنند. بنابراین، این امر می‌تواند فرصتی برای مدیران بازاریابی مقصد باشد تا از این ابزار استفاده کرده و آگاهی از برند مقصد خود را در خلال رکود ناشی از پاندمی کووید 19 حفظ کنند. این تکنولوژی جدید می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده برای گردشگران، به مقاصد گردشگری کمک کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تحول معیارهای کارآفرینی اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی استان گیلان
    حامد فلاح تفتی فاطمه دوزنده ضیابری اصغر نبیل
    امروزه جهت تداوم حیات و بقای روستاها یافتن راه حل های کاربردی برای مقابله با تحولات و دگرگونی روستاها امری ضروری می باشد. گردشگری به عنوان موتور محرکه اقتصادی در اکثر کشورها به عنوان استراتژی در خط مقدم برنامه ها جهت توسعه روستاها در نظر گرفته می شود. در این زمینه توجه چکیده کامل
    امروزه جهت تداوم حیات و بقای روستاها یافتن راه حل های کاربردی برای مقابله با تحولات و دگرگونی روستاها امری ضروری می باشد. گردشگری به عنوان موتور محرکه اقتصادی در اکثر کشورها به عنوان استراتژی در خط مقدم برنامه ها جهت توسعه روستاها در نظر گرفته می شود. در این زمینه توجه خاصی به کارآفرینی اجتماعی و گردشگري معطوف است و تقويت كارآفريني اجتماعی و گردشگري و ايجاد بستر مناسب براي توسعه ي آن از ابزار پيشرفت و توسعه ي مناطق روستایی به شمار مي آيد. با توجه به اهمیت معیارهای کارآفرینی اجتماعی، و کمبود مطالعات در زمینه بررسی این معیارها جهت نیل به اهداف توسعه، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی معیارهای کارآفرینی اجتماعی در توسعه گردشگری مناطق روستایی در استان گیلان می باشد. بدین منظور ابتدا با بررسی منابع معیارهای کارآفرینی اجتماعی گردشگری استخراج شده و پیمایشی میان خبرگان، کارآفرینان، متخصصان و کارشناسان حوزه گردشگری که دارای حداقل 5 سال سابقه بودند، انجام گردید تا اهمیت هر یک از متغیرها در ارتباط با یکدیگر شناسایی شوند. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 35 نفر انتخاب شدند. جهت رتبه بندی معیار های مورد مطالعه از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح-بندی معیارهای پژوهش این مدل دارای نه سطح است که تأثیرگذارترین سطح به تأثیرپذیرترین سطح معیارهای کارآفرینی اجتماعی گردشگری در توسعه گردشگری روستایی در استان گیلان در مدل نشان داده شده است. در انتهای مدل مشخص شد که دو معیار باور به کارآفرینی و استفاده خلاق از منابع در سطح نهم قرار داشته و به عنوان مؤثرترین معیارهای اثر گذار بر سایر معیار ها شناخته می شوند. پرونده مقاله