• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان
    صنعت گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است که بهره برداری از آن نیازمند ایجاد شرایط مساعد در چارچوب برنامه ریزی جامع و فراگیر است. بنابراین در طرح های توسعۀ صنعت گردشگری، توجه به معیارهای کیفی و اهداف اجتماعی ضروری است؛ زیرا توسعۀ نامناسب برای طبیعت و محیط زیس چکیده کامل
    صنعت گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است که بهره برداری از آن نیازمند ایجاد شرایط مساعد در چارچوب برنامه ریزی جامع و فراگیر است. بنابراین در طرح های توسعۀ صنعت گردشگری، توجه به معیارهای کیفی و اهداف اجتماعی ضروری است؛ زیرا توسعۀ نامناسب برای طبیعت و محیط زیست ویرانگر است. در این مطالعه راهکارهای توسعۀ گردشگری دریاچۀ بزنگان با تأکید بر قابلیت ها و محدودیت ها شناسایی و با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوّت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها (به روش سوات)، راهبردهای توسعۀ گردشگری این دریاچه ارائه می شود. نتایج پژوهش بیانگر لزوم اتخاذ شرایط تهاجمی در مدیریت گردشگری دریاچۀ بزنگان است. زیرا هرچند شرایط منطقه برای سرمایه گذاری و توسعۀ فعالیت های گردشگری مناسب است اما لازم است سیاست های موجود برای رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها اصلاح شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزیابی اولویت های سرمایه گذاری در مناطق نمونة گردشگری شهرستان سمیرم
    گردشگری یکی از اصلی ترین راه های توسعۀ نواحی در تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای است و در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری در این صنعت و زیرساخت های مرتبط با آن جزء اولویت های اساسی به شمار می رود. یکی از شروط لازم برای برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری، شناسایی جایگاه مناطق ا چکیده کامل
    گردشگری یکی از اصلی ترین راه های توسعۀ نواحی در تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای است و در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری در این صنعت و زیرساخت های مرتبط با آن جزء اولویت های اساسی به شمار می رود. یکی از شروط لازم برای برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری، شناسایی جایگاه مناطق از نظر بهره مندی از توانمندی های گردشگری و اولویت بندی آن ها براساس معیارهای مختلف برای سرمایه گذاری و توسعۀ آن هاست. پژوهش حاضر با این رویکرد اولویت های سرمایه گذاری در مناطق نمونۀ گردشگری شهرستان سمیرم را ارزیابی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای ـ پیمایشی است. براساس نتایج پژوهش آبشار سمیرم، زید بن علی و ونک به ترتیب با اولویت های ۱ تا ۳ شرایط بهتری برای سرمایه گذاری دارند و دیگر مناطق در اولویت بعدی قرار می گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مشوق توسعه یا تهدید سنت: ادراک ساکنان کنگ از گردشگری
    روستای کنگ در غرب مشهد همواره منطقه ای جذاب برای گردشگران بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و جامعه شناختی، ذهنیت مردم کنگ نسبت به پدیدۀ گردشگری را تحلیل می کند و زمینه های شکل گیری چنین ذهنیتی را توضیح می دهد. تحلیل تماتیک متن مصاحبه ها نشان داد حضور گردشگران دگرگونی چکیده کامل
    روستای کنگ در غرب مشهد همواره منطقه ای جذاب برای گردشگران بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و جامعه شناختی، ذهنیت مردم کنگ نسبت به پدیدۀ گردشگری را تحلیل می کند و زمینه های شکل گیری چنین ذهنیتی را توضیح می دهد. تحلیل تماتیک متن مصاحبه ها نشان داد حضور گردشگران دگرگونی های زیادی را در زندگی ساکنان کنگ پدید آورده است. از نگاه مردم کنگ در این فرآیند اگرچه عمدتاً منافع اقتصادی و فواید اجتماعی نسبی حاصل شده است اما آسیب های اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی وسیعی زندگی مردم و محیط زیست منطقه را متأثر کرده است. در نتیجه ساکنان کنگ در ارتباط با گردشگری موضعی دوگانه دارند. از یک سو می خواهند ارزش های فرهنگی و محیط طبیعی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر به دلیل منافع حاصل از گردشگری، از حضور گردشگران استقبال می کنند. پژوهشگران بر این باورند که با وجود پیامدهای منفی گردشگری در این روستا، منافع اقتصادی عمومی حاصل از گردشگری تا حدودی اهمیت و نفوذ هنجارهای اجتماعی جاری در جامعۀ میزبان را متأثر خواهد کرد و با گشایش نسبی فضای فرهنگی، گردشگری در کنگ پررونق خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - توسعۀ گردشگری زمین های حاشیۀ دریاچۀ سد زاینده رود شهرستان چادگان
    بوم گردی بر پایۀ توانمندی های محیطی و منابع طبیعی می تواند، علاوه بر افزایش روند توسعۀ اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف، همزمان شرایطی را به وجود آورد که افزون بر حفظ بافت فرهنگی و احترام به سنن و رسوم جامعۀ میزبان، در کنار فعالیت های دیگر اجتماعی، اقتصادی، امکان رسیدن چکیده کامل
    بوم گردی بر پایۀ توانمندی های محیطی و منابع طبیعی می تواند، علاوه بر افزایش روند توسعۀ اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف، همزمان شرایطی را به وجود آورد که افزون بر حفظ بافت فرهنگی و احترام به سنن و رسوم جامعۀ میزبان، در کنار فعالیت های دیگر اجتماعی، اقتصادی، امکان رسیدن به رشد نظام مند برای کشور و جوامع فراهم آید. در این میان زیمن های حاشیۀ سد زایده رود به دلیل وسعت و تنوع محیط جغرافیایی و از نظر برخورداری از تنوع زیست محیطی و جاذبه های متعدد گردشگری، یکی از مراکز مهم بوم گردی در شهرستان چادگان استان اصفهان است. هدف این مقاله معرفی ظرفیت های بوم گردی این منطقه، تشریح اهمیت آن ها، ضرورت حفظ و نگهداری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی آن هاست. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای، مشاهدۀ میدانی و پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سوات انجام شد. نتایج نشان می دهد که در منطقه دریاچۀ سد زاینده رود ۱۵ نقطۀ قوت، ۲۲ نقطۀ ضعف داخلی، ۱۷ فرصت و ۸ تهدید خارجی وجود دارد که پس از بررسی تأثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر راهبرد متناسب به دست آمد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد
    برای شناسایی نقش عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد ضروری است تأثیر شرایط دانش، شرایط تقاضا، دورۀ عمر صنعت، سطح قابلیت، ساختار صنعت، جذابیت محیط گردشگری، زیرساخت های مرتبط با گردشگری، ویژگی های منحصر به فرد زیربخش های گردشگری در به چکیده کامل
    برای شناسایی نقش عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد ضروری است تأثیر شرایط دانش، شرایط تقاضا، دورۀ عمر صنعت، سطح قابلیت، ساختار صنعت، جذابیت محیط گردشگری، زیرساخت های مرتبط با گردشگری، ویژگی های منحصر به فرد زیربخش های گردشگری در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در صنعت گردشگری مشهد بررسی شود. نتایج بررسی نشان داد که همۀ عوامل در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در صنعت گردشگری اثر مستقیم و معناداری دارند. سپس اثرات همزمان کلیۀ متغیّرهای مورد بررسی بر روی متغیّر وابسته آزموده شد. به طور دقیق در سؤال اصلی، چگونگی تأثیر عوامل زمینه ساز صنعت بر بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد بررسی و برای پاسخ آن از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این مرحله نشان می دهد که ترکیب خطی متغیّرهای مستقل به شیوۀ معناداری، تغییرات متغیّر وابسته را تبیین و پیش بینی می کند و متغیرهای وارد شده در مدل ۸۴ درصد از تغییرات وابسته را تبیین کردند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تأثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی ( مطالعۀ موردی: شهر قزوین )
    نبود تصویر مناسب از مقصد برای بسیاری از نقاط ایران منجر به محدود شدن سفرهای درون مرزی به چند شهر خاص شده است. یکی از این مناطق که با وجود قابلیت­های فراوان در جذب گردشگر، موفق نبوده، شهر تاریخی قزوین است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر تداعی­ های برند بر تصویر مقصد شهر قزوی چکیده کامل
    نبود تصویر مناسب از مقصد برای بسیاری از نقاط ایران منجر به محدود شدن سفرهای درون مرزی به چند شهر خاص شده است. یکی از این مناطق که با وجود قابلیت­های فراوان در جذب گردشگر، موفق نبوده، شهر تاریخی قزوین است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر تداعی­ های برند بر تصویر مقصد شهر قزوین در راستای برندسازی مؤثر مقصد در بین گردشگران داخلی است. برای تحلیل داده­ ها از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته­ های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت تداعی تصویر منحصر به فرد و تداعی تصویر عاطفی بر تصویر کلی مقصد است، در حالی­که تأثیر تداعی تصویر شناختی بر تصویر کلی مقصد قابل توجه نیست. از طرفی نقش تصویر کلی به عنوان میانجی برای متغیرهای تصویر منحصر به فرد و تصویر عاطفی با متغیر تمایلات رفتاری گردشگران نیز تأیید می شود. در نتیجه می­توان گفت که تصویر کلی که از مقصد در ذهن گردشگران وجود دارد، نقش مهمی در شکل­ گیری رفتارهای آینده گردشگران برای بازدید مجدد مقصد و یا توصیه به دیگران برای انجام سفر دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی و تحلیل نابرابری در توزیع زیرساخت‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: استان گلستان)
    هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نابرابری در توزیع زیرساخت های گردشگری در استان گلستان با استفاده از تکنیک وزن دهی جمعی ساده[۱]، قانون اندازه ـ مرتبه زیپف[۲]، ضریب چولگی پیرسونی[۳] و ضریب همبستگی پیرسونی[۴] است. نتایج پژوهش نشان داد بین شهرستان‌های استان گلستان براساس زیرس چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نابرابری در توزیع زیرساخت های گردشگری در استان گلستان با استفاده از تکنیک وزن دهی جمعی ساده[۱]، قانون اندازه ـ مرتبه زیپف[۲]، ضریب چولگی پیرسونی[۳] و ضریب همبستگی پیرسونی[۴] است. نتایج پژوهش نشان داد بین شهرستان‌های استان گلستان براساس زیرساخت های گردشگری تفاوت بارزی وجود دارد؛ شهرستان گرگان با مقدار ۰.۷۴۳ در رتبۀ نخست و شهرستان مراوه تپه با ۰.۰۱۵ در آخرین رتبه قرار دارد و ضریب چولگی پیرسونی، نحوۀ توزیع زیرساخت‌های گردشگری در استان گلستان را نامتقارن با چولگی مثبت ارزیابی کرد. ضریب همبستگی پیرسونی نیز نشان داد بین توزیع زیرساخت های گردشگری و جمعیت رابطۀ مستقیم و تقریباً کامل در استان گلستان با مقدار ۰.۹۶۰ برقرار است. با این وجود، نتایج قانون اندازه ـ مرتبه زیپف، بیانگر توزیع برابر (متعادل) جمعیت و نابرابر زیرساخت های گردشگری بین شهرستان های استان گلستان است. پرونده مقاله