فهرست مقالات برحسب موضوع مطالعات اجتماعی و گردشگری، جامعه شناسی گردشگری


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تأثیرعوامل منتخب فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر (موردمطالعه: گردشگران شهر یزد)
   هاشم رئیسی سرتشنیزی امیررضا کنجکاو منفرد الهه حسینی
   گردشگری هوشمند با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش فناوری اطلاعات به وجود آمده است و حالت‌های جدید ارتباطات، روش‌های جدید جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های جدید برای خلق ارزش و مدیریت را پیشنهاد داده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت ا چکیده کامل
   گردشگری هوشمند با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش فناوری اطلاعات به وجود آمده است و حالت‌های جدید ارتباطات، روش‌های جدید جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های جدید برای خلق ارزش و مدیریت را پیشنهاد داده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران داخلی در دسترسی است که به شهر یزد سفر کرده‌اند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ‌16 گزاره‌ای یوو و همکاران (2017) و هوانگ و همکاران (2017) استفاده گردیده است و حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه، 240 نفر تعیین گردید. به‌منظور اطمینان یافتن از دقت و صحت نتایج تحقیق ویژگی‌های فنی پرسشنامه در دو بخش روایی (سازه و محتوایی) و پایایی (آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی از طریق اسمارت پی ال اس3 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های نشان داد که هر سه فرضیه، آماره تی بالاتر از 96/1 داشته اند، به همین جهت تمامی فرضیه های پژوهش تأیید شدند. همچنین بیشترین ضریب تأثیر مربوط به اطلاع‌رسانی فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر می باشد. نتایج نشان داد که فرضیه اصلی فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر اثر دارد و اطلاع‌رسانی، تعامل و دسترسی بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ می توان نتیجه گرفت که رضایت از استفاده از فناوری در سفر باعث ایجاد سودآوری برای شرکت‌های حوزه گردشگری می‌شود، در نهایت رضایت منجر به ایجاد وفاداری گردشگران نسبت به یک مقصد خاص می گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مطالعه‌ مردم نگارانه‌‌ انگیزه‌ گردشگران از سفر تفریحی به استان مازندران از دریچه نظریه مناسک گذار
   زهره کرانی فاطمه سام
   با توجه به ارتباط انگیزه‌های گردشگران و نوع و گونه‌ی سفر آن‌ها، به دست آوردن دیدی روشن و منطقی از چنین روندی می‌تواند شایان اهمیت باشد. از این رو این پژوهش به دنبال واکاوی انگیزه‌های گردشگران از سفر به شهرهای ساحلی استان مازندران با دیدی متفاوت و انسان‌شناسانه و از خلال چکیده کامل
   با توجه به ارتباط انگیزه‌های گردشگران و نوع و گونه‌ی سفر آن‌ها، به دست آوردن دیدی روشن و منطقی از چنین روندی می‌تواند شایان اهمیت باشد. از این رو این پژوهش به دنبال واکاوی انگیزه‌های گردشگران از سفر به شهرهای ساحلی استان مازندران با دیدی متفاوت و انسان‌شناسانه و از خلال هویت بخشیدن به مفهوم سفرهای تفریحی است. از آن‌جا که مردم‌نگاری ابزار اصلی انسان‌شناسان در کشف عناصر میدان است، در این پژوهش نیز از روش‌شناسی کیفی با تأکید بر مردم‌نگاری بهره برده شده است. داده‌های اصلی از طریق مشاهده‌ی مشارکتی و مصاحبه‌ها‌ی عمیق و نیمه ساختار یافته به دست آمد. پاسخ‌دهندگان 16 نفر از گردشگرانِ سه شهر ساحلی محمودآباد، فریدونکنار و بابلسر بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نظام کدگذاری سه مرحله‌ای استفاده شد، بدین صورت که ابتدا مقوله‌های «مکانی با ساختاری متفاوت»، «در جستجوی تجربیات جدید» و «تعلیق» و در نهایت پس از کدگذاری گزینشی مقوله‌ هسته‌ی «مناسک گذار» به دست آمد. به نظر می‌رسد گردشگرانی که به قصد تفریح به این شهرها سفر می‌کنند حسی آمیخته از تعلیق و رهایی از الزامات و مسئولیت‌های زندگی روزمره را در سفر تجربه می‌کنند که می توان آن را مشابه به مرحله‌ی دوم در نظریه‌ی مناسک گذار دانست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - نقش ارزش تجربی در کیفیت ارتباط با مشتریان آژانس های مسافرتی
   عباسقلی سنگی نور پور
   پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ارزش تجربی بر ابعاد سازنده کیفیت ارتباط صورت گرفته است. برای نیل به هدف پژوهش، مدل پیشنهادی با داده هایی که به روش نمونه گیری قضاوتی از 170 نفر از مشتریان آژانس های مسافرتی معتبر در شمال غرب ایران گردآوری شده است، بر اساس روش مدل یابی مع چکیده کامل
   پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ارزش تجربی بر ابعاد سازنده کیفیت ارتباط صورت گرفته است. برای نیل به هدف پژوهش، مدل پیشنهادی با داده هایی که به روش نمونه گیری قضاوتی از 170 نفر از مشتریان آژانس های مسافرتی معتبر در شمال غرب ایران گردآوری شده است، بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری و توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس 7/2/3 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تأثیر ارزش تجربی بر سازه های تشکیل دهنده کیفیت ارتباط پشتیبانی می کند. نقش واسطه ای رضایت و اعتماد نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پیشنهاد مدل مفهومی برای اولین بار و آزمون آن در جامعه آماری مورد نظر از جنبه های نوآورانه تحقیق می باشد. پیشنهاداتی برای مدیران جهت بهبود کیفیت ارتباط با مشتریان و نیز محققان آتی ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل¬های بین المللی پارسیان استان مازندران)
   جعفر بهاری مهدی کروبی شهلا بهاری
   تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر (چهار ستاره) و پارسیان آزادی خزر (چهار ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. تحقیق حا چکیده کامل
   تحقیق حاضر با هدف تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری در هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل‌های پارسیان آزادی رامسر (چهار ستاره) و پارسیان آزادی خزر (چهار ستاره) در تابستان ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس نوع روش تحقیق توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان و مشتریان هتل‌های بین المللی پارسیان استان مازندران می‌باشد. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان تأثیر مثبت و معنا داری دارد. کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین تأثیر رضایت مشتری بر وفاداری وی مثبت و معنا داراست. همچنین نشان داده شد که متغیر رضایت مشتری دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر وفاداری مشتری بیشتر است. با توجه به تحلیل یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات لازم ارائه گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - سناريو‌های حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در افق 1404 در مشهد
   آرش قهرمان احمد رومیانی ساره   نعمتيان زهرا بستان
   عدم قطعيت ناشی از پیچیدگی‌های محیطی، پیش بینی آینده را در ارتباط با گردشگران خارجی غیرمسلمان، که اطلاعات مکفی از آن¬‌ها در دسترس نیست، در شهر مشهد با مشكل مواجه کرده است. هدف از این پژوهش، برآورد روند تغييرات حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در شهر مشهد، با استفاده از روش چکیده کامل
   عدم قطعيت ناشی از پیچیدگی‌های محیطی، پیش بینی آینده را در ارتباط با گردشگران خارجی غیرمسلمان، که اطلاعات مکفی از آن¬‌ها در دسترس نیست، در شهر مشهد با مشكل مواجه کرده است. هدف از این پژوهش، برآورد روند تغييرات حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در شهر مشهد، با استفاده از روش سناریونویسی ‌می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده تحلیلی ـ کیفی و گردآوری اطلاعات به روش‌‌ مصاحبه¬ای صورت گرفته است. لذا بیست و هفت مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری از زیرگروه¬‌‌های جامعه¬شناسی، اقتصاد، برنامه¬ریزی و خدمات تخصصی گردشگری در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول بر اساس تکنیک دلفی، کارشناسان عوامل مؤثر بر حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان را در شهر مشهد بیان نمودند. در مرحله دوم، پیشران¬‌‌های بحرانی بر مبنای دو معیار ‌میزان تأثیرگذاری و عدم قطعیت شناسایی شدند. سپس بر اساس پیشران¬‌‌ها، سناریو‌‌های گردشگری شهر مشهد در دو روند خوش¬بینانه و بدبینانه در خصوص آیندة حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان، معرفی شد. یافته¬‌‌های تحقیق نشان داد که در سطح محلی، هوشمند¬سازی گردشگری، اتصال گردشگری مشهد به گردشگری شهر‌‌های اطراف، گسترش تبليغات رسانه¬ای، ارتقاء فرهنگ ميزبانی از گردشگران خارجی و احساس امنيت، از مهم¬ترین پیشران¬‌‌های کلیدی ‌می¬باشند. بنابراین با ارتقاء زیرساخت¬‌‌های فناوری اطلاعات نظیر تجارت الكترونیك، بانكداری الكترونیك، معرفی شهرستان¬‌های اطراف مشهد و جاذبه های گردشگری آن‌‌ها، آموزش فرهنگ ‌میزبانی خصوصا برای کسبه، بازاریان و رانندگان تاکسی، ایجاد پلیس گردشگری و برقراری امنیت در نقاط پرتردد شهری، ‌می توان شاهد حضور بیشتر گردشگران خارجی غیرمسلمان در افق مورد مطالعه بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مدل زنجيره تأمين سبز جهت بهبود توسعه پايدار محيط زيست با رويکرد کيفي مبتني بر نظريه داده‌بنياد
   زهرا دلشاد مژده ربانی حسن دهقان دهنوی
   صنعت گردشگري به عنوان يكي از ده صنعت برتر جهان در چرخه اقتصادي نقش بسزايي را ايفا مي‌كند و يكي از بخش‌هاي مهم توليد درآمد و ارزآوري است. هدف از پژوهش حاضر اين است که با استفاده از روش کيفي نظريه‌پردازي تئوري داده‌بنياد به شناسايي و تدوين الگوي مفهومي مديريت زنجيره تأمين چکیده کامل
   صنعت گردشگري به عنوان يكي از ده صنعت برتر جهان در چرخه اقتصادي نقش بسزايي را ايفا مي‌كند و يكي از بخش‌هاي مهم توليد درآمد و ارزآوري است. هدف از پژوهش حاضر اين است که با استفاده از روش کيفي نظريه‌پردازي تئوري داده‌بنياد به شناسايي و تدوين الگوي مفهومي مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت گردشگری استان فارس بپردازد. روش گردآوري داده‌ها، مطالعه اسناد و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان آگاه از موضوع مورد بحث، با بکارگيري روش نمونه‌گيري نظری است. روايي اين پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتيد متخصص مورد بررسي قرار گرفت و تأييد گرديد. براي تحليل داده‌ها از روش مقايسه مداوم در طي سه مرحله کدگذاري باز، محوري، انتخابي استفاده شده است که براساس آن مدل کيفي پژوهش طراحي گرديد. نتايج پژوهش حاضر، نشان‌دهنده استخراج 120 کد يا مفهوم اوليه از مصاحبه‌ها و 21 معيار محوری است که در قالب مدل پارادايمي با نرم¬افزار مکس‌کیودا شامل شرايط علّي (طراحي فرايندهاي سبز، مشتريان و ساير نهادهاي بيروني، نوآوري سبز)، شرايط زمينه‌اي (محرک‌هاي تهيه مواد سبز، پياده‌سازي نظام مديريت پسماند، افکار مالي و هزينه‌اي سازمان)، شرايط مداخله‌گر (رويکردهاي مديريت محيط زيستي، ريسک‌هاي زنجيره تأمين سبز، قابليت‌هاي تأمين کنندگان سبز، مديريت منابع انساني)، پديده محوري (بهبود عملکرد محيط زيستي، عوامل اقتصادي، عملکرد عملياتي)، راهبردها (حوزه مديريت، تکنولوژي، اقتصاد، سياستگذاري)، پيامدها (توانمندسازهاي زنجيره تأمين سبز، بهبود اعتبار، نهادينه شدن تجهيزات تکنولوژي و دانش فني، مديريت و بهينه‌سازي مصرف انرژي) قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - عوامل مؤثر بر رفتارطبیعت‏گردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علم و فرهنگ
   بهرام نکوئی صدری سمانه توسلی احمد پوراحمد فاطمه فهرست
   این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای دانشجویان می‌پردازد و این که چه عواملی و به چه میزان بر رفتارهای طبیعت‌گردی دانشجویان تأثیر می‌گذارد. جامعه آماری هدف، دانشجویان دو دانشگاه تهران و علم و فرهنگ در دو دسته از رشته‌های مرتبط با طبیعت‌گردی و رشته‌های غیرمرتبط با طب چکیده کامل
   این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای دانشجویان می‌پردازد و این که چه عواملی و به چه میزان بر رفتارهای طبیعت‌گردی دانشجویان تأثیر می‌گذارد. جامعه آماری هدف، دانشجویان دو دانشگاه تهران و علم و فرهنگ در دو دسته از رشته‌های مرتبط با طبیعت‌گردی و رشته‌های غیرمرتبط با طبیعت‌گردی بوده‌، که با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است.حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در جامعه محدود 320 نفر در نظر گرفته شد که با رعایت سهم برابر نسبت به تعداد دانشجویان، در هر دو دانشگاه، نیمی از پرسشنامه‌ها توسط دانشجویان رشته‌های مرتبط با طبیعت‌گردی و نیم دیگر توسط دانشجویان رشته‌های غیرمرتبط پاسخ داده شد. روش نمونه‌گیری به صورت احتمالی و به صورت تصادفی سیستماتیک بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که رفتارهای طبیعت‌گردی در بین دانشجویان دختر و پسر و همچنین در بین دانشجویان رشته‌ها‌ی مرتبط و غیرمرتبط با طبیعت‌گردی تفاوت معنی‌داری دارد. همچنین بین دانش، نگرش و فعالیت در انجمن و کانون حمایت از محیط‌زیست با رفتارهای طبیعت‌گردی نیز رابطه‌مثبت و معنی‌داری وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تخمین تقاضای گردشگری سلامت از کشورهای خاورمیانه
   حمید آسایش مهدی کمالی هادی رحمانی فضلی
   گردشگری سلامت متشکل از دو نوع گردشگری درمانی (پزشکی) و تندرستی (پیشگیری) به دلیل ظرفیت بیش از سه برابری در کسب درآمد ارزی نسبت به گردشگری عادی خارجی و توانایی‌های بالقوه ایران در حوزه درمانی (وجود پزشک و امکانات فراوان پزشکی ‌و ‌درمانی) و نیز وجود منابع طبيعي مناسب در ‌ چکیده کامل
   گردشگری سلامت متشکل از دو نوع گردشگری درمانی (پزشکی) و تندرستی (پیشگیری) به دلیل ظرفیت بیش از سه برابری در کسب درآمد ارزی نسبت به گردشگری عادی خارجی و توانایی‌های بالقوه ایران در حوزه درمانی (وجود پزشک و امکانات فراوان پزشکی ‌و ‌درمانی) و نیز وجود منابع طبيعي مناسب در ‌حوزه تندرستی (مانند چشمه‌های آب گرم و گنبدهای نمکی، دریاچه‌های آب شور و امکانات لجن درمانی)، دارای اهمیت فراوان است، لکن سهم ایران از بازار گردشگری سلامت، به رغم ظرفیت‌های بالا، ناچیز است. بنابراین سنجش حساسیت تقاضای گردشگری سلامت از خاورمیانه نسبت به عوامل مؤثر جهت افزایش سهم ایران از گردشگری سلامت خارجی ضرورت می‌نماید. لذا سؤال‌های اساسی تحقیق این است که عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری سلامت کدامند و حساسیت (کشش) این تقاضا نسبت به آنها چگونه است؟ به همین سبب در این تحقیق با استفاده از تقاضای تقریبا ایده‌آل (ایدز) با کمک سیستم معادلات همزمان تابع تقاضای گردشگری سلامت (درمانی و تندرستی) تخمین زده می‌شود. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه، نظر ۱۸۲ گردشگر از کشورهای حوزه خلیج فارس در گردشگری سلامت اخذ و حساسیت تقاضای گردشگری سلامت به عوامل مؤثر تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصل از تخمین ایدز، کشش قیمتی تقاضای گردشگری سلامت، بزرگتر از یک بوده، در حالی که کشش قیمتی سایر کالاها و خدمات اقامتی کمتر از یک می‌باشد. همچنین طبق نتایج حساسیت تقاضای گردشگران سلامت، به متغیرهای معنادار مانند میزان درآمد گردشگر، مدت زمان ویزا، قیمت، مخارج، تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم در ایران می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - ارائه الگوی گردشگری سلامت براساس شاخص¬¬های فرهنگی در ایران
   سمانه برخورداری
   جهانی شدن سلامت به معنای درنوردیدن مرز های کشور ها به وسیلة بیماران با هدف درمان است. امروزه سلامت، پدیده ای جهانی است. تأسیس بیمارستان‌ های چندملیتی، رقابتی شدن قیمت ‌های درمانی در سطح دنیا، بین‌المللی شدن استاندارد ها و نزدیک شدن سطح فناوری ‌های تخصصی کشور ها، از جمله چکیده کامل
   جهانی شدن سلامت به معنای درنوردیدن مرز های کشور ها به وسیلة بیماران با هدف درمان است. امروزه سلامت، پدیده ای جهانی است. تأسیس بیمارستان‌ های چندملیتی، رقابتی شدن قیمت ‌های درمانی در سطح دنیا، بین‌المللی شدن استاندارد ها و نزدیک شدن سطح فناوری ‌های تخصصی کشور ها، از جمله نشانه های جهانی شدن سلامت اند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي است؛ زیرا الگوی طراحی‌ شده در نهایت منجر به مبنایی برای ارائه الگوی گردشگری سلامت براساس شاخص های فرهنگی در ایران خواهد شد و از آنجا که هدف این تحقیق رشد و توسعه گردشگری سلامت براساس شاخص های فرهنگی است توسعه‌ای نیز هست. رويكرد ما در اینجا رویکرد اكتشافي است. این تحقیق از آنجا که در دو مرحله کیفی و کمی و ترکیب این دو انجام‌ شده است، یک طرح ترکیبی است که در مرحله کیفی و کمی، داده ‌ها به ترتیب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده‌اند. جامعه آماری متشکل از مدیران ارشد و مرتبط با سیاست‌گذاری در صنعت گردشگری، دست اندرکاران صنعت گردشگری سلامت ایران،استادان و اعضای هیأت علمی رشته مدیریت با گرایش گردشگری و فرهنگی بودند. تعداد نمونه مورد نظر در این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامعلوم کوکران انجام و 100 نفر معلوم شد. نتایج نشان می دهد که؛ با بازبینی متعدد و ترکیب کد ها در چند مرحله در نهایت 66 زیر مفهوم شناسایی شد و بعد از انجام تحلیل فرایند و با توجه به مدل‌های مفهومی بیان ‌شده، در ادبیات نظری پژوهش، درنهایت عوامل 11 گانه تأثیرگذار شناسایی و مشخص شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای زیست محیطی، دربند، درکه
   علی اصغر سعیدی زهرا فرضی زاده سهیلا تاسا
   هدف این پژوهش، مطالعه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری از دید جامعه میزبان در محلات دربند و درکه شهر تهران با روش کیفی است. افراد مورد مطالعه که 18 نفر از ساکنان بومی، صاحبان واحدهای پذیرائی و مسئولان محلی بودند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. چکیده کامل
   هدف این پژوهش، مطالعه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری از دید جامعه میزبان در محلات دربند و درکه شهر تهران با روش کیفی است. افراد مورد مطالعه که 18 نفر از ساکنان بومی، صاحبان واحدهای پذیرائی و مسئولان محلی بودند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته، مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. با تحلیل داده ها، 167 مفهوم، 17 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی به دست آمد. به علت شباهت محلات مورد مطالعه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و جاذبه های موجود، توسعه گردشگری در این نواحی، پیامدهای شبیه به هم با اندکی تفاوت بر جای گذاشته است. در حوزه اقتصادی، گردشگری موجب افزایش درآمد، اشتغال زایی، تغییر منبع معیشت، درآمدهای کاذب پارکبانان و سودجویی برخی صاحبان رستوران ها از گردشگران خارجی شده است. گسترش تعاملات اجتماعی، شیوع برخی ناهنجاری های اجتماعی، مهاجرپذیری و ازدحام و شلوغی نیز از پیامدهای اجتماعی هستند. از نظر فرهنگی نیز به گسترش تبادلات فرهنگی و یادگیری زبان انگلیسی کمک شده و تا حدودی تضاد فرهنگی بین جوامع میزبان و مهمان پدید آمده است. آلودگی های زیست‌محیطی، لطمه به پوشش گیاهی و حیات وحش، تغییرات کالبدی، تغییر کاربری اراضی، تلاش برای گسترش و ارتقاء رستوران‌ها نیز در زمره پیامدهای زیست‌محیطی قرار می گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - شناسایی پیشران های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستای کندوله شهرستان صحنه
   میترا جلیلیان محمد اکبرپور جعفر توکلی
   در عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط بین ملت ها به شمار می رود و به منزله ی ایجادکننده ی فرصت های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعاملات اجتماعی- فرهنگی مطرح می شود. امروزه گردشگری روستایی در سطح جهانی مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. گردشگری روست چکیده کامل
   در عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط بین ملت ها به شمار می رود و به منزله ی ایجادکننده ی فرصت های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعاملات اجتماعی- فرهنگی مطرح می شود. امروزه گردشگری روستایی در سطح جهانی مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. گردشگری روستایی موجب ایجاد اشتغال، درآمد و کاهش فقر به ویژه در روستاهایی با جاذبه‌های فرهنگی بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد آینده‌پژوهی و با استفاده از تکنیک دلفی سعی در پاسخ به این مسئله اصلی هست که عوامل کلیدی و پیشران های موثر بر چشم انداز توسعه گردشگری در روستای کندوله کدامند؟این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به‌کارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی انجام‌گرفته است. شاخص های کلیدی از طریق روش دلفی و شناسایی پیشران های حیاتی از طریق نرم افزار میک مک بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش از میان 28 عامل کلیدی،شاخصهای مدیریت شایسته وتبدیل روستای کندوله به روستای پایلوت گردشگری بیشترین تاثیرگذاری را بر سایر عوامل داشته اند. درکنار این عوامل، افزایش میزان سر مایه گذاری بخش خصوصی، تبلیغات ،ثبت ونگهداری آثار تاریخی وفرهنگی و تامین امنیت گردشگران به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به واسطه اشتراک دانش و نقش تعدیل‌گر ارتباطات در هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر مشهد
   قاسم اسلامی فرشاد قادری
   جامعه اجتماعی امروزی توجه زیادی به نیروی انسانی دارد. این در حالی است که امروزه توجه به عملکرد کارکنان در بخش خدمات خصوصاً صنعت گردشگری بیش ‌از پیش مهم جلوه می‌کند. این در حالی است که کارکنان در صنعت گردشگری تأثیر زیادی بر ایجاد مزیت رقابتی دارند. به‌گونه‌ای که سازمان‌ه چکیده کامل
   جامعه اجتماعی امروزی توجه زیادی به نیروی انسانی دارد. این در حالی است که امروزه توجه به عملکرد کارکنان در بخش خدمات خصوصاً صنعت گردشگری بیش ‌از پیش مهم جلوه می‌کند. این در حالی است که کارکنان در صنعت گردشگری تأثیر زیادی بر ایجاد مزیت رقابتی دارند. به‌گونه‌ای که سازمان‌های دارای کارکنانی با عملکرد بهتر رونق کسب‌وکار بهتری خواهد داشت. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به‌واسطه اشتراک دانش و و نقش تعدیل‌گر ارتباطات می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش انجام كار، از نـوع توصیفی- پيمايشـي اسـت. جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر مشهد می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری‌شده از 390 پرسشنامه با روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار آموس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد، بازاریابی داخلی بر اشتراک دانش و عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. این در حالی است که اشتراک دانش بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد. از نتایج دیگر اینکه نقش تعدیل گر ارتباطات سازمانی نیز مورد تأیید قرار گرفت. علاوه بر این نقش واسط اشتراک دانش نیز تأیید شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و اثرات ادراکی گردشگری در حمایت ازسیاستهای گردشگری(مورد مطالعه : ساکنان شهرسمنان)
   زهره  کیانی فیض آبادی فرناز نیک خواه الیسا طاهریان
   سیاستهای گردشگری به طور گسترده ای زندگی ساکنین محلی را تحت تاثیر قرار می دهند.ازسوی دیگر، اثربخشی این سیاستها منوط به مشارکت و حمایت جامعه محلی می باشد. تحقیق حاضر تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و ادراک ایشان نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری را بر حمایت چکیده کامل
   سیاستهای گردشگری به طور گسترده ای زندگی ساکنین محلی را تحت تاثیر قرار می دهند.ازسوی دیگر، اثربخشی این سیاستها منوط به مشارکت و حمایت جامعه محلی می باشد. تحقیق حاضر تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و ادراک ایشان نسبت به اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری را بر حمایت آنها از سیاستگذاری گردشگری در سمنان مورد بررسی قرار می دهد. 340 پرسشنامه بین ساکنین محلی توزیع گردید که در انتها 322 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری و داده های حاصل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار پی ال اس تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که تصویر مکان ساکنین بر ادراک ایشان نسبت به اثرات گردشگری و نتیجتا بر حمایت ایشان از سیاست های توسعه گردشگری اثر مستقیم و معناداری دارد. یافته های تحقیق بیانگر ضرورت ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراک ساکنین می باشد زیرا هر چه ایشان اثرات توسعه گردشگری را مطلوبتر بدانند، بیشتر از سیاستگذاری توسعه این صنعت حمایت میکنند. در انتها توصیه های سیاستی در جهت مدیریت تصویر مقصد و ادراک جامعه محلی در مورد اثرات گردشگری و حمایت از سیاستگذاری گردشگری ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - رفتار شهروندی برند، رهبری برند، اشتیاق برند، اصفهان، مدل یابی معادلات ساختاری
   امیررضا کنجکاو منفرد سعید سعیدا اردکانی ﻓﺮﺯاﻧﻪ ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ
   با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی به عنوان مهم ترین شایستگی کلیدی و منبع خلق مزیت رقابتی در صنعت هتلداری، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری برند بر رفتار شهروندی برند کارکنان در صنعت هتلداری شهر اصفهان پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی چکیده کامل
   با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی به عنوان مهم ترین شایستگی کلیدی و منبع خلق مزیت رقابتی در صنعت هتلداری، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری برند بر رفتار شهروندی برند کارکنان در صنعت هتلداری شهر اصفهان پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان هتل های شهر اصفهان در بازه زمانی شهریور تا دی ماه 1399 بوده اند که از این جامعه نمونه ای 145 نفره با روش نمونه گیری مدل سازی معادلات ساختاری و به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. برای گردآوری داده های پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به منظور بررسی و تأیید روایی پرسشنامه، روایی محتوایی آن بررسی و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شده است. در نهایت با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار PLS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که رهبری برند تأثیر مثبت و معنادار بر اشتیاق برند دارد و از این طریق می تواند منجر به بروز رفتاری حمایتی برند (رفتارهای سازگار، وجدان گرا و ابتکاری) گردد. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش رفتارهای سازگار و رفتارهای ابتکاری بر رفتار شهروندی برند تأثیر مثبت و معنادار داشته است اما تأثیر معنادار رفتارهای ابتکاری برند بر رفتار شهروندی برند تأیید نشده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - شناسایی مؤلفه¬های بازاریابی گردشگری با استفاده از روش فراترکیب
   عزیز ارفعی فرشید نمامیان
   گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان توانسته توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران را به خود جلب نماید. لذا شناسایی عوامل بازاریابی این خدمت و ارائه راهکارهای بهینه به منظور تسهیل جذب گردشگر حائز اهمیت است. با توجه به اینکه پژوهش های صورت گرفته در این زمینه هرکدام چکیده کامل
   گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان توانسته توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران را به خود جلب نماید. لذا شناسایی عوامل بازاریابی این خدمت و ارائه راهکارهای بهینه به منظور تسهیل جذب گردشگر حائز اهمیت است. با توجه به اینکه پژوهش های صورت گرفته در این زمینه هرکدام به جنبه ای از عوامل بازاریابی پرداخته اند، در نتیجه هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند ادبیات گسترده در مورد بازاریابی گردشگری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و از نظر نتیجه، کاربردی و روش اجرای آن نیز با توجه به رویکرد کیفی فراترکیب یا بررسی نظام مند است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی بین سال های 2000 تا 2020 میلادی و 1380 تا 1399 خورشیدی می باشد. در این راستا 580 پژوهش در زمینه موضوع مورد نظر ارزیابی و در نهایت 87 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوطه با روش کد-گذاری باز، محوری و انتخابی، در مجموع 78 کد 21 مفهوم، شش مقوله کلیدی طی فرایند جستجو و ترکیب نظام مند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد مهمترین مقوله های کلیدی شناسایی شده شامل بازاریابی یکپارچه (آمیخته های ترفیعی تشویقی)، رضایت، بازاریابی رابطه مند، بازاریابی داخلی، بازاریابی الکترونیک و مؤلفه هایICT می باشد. این پژوهش درک عمیق از ادبیات موجود در مورد بازاریابی گردشگری ارائه می دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - تحلیل روند تحقیقات در تجربه گردشگری: تحلیل کتاب‌سنجی
   لیلا ایلچی مصباح سیوندیان امیرسالار ونکی
   هدف این تحقیق بررسی روند تحقیقات در حوزه تجربه گردشگران با استفاده از تحلیل کتاب سنجی می باشد. بدین منظور اطلاعات 2683 مقاله منتشرشده در بازه زمانی سال 1980 تا سال 2020 در پایگاه داده ای وب‌آو‌ساینس تحلیل می شوند. از نرم افزار ووس‌ویوور به ‌منظور تحلیل و مصورسازی نتای چکیده کامل
   هدف این تحقیق بررسی روند تحقیقات در حوزه تجربه گردشگران با استفاده از تحلیل کتاب سنجی می باشد. بدین منظور اطلاعات 2683 مقاله منتشرشده در بازه زمانی سال 1980 تا سال 2020 در پایگاه داده ای وب‌آو‌ساینس تحلیل می شوند. از نرم افزار ووس‌ویوور به ‌منظور تحلیل و مصورسازی نتایج استفاده می شود. در این پژوهش به دو سطح تحلیل پرداخته می شود. در سطح اول به بررسی روند انتشار مقالات و همچنین بررسی تأثیر نویسندگان، مجلات و مقالات پرداخته می شود. در سطح دوم، ساختار شبکه هم رخدادی کلمات کلیدی و شبکه همکاری نویسندگان و مؤسسات تجزیه‌ و تحلیل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهند که تحقیقات در زمینه تجربه گردشگری در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است و بیشترین مقالات در سال 2019 منتشر شده اند. پیش بینی می شود که با توجه به روند گذشته، روند تحقیقات در آینده رشد فزاینده ای داشته باشد. از میان حوزه های تحقیقاتی، حوزه های مهمان پذیری و اوقات‌فراغت، مدیریت و مطالعات زیست‌محیطی سه حوزه ای هستند که بیشترین مقالات در زمینه تجربه گردشگری را شامل می شوند. رسانه‌های اجتماعی، اعتماد، نظرات کاربران و رقابت‌پذیری از جمله روندهای در حال ظهور در ادبیات می‌باشند. گردشگری سلامت، گردشگری غذایی، تجربه اجتماعی، خلق‌ ارزش مشترک، اصالت، تجربه فرهنگی، تجربه در مقصد، کوله ‌به ‌دوش‌ها، فناوری اطلاعات، تفاوت فرهنگی، میراث فرهنگی، تجربه دانش‌آموزان و دانشجویان، مدیریت پایدار و حمل‌و نقل موضوعاتی هستند که در ادبیات به آن‌ها پرداخته شده است. تحلیل شبکه همکاری نویسندگان نشان داد در حال حاضر 35 گروه تحقیقاتی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت می‌کنند و دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ بیشترین اثرگذاری بر شبکه همکاری بین‌المللی را داشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - طراحی مدل کنترل رفتار انحرافی کارکنان هتل بیمارستان ها با توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی
   شاهد  زندی پاک رابعه زندی پاک
   حمایت سازمانی ادراک شده، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی از متغیرهایی هستند که می توانند در پیش بینی میزان رفتارهای انحرافی، مؤثر واقع شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی بر رفتار انحرافی با میانجی گری رضایت شغلی است. این پژوهش از لحاظ چکیده کامل
   حمایت سازمانی ادراک شده، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی از متغیرهایی هستند که می توانند در پیش بینی میزان رفتارهای انحرافی، مؤثر واقع شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی بر رفتار انحرافی با میانجی گری رضایت شغلی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی_ پیمایشی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها، از یک پرسش نامه که مشتمل بر 21 سؤال که طبق طیف هفت گزینه ای لیکرت تنظیم شده، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه کارکنان هتل بیمارستان های شهرستان مشهد به تعداد بیش از هزار نفر است؛ حجم نمونه 310 نفر، که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار لیزرل و از روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سبل ، استفاده شد. نتایج نشان داد، حمایت سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی می توانند بر رفتار انحرافی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر معنی داری بگذارند. جهت بررسی نقش متغیر میانجی ، از روش آزمون سبل استفاده شد که نتایج بیانگر آن بود که رضایت شغلی نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - رابطه انگیزه‌های بوم‌گردی و بازدید مجدد از منطقه گردشگری در منطقه سلیمان تنگه ساری، استان مازندران
   بهرام نکوئی صدری الهه حیدری بروجنی فاطمه فهرست
   انگیزه، عامل اصلی رفتار گردشگران و مبنای مهمی برای تصمیم‌گیری آن­هاست. این پژوهش، تلاش می‌کند تا انگیزه‌های بوم‌گردان را در سفرهایشان مورد بررسی قرار دهد، همچنین تأثیر انگیزه‌های (درونی، بیرونی، بی‌انگیزگی) آن­ها را بر اساس نظریه روان­شناختی خودتعیینی بر روی تکرار بازدی چکیده کامل
   انگیزه، عامل اصلی رفتار گردشگران و مبنای مهمی برای تصمیم‌گیری آن­هاست. این پژوهش، تلاش می‌کند تا انگیزه‌های بوم‌گردان را در سفرهایشان مورد بررسی قرار دهد، همچنین تأثیر انگیزه‌های (درونی، بیرونی، بی‌انگیزگی) آن­ها را بر اساس نظریه روان­شناختی خودتعیینی بر روی تکرار بازدید از منطقه بررسي نمايد. 163 پرسش­نامه از بازدیدکنندگان منطقه سلیمان تنگه به روش نمونه‌گیری در دسترس در هفته اول مرداد ماه 1394 جهت تعیین مهم‌ترین انگیزه‌‌های گردشگران جمع‌آوری شده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون میانگین و T تک نمونه تحلیل شد و جهت بررسی ارتباط دو متغیر مستقل و وابسته از ضریب هم­بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام استفاده شد. از میان سه شکل انگیزه گردشگران، انگیزۀ درونی، انگیزۀ بیرونی و عدم انگیزۀ گردشگران، تنها انگیزۀ درونی با احتمال بازدید مجدد از منطقۀ سلیمان تنگه ارتباط معنی­دار و مثبت وجود دارد. یعنی افزایش انگیزه­های درونی گردشگران موجب افزایش احتمال بازدید از منطقۀ سلیمان تنگه در آینده خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - گونه­شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهد
   آرش قهرمان احمدرضا اصغرپورماسوله امید علی خوارزمی محسن نوغانی دکتر حسین  اکبری
   این پژوهش با هدف بررسی گونه­های اقامتی گردشگران در شهر مشهد انجام شده است. روش پژوهش پیمایش و ابزار مورد استفاده برای جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته و جامعه آماری تحقیق، گردشگران و زائران بومی شهر مشهد در فصل زمستان سال 1397 بوده است. در این پژوهش به منظور گونه­ش چکیده کامل
   این پژوهش با هدف بررسی گونه­های اقامتی گردشگران در شهر مشهد انجام شده است. روش پژوهش پیمایش و ابزار مورد استفاده برای جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته و جامعه آماری تحقیق، گردشگران و زائران بومی شهر مشهد در فصل زمستان سال 1397 بوده است. در این پژوهش به منظور گونه­شناسی مراکز اقامتی به دو شیوه گونه­شناسی کيفی و تاکسونومی عمل شده است. مبنای گونه­شناسی کيفی مراکز اقامتی، هزینه و درجه مرغوبيت محل اقامت است و در شیوه گونه­شناسی کمـّی يا تاکسونومی از تحلیل خوشه­ای دو مرحله­ای استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان داد که اکثریت (97 درصد) گردشگران شهر مشهد جزو گردشگران وفادار محسوب می­شوند که بارها به مشهد سفر کرده­اند. شیوه سفر گردشگران با معيار فردی ـ جمعی، عمدتا به صورت جمعی (81 درصد) و با معيار نهادی ـ خودگردان، عمدتا به صورت خودگردان (68 درصد) است. بر مبنای متغیرهای جمعیت­شناختی و ویژگی­های سفر گردشگران، سه گونه زائران کم­سفر غیرمنفرد (37 درصد)، زائران پرهزینه کوتاه­سفر (36 درصد)، گردشگران کم­هزینه کثیرالسفر (26 درصد) شناسایی گردید. براساس يافته­های اين پژوهش گونه زائر کم­سفر غیرمنفرد در مهمان­پذیر، خانه کرایه­ای، هتل و هتل­آپارتمان درجه سه اقامت داشته­اند. گونه زائر پرهزینه کوتاه­سفر در هتل و هتل آپارتمان و مهمان­پذیر با درجه بالا و گونه گردشگر کثیرالسفر کم­هزینه، در خانه اقوام یا خانه شخصی اقامت نموده­اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - طراحی الگوی توسعه کارآفرینی درون‌سازمانی در مجموعه‌های تفریحی ورزشی
   تقی عاشوری حمیدرضا قزلسفلو میثم عسگرشمسی
   وضعیت كارآفريني درون­سازماني به عنوان توانایی سازمان در تبدیل فرصت‌هاي کارآفرینانه به موقعیت‌هاي رشد می‌باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی توسعه کارآفرینی درون­سازمانی سازمان‌های مطالعه ورزشی با مطالعه موردی مجموعه‌های تفریحی ورزشی ایران بود. روش پژوهش، توصیفی- همب چکیده کامل
   وضعیت كارآفريني درون­سازماني به عنوان توانایی سازمان در تبدیل فرصت‌هاي کارآفرینانه به موقعیت‌هاي رشد می‌باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی توسعه کارآفرینی درون­سازمانی سازمان‌های مطالعه ورزشی با مطالعه موردی مجموعه‌های تفریحی ورزشی ایران بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل: مربیان، عوامل آموزشی و مدیریتی مجموعه‌های تفریحی ورزشی بود که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه کارآفرینی بومی‌سازی­شده جفری و همکاران[1] (2002) بود که پس از اطمینان از روایی صوری و محتوایی آن، پایایی آن توسط اساتید و صاحب‌نظران کارآفرینی و مدیریت ورزشی تأیید گردید و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ برای هر پنج متغیر پژوهش بالاتر از 71/0 محاسبه شد. در نهایت پس از آزمون نکویی برازش مطلوب الگو (شاخص­های سه­گانه فورنل و لارکر) و شاخص کفایت نمونه­برداری، داده­ها با استفاده از نرم­افزار اسمارت پی‌ال‌اس (3)[2] و نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس[3] مورد تجزیه­ و ­تحلیل قرار گرفتند. تحلیل عاملی داده­ها نشان داد که متغیر اختیار کاری در سازمان با بار عاملی (88/0)، حمایت مدیریت از کارآفرینی با بار عاملی (86/0) و متغیر پاداش با بار عاملی (74/0) بیشترین همبستگی درونی در فرآیند کارآفرینی درون­سازمانی داشتند. همچنین نتایج آزمون تی حاکی از تأثير مستقیم، معنادار و تبیین‌­کننده خرده­مقیاس­های پنج­گانه پژوهش بر کارآفرینی درون سازمانی بود. طبق نتایج و اهمیت کارآفرینی درون‌سازمانی، افزایش ارتباطات مورب و از پايين به بالا در سازمان، واگذاری مسئولیت‌ها به کارکنان و مشارکت کارکنان در اداره سازمان و همچنین کاهش کنترل رسمی سازمان به مدیران در جهت حفظ و ارتقای فعالیت‌های کارآفرینی درون‌سازمانی پیشنهاد می‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - بررسی تأثير حضور گردشگران بر سلامت اجتماعی جوامع میزبان (مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بینالود)
   طاهره صادق لو میترا یاراحمدی
   هدف در کنار اثرات و منافع اقتصادی حاصل از صنعت گردشگری به عنوان رویکردی نوین در توسعه، تحولات اجتماعی و به تبع آن ارتقای سلامت اجتماعی جوامع گردشگرپذیر که متناسب با توزیع اثرات حاصل از گردشگری در گروه های مختلف، درجات و سطوح مختلفی تجربه می شود، از اهمیت بسیاری برخوردار چکیده کامل
   هدف در کنار اثرات و منافع اقتصادی حاصل از صنعت گردشگری به عنوان رویکردی نوین در توسعه، تحولات اجتماعی و به تبع آن ارتقای سلامت اجتماعی جوامع گردشگرپذیر که متناسب با توزیع اثرات حاصل از گردشگری در گروه های مختلف، درجات و سطوح مختلفی تجربه می شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير حضور گردشگران در روستا بر سلامت اجتماعی جوامع میزبان (روستاییان) می باشد. این پژوهش از نظر ماهيت و هدف در زمره تحقيقات کاربردی و از جهت روش، در زمره تحقيقات توصيفي– پیمایشی به شمار مي آيد. جامعه آماری این پژوهش، روستاییان ساکن در روستاهای گردشگرپذیر شهرستان بینالود می-باشد. جمع آوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و مطالعه میدانی با بهره گیری از ابزار پرسش نامه صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS22 و با توجه به غیر نرمال بودن داده ها از آزمون های آماری یومن- وایت نی، کروسکال- والیس و فریدمن استفاده شده است.يافته ها و نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته به طور کلی بیانگر تأثير بالاتر از حد متوسط گردشگری و حضور گردشگران در روستاهای مورد مطالعه بر سلامت جامعه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فردی روانی می باشد که این تأثيرگذاری بر اقشار درگیر در کسب و کارهای گردشگری و یا کسانی که مستقیما با گردشگران در ارتباط بوده اند از سایر روستاییان نمود بیشتری داشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - بازسازی معنایی پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام
   علی فیض اللهی یارمحمد قاسمی فرهاد سبزی فرد
   مطالعه حاضر با هدف شناسایی دلایل و پیامدهای پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام انجام شدهاست. تحقیق حاضر از نوع کیفی است و با روش نظریه زمینهای انجام شد. قلمرو مطالعه شامل شهروندان ایلامی در سال 1398 بوده و نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری هدفمند با معیار اشباع نظری چکیده کامل
   مطالعه حاضر با هدف شناسایی دلایل و پیامدهای پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام انجام شدهاست. تحقیق حاضر از نوع کیفی است و با روش نظریه زمینهای انجام شد. قلمرو مطالعه شامل شهروندان ایلامی در سال 1398 بوده و نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری هدفمند با معیار اشباع نظری است. بر اساس این معیار، نمونه تحقیق 24 نفر و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمهساختار‌یافته و عمیق بود. در مرحله کدگذاری باز تعداد 928 گزاره معنادار و 157 مفهوم اولیه به دست آمد. در کدگذاری محوری نیز با تلفیق مفاهیم، 27 مقوله محوری مشخص شد و بر اساس برآیند محتوای مقولهها به کشف مقوله هسته اقدام شد. یافتههای تحقیق بیانگر نقش شرایط علی؛ کنجکاوی، تمدد روحی، نوستالوژیا، مصرف متظاهرانه و پس از آن متأثر از شرایط زمینه‌ای نظیر شرایط محیطی و ‏زمینه اقلیمی، وضعیت اقتصادی، زمینه خانوادگی، ایام تعطیل، تعلق به مکان و شرایط مداخلهگری همچون کمبود امکانات فراغتی در شهر، محدودیت‌های مداخله‌گرانه زمانی و جنسیتی بوده‌است. همچنین تعاملات و راهبردهای سلامت‌محور، ذائقهمحور، بهبود روابط اجتماعی، فرهنگ‌محور و نیز تخریبگر از انتخابهای آنان بوده‌است. به طور کلی، از برآیند تلفیق محتوای این مقوله‌ها، مقوله‌ هسته‌ ‏‏«طبیعتگردی جمعی تجلی فرصتها و تهدیدها» استخراج گردید که ناظر بر این معناست که این دوگانه، فرصتهایی را برای افرد ایجاد می‌کند که باعث بهبود وضعیت روحی و روانی و زندگی اجتماعی شده و همبستگی آن‌ها را تقویت نموده و از طرف دیگر می‌تواند تهدیدهایی را برای طبیعت همچون تخریب طبیعت از طریق رها کردن زباله، تخریب عرصه‌های ‏جنگلی و شکار کردن به دنبال داشتهباشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - طراحی مدل کسب و کار نوآور در صنعت گردشگری با تأکید بر خلق ارزش در مقصد (مورد مطالعه: شهرستان مشهد)
   حسین قدمی هادی بستام علی  حسین زاده
   صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترين صنایع جهان، منجر به رشد سريع توسعه اقتصادي ‌شده است. از مهم¬ترین اثرات اقتصادي اين رشد سريع، توسعه کسب وکارهای نو می‌باشد كه در گسترش فرصت¬هاي شغلي براي اقشار مختلف جامعه بسیار مؤثر بوده است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی چکیده کامل
   صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترين صنایع جهان، منجر به رشد سريع توسعه اقتصادي ‌شده است. از مهم¬ترین اثرات اقتصادي اين رشد سريع، توسعه کسب وکارهای نو می‌باشد كه در گسترش فرصت¬هاي شغلي براي اقشار مختلف جامعه بسیار مؤثر بوده است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی کسب¬وکار نوآور در صنعت گردشگری با تأکید بر خلق ارزش در مقصد، بر پایه نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر به روش کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه زمینه ای انجام شده و ‌از نوع تبیینی است. روش جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای و در بخش میدانی، ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است. به این منظور، با 16 خبره، شامل خبرگان شاغل در صنعت گردشگری، استادان دانشگاه، مدیران هتل¬ها، راهنمایان آژانس ها و تورهای مسافرتی، رؤسا و مسئولان ادارات مرتبط با صنعت گردشگری و گردشگران، که براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه باز و عمیق صورت گرفت که مصاحبه ها تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل مضمون و بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و در نهایت مدل مفهومی ‌پژوهش بر اساس مدل استراوس و کوربین تدوین گردید. این مدل نشان می دهد که پدیده مرکزی توسعه کسب وکارهای متنوع و مزیت محور، معلول شرایط علی و تحت تأثیر شرایط زمینه ای قرار دارد و با به دست آوردن راهبردهایی می توان به پدیده مرکزی نیز دست یافت. همچنین عوامل مداخله گری نیز با شناسایی مقوله هایی دال بر شرایط محیطی و بر اساس داده¬های متنی مصاحبه شوندگان شناسایی گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - شناسایی معیارهای مؤثر بر موفقیت کسب¬وکارهای اینترنتی حوزه¬ گردشگری در ایران با هدف بهبود اقتصاد محلی و حفاظت از دانش بومی
   مریم محمدی هلیا زرگری مرندی
   بوم گردشگری با بهره¬گیری هدفمند از محیط طبیعی در توانمندسازی جوامع محلی تأثیر دارد. بهره‌گیری از دانش بومی، تأثیر مثبت بر وضعیت اقتصادی آن¬ها دارد. هدف مقاله آن است تا ضمن شناسایی معیارهای ظاهری- عملکردی مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای اینترنتی حوزه¬ی بوم گردشگری، معیارهای م چکیده کامل
   بوم گردشگری با بهره¬گیری هدفمند از محیط طبیعی در توانمندسازی جوامع محلی تأثیر دارد. بهره‌گیری از دانش بومی، تأثیر مثبت بر وضعیت اقتصادی آن¬ها دارد. هدف مقاله آن است تا ضمن شناسایی معیارهای ظاهری- عملکردی مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای اینترنتی حوزه¬ی بوم گردشگری، معیارهای محتوایی مربوط به دانش و اقتصاد محلی را نیز شناسایی نماید. همچنین تبیین معیارهای مؤثر بر موفقیت کسب¬وکارهای این حوزه در ایران مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، در ابتدا با مرور مبانی نظری و تحلیل محتوای کیفی، معیارها تدوین و سپس با ارزیابی متخصص¬محور به¬ شیوه¬ی کمی در تعدادی از کسب¬وکارهای منتخب (۱۵ کسب-وکار از میان ۴۴ کسب¬وکار قابل بررسی و فیلتر شده از میان ۹۱ کسب¬وکار مرتبط در سال ۲۰۱۹)، معیارهای مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت آن¬ها شناسایی شده است. سپس 120 پرسشنامه¬ آنلاین توسط گروه هدف (راهنمایان تور و بوم¬گردها)، توزیع و با ابزار اس.پی.اس.اس. و تحلیل¬های همبستگی از نوع گاما و ضریب توافقی، داده¬ها تحلیل و معیارهای موفقیت کسب¬وکارها در ایران اعتبارسنجی شد. براساس نتایج، معیارهای موثر بر موفقیت کسب¬وکار اینترنتی در حوزه¬ی دانش بومی، مشتمل بر ارائه¬ی راهنمای محلی، تورهای مناطق بکر و امکان مشارکت در مراسم¬های آیینی و... هستند. همچنین در حوزه¬ی اقتصاد بومی، مشتمل بر ایجاد اشتغال از طریق ارائه¬ی تنوعی از فعالیت¬های گردشگری و خدمات، ارائه¬ی خدمات اسکان، خدمات غذایی، کرایه اتومبیل و... هستند. در عین¬حال، حمایت مالی و حمایت¬های فرهنگی- آموزشی از طریق برگزاری دوره¬های رایگان آموزشی نیز موثر هستند. سایر معیارهای مرتبط با ابعاد عملکردی و ظاهری پلتفرم نیز بر موفقیت این کسب¬وکارها تأثیر دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - طراحی مدل پویا جهت پیش‌بینی قصد سفر مسئولانه بر اساس پیچیدگی‌های نیازهای مازلو
   مهناز دوستی ایرانی حامد فلاح تفتی
   به منظور بازاریابی مؤثرتر گردشگری پایدار، پژوهش حاضر با هدف طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر قصد سفر مسئولانه بر اساس نیازهای مازلو، و تفسیر و توضیح روابط علی–معلولی بین عوامل انجام گرفته است. پژوهش در زمره پژوهش‌های کیفی و کاربردی قرار دارد. به منظور شناسایی عوامل و دستیابی به چکیده کامل
   به منظور بازاریابی مؤثرتر گردشگری پایدار، پژوهش حاضر با هدف طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر قصد سفر مسئولانه بر اساس نیازهای مازلو، و تفسیر و توضیح روابط علی–معلولی بین عوامل انجام گرفته است. پژوهش در زمره پژوهش‌های کیفی و کاربردی قرار دارد. به منظور شناسایی عوامل و دستیابی به طبقه‌بندی مذکور از تکنیک تحلیل محتوا با بررسی پیشینه پژوهش و مصاحبه ‌نیمه‌ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. پس از آن به منظور رسم الگوی تفسیری روابط علی- معلولی از تفکر سیستمی (به صورت کیفی و اعتبارسنجی با تأیید خبرگان) بهره گرفته شد. بر اساس یافته‌های پژوهش 23 عامل در پنج طبقه نیازهای مازلو بدین شرح جایگذاری شد: نیازهای فیزیولوژیک (کیفیت ‌ادراک‌شده، قیمت، عادات خرید و کنترل رفتاری ‌ادراک‌شده)، ایمنی (حفاظت و اعتقادات راجع به سلامت سفر مسئولانه)، عشق/تعلق خاطر (نگرانی ‌زیست‌محیطی، احساس مسئولیت، اثربخشی ‌ادراک‌شده، آگاهی ‌زیست‌محیطی، ارزش ‌زیست‌محیطی، دلبستگی مکانی و وابستگی عاطفی به ساکنان)، احترام (هنجارهای اجتماعی، بیانگر هویت بودن، رضایتمندی، تبلیغات، محتوای شبکه‌های اجتماعی، نگرش به سفر مسئولانه، اعتقاد در مورد لوکس بودن سفر مسئولانه و تصویر سفر مسئولانه)، و خودشکوفایی (تعالی خویشتن و هنجارهای شخصی). الگوی مفهومی پیشنهادی نیز حاکی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل و طبقات بر/از یکدیگر بود. لذا ضروری است بازاریابان پس از ‌اولویت‌بندی نیازهای مسئولانه گروه هدف و انتخاب طبقه نیازها، با استفاده از تفکر سیستمی، مداخلات مورد نظر خود را ‌برنامه‌ریزی نمایند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - فرانظریه پردازی گردشگری منطقه ای: گزارش فراتحلیل
   احسان درستکار
   چکیده در رشته برنامه ریزی منطقه ای و حوزه گردشگری با در نظر گرفتن سرعت بالای انتشار مقالات علمی و عدم توانایی بررسی تمام این مقالات توسط محقّقان، تحلیل مطالعات انجام شده در این حوزه امری ضروری است و از آنجا که در کشور ایران به تازگی فراتحلیل مورد توجّه محقّقان قرار گرف چکیده کامل
   چکیده در رشته برنامه ریزی منطقه ای و حوزه گردشگری با در نظر گرفتن سرعت بالای انتشار مقالات علمی و عدم توانایی بررسی تمام این مقالات توسط محقّقان، تحلیل مطالعات انجام شده در این حوزه امری ضروری است و از آنجا که در کشور ایران به تازگی فراتحلیل مورد توجّه محقّقان قرار گرفته است، این گونه به نظر می رسد که در آینده نزدیک فراتحلیل در رشته شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای نیز بخش قابل توجهی از مطالعات را به خود اختصاص دهد. مطالعه حاضر به بررسی کیفیت گزارش مطالعات فراتحلیل در مجلات خارجی و داخلی با موضوع گردشگری منطقه ای براساس بیانیه پریزما می پردازد. در این مطالعه، کلیه مجلات خارجی و داخلی (فارسی و انگلیسی) که در حوزه برنامه ریزی منطقه ای با موضوع گردشگری منطقه ای در یک دهه گذشته توسط پایگاه های اطلاعات مگیران، پایگاه جهاد دانشگاهی، گوگل اسکالر و ایرانداک نمایه شده اند، با استفاده از کلید واژگان فراتحلیل، متاآنالیز و گردشگری مورد جستجو قرار گرفته اند. از 38 مقاله یافت شده، پس از اعمال معیارهای ورود به مطالعه، تعداد 13 مقاله باقی مانده که با استفاده از بیانیه پریزما مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شد. میزان انطباق کلّی کیفیت مقالات فراتحلیل مورد بررسی در این مطالعه، براساس معیارهای بیانیه پریزما خوب برآورد شد. بیشترین کمبودهای کیفیت در بخش روش پژوهش مقاله نویسی به میزان 38 بوده است. در این مطالعه به ارزیابی گزارش مطالعات فراتحلیل گردشگری منطقه ای پرداخته شد و کیفیت این مطالعات در سطح متوسط بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - تکنولوژی AR، ابزار نوین بازاریابی در صنعت گردشگری
   نیلوفر هادیانفر
   شیوع پاندمی کووید-19 در ابتدای سال2020، بسیاری از کسب وکارها را دچار چالش کرده است. در این میان، صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که شاید بیشترین تاثیرپذیری را از این امر داشته و اقتصاد آن از این حیث، متحمل خسارات فراوانی شده است. باتوجه به محدودیت‌های اعمال شده که امکان چکیده کامل
   شیوع پاندمی کووید-19 در ابتدای سال2020، بسیاری از کسب وکارها را دچار چالش کرده است. در این میان، صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که شاید بیشترین تاثیرپذیری را از این امر داشته و اقتصاد آن از این حیث، متحمل خسارات فراوانی شده است. باتوجه به محدودیت‌های اعمال شده که امکان سفر به صورت فیزیکی را محدود کرده است، روی‌ آوردن به گردشگری مجازی می‌تواند تا حدودی جبران‌کننده بخشی از زیان‌های وارد شده به این بخش باشد. هدف: بررسی نگرش گردشگران بالقوه نسبت به اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، قصد آن‌ها برای استفاده در سفرهای آینده و نیز قصد آن‌ها برای توصیه این برنامه‌ها به دیگران. روش: جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه آنلاین و با روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. سوالات پژوهش با استفاده از آزمون دوجمله‌ای در نرم‌افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده نگرش مثبت پاسخ‌دهندگان و تمایل بالای آن‌ها برای استفاده و نیز توصیه این تکنولوژی به دیگران است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، پاسخ‌دهندگان، نگرش مثبتی نسبت به اپلیکیشن‌های مبتنی بر AR دارند، مایل به استفاده از آن‌ها برای سفرهای آینده خود بوده و آمادگی دارند تا استفاده از آن‌ها را به دیگران نیز توصیه کنند. بنابراین، این امر می‌تواند فرصتی برای مدیران بازاریابی مقصد باشد تا از این ابزار استفاده کرده و آگاهی از برند مقصد خود را در خلال رکود ناشی از پاندمی کووید 19 حفظ کنند. این تکنولوژی جدید می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده برای گردشگران، به مقاصد گردشگری کمک کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - دیدگاه‌ شهروندان در خصوص سرزندگیِ محورهای گردشگری پیاده (پیاده‌راه گردشگریِ چهارباغ عباسی اصفهان)
   زهرا مسائلی سمر حقیقی بروجنی
   ارتقاء کیفیت و سرزندگیِ پیاده‌راه‌ها در حال تبدیل شدن به سناریویی مهم در رقابت های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در فرایند توسعۀ گردشگری است. این مهم، لزوم توجه به مؤلفه‌های گوناگونی را ایجـاب می‌نماید که در رویه‌های مدیریت گردشگریِ شهری، کمتر مورد توجه واقع می‌شوند. بسیار چکیده کامل
   ارتقاء کیفیت و سرزندگیِ پیاده‌راه‌ها در حال تبدیل شدن به سناریویی مهم در رقابت های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در فرایند توسعۀ گردشگری است. این مهم، لزوم توجه به مؤلفه‌های گوناگونی را ایجـاب می‌نماید که در رویه‌های مدیریت گردشگریِ شهری، کمتر مورد توجه واقع می‌شوند. بسیاری از طرح‌های توسعۀ محورهای گردشگریِ پیاده، علی‌رغم صرف هزینه‌ و زمان در فاز مطالعاتی، پس از افتتاح، همچنان با مشکل عدم استقبال عمومی و سرزندگی مواجه هستند. در این راستا، سؤال اصلی این مقاله شکل می‌گیرد. آیا تفاوت معناداری نسبت به شناخت عوامل مؤثر در سرزندگیِ پیاده‌راه‌های شهری بین افراد مختلف وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به خصوص در کشورهایی نظیر ایران، که تصمیم‌گیری‌ها در خصوص مداخله در فضاها به شکل یکطرفه و بدون مشارکت کاربران آیندۀ چنین پروژه‌هایی اتخاذ می‌شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله تلاش شده با استفاده از روش‌شناسی کیو موانع موجود در محور گردشگریِ چهارباغ عباسیِ اصفهان در نیل به سرزندگی، شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی کیو ، ذهنیتهاي مختلف افراد نسبت به این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با افراد مختلف که به دفعات در این پیاده‌راه حضور یافته‌اند، حدود 39 مانع شناسایی گردید و توسط مشارکت‌کنندگان اولویت‌بندي شد. در نهایت، بر اساس یافته‌ها و نتایج تحلیل عاملی، ذهنیت مشارکت‌کنندگان به سه عامل یا گروه دسته‌بندي شد. در حقیقت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد سه دیدگاه مختلف نسبت به موانع موجود در این فضای شهری، برای دستیابی به سرزندگیِ مطلوب در میان کاربران وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - تحول دیجیتال و تأثیر آن بر روند کسب‌وکارهای گردشگری
   سید مجتبی محمود زاده فاطمه ایزدی یزدان آبادی طاهره آشتیانی علی اصغر حیدری
   امروزه گردشگری یکی از محورهای تأثیرگذار توسعه، به‌ویژه توسعه اقتصادی در سراسر جهان بوده و از سیاست‏های اصلی دولت‏ها برای رونق کسب‌وکارهای پایدار، اشتغال و کارآفرینی می‏باشد. نام‌گذاری سال 2018 توسط سازمان جهانی جهانگردی با عنوان «گردشگری و تحول دیجیتال» نشان از اهمیت مو چکیده کامل
   امروزه گردشگری یکی از محورهای تأثیرگذار توسعه، به‌ویژه توسعه اقتصادی در سراسر جهان بوده و از سیاست‏های اصلی دولت‏ها برای رونق کسب‌وکارهای پایدار، اشتغال و کارآفرینی می‏باشد. نام‌گذاری سال 2018 توسط سازمان جهانی جهانگردی با عنوان «گردشگری و تحول دیجیتال» نشان از اهمیت موضوع تحول دیجیتال و تأثیر آن بر رشد پایدار صنعت گردشگری است. با توجه به تأثیر تحول دیجیتال بر تمامی ابعاد زندگی بشر، ازجمله سفر و گردشگری، سازمان‏ها و کسب‌وکارهای گردشگری چاره‏ای جز انطباق خود با محیط پویا و متغیر کنونی ندارند. این پژوهش که به دنبال یافتن تأثیر تحول دیجیتال بر کسب‌وکارهای گردشگری بوده، به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی، به لحاظ نوع، کاربردی و به لحاظ داده، کمی است. جامعه آماری، کارکنان کسب‌وکارهای گردشگری واقع در شهر تهران و نمونه آماری، 385 پرسشنامه با روش نمونه‌گیری در دسترس تعیین گردید. از نرم افزار اس‏پی‏اس‏اس 24 و اسمارت پی‏ال‏اس2 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. طبق یافته‏ها میانگین وضعیت تحول دیجیتال بر تمامی شاخص‏های موجود در مدل بیشتر از حد متوسط است. با استفاده از آزمون تی تک‏نمونه‏ای وضعیت کلی نقش تحول دیجیتال بر کسب‌وکارهای گردشگری ارزیابی شد که بیشتر شاخص‏های 25 گانه دارای میانگینی بالای 4 بوده و این به معنای تأثیر تحول دیجیتال بر تمامی ابعاد سازمان‏های گردشگری و ایجاد تغییراتی در کسب‌وکارهای گردشگری می‏باشد. آزمون تحلیل واریانس فریدمن بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌های تحول دیجیتال در بخش گردشگری است و بیشترین تأثیر بر بهسازی آموزش و توسعه منابع انسانی می‌باشد؛ بنابراین سرمایه‏گذاری بیشتر در جذب و پرورش نیروی انسانی متناسب با این تحولات ضروری می‏باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - هویت برند مقصد - رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد
   هادی اصغری حامد بخشی مژگان عظیمی هاشمی محمد حسین  ایمانی خوشخو
   هویت‌سازی برند برای مقاصد گردشگری منجر به کاهش مشکلات ناشی از نامحسوس بودن محصولات گردشگری، منسجم‌تر شدن تلاش‌های عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری و ثبات در بازارها می‌گردد و فرایند بخش‌بندی بازار را تسهیل می‌کند. با توجه به رقابت روزافزون در صنعت گردشگری، لزوم توجه به هویت ب چکیده کامل
   هویت‌سازی برند برای مقاصد گردشگری منجر به کاهش مشکلات ناشی از نامحسوس بودن محصولات گردشگری، منسجم‌تر شدن تلاش‌های عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری و ثبات در بازارها می‌گردد و فرایند بخش‌بندی بازار را تسهیل می‌کند. با توجه به رقابت روزافزون در صنعت گردشگری، لزوم توجه به هویت برند مقصد بیش از پیش مطرح است، لذا این پژوهش به دنبال طراحی مدل هویت برند مقصد برای شهر مشهد می باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 12 نفر از مدیران و اساتید و پژوهشگران حوزه‌ برند و گردشگری شهر مشهد مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند و سپس داده‌های حاصل از آنها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مدل هویت برند مقصد، عوامل فردی، همچون آگاهی در مورد برند مقصد و یا میزان تمایلات رفتاری گردشگران باعث می‌شود که هویت برند مقصد شکل گیرد. از طرفی این هویت برند بر استراتژی‌ها یا راهبردها تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر عوامل مذکور باعث می‌شود که راهبردها یا استراتژی‌های بازاریابی متمایز و یا استراتژی توسعه انتخاب گردد. این استراتژی‌ها پیامدهایی دارد؛ از جمله می‌توان به توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی اشاره کرد. زمینه این استراتژی‌ها توسعه مشارکت است که هویت برند مقصد در آن شکل می‌گیرد. در این میان نباید از متغیرهای مداخله‌گری چون عوامل محیطی خرد و محیط کلان چشم‌پوشی کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - نقش تفسیر در تعامل بین سیاست¬ومیراث فرهنگی¬درجهت توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
   محمدرضا  صالحی پور اکبر پورفرج سید مجتبی محمود زاده احمد گل محمدی
   توسعه گردشگری فرهنگی به تعامل مؤلفه‌های بسیاری بستگی دارد. سیاست اجزاء و فرایند گردشگری فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و میراث فرهنگی منبع سازنده گردشگری فرهنگی است و بنابراین این دو به تعامل بالایی برای موفقیت گردشگری فرهنگی نیاز دارند. دراین‌میان تفسیر یک میانجی چکیده کامل
   توسعه گردشگری فرهنگی به تعامل مؤلفه‌های بسیاری بستگی دارد. سیاست اجزاء و فرایند گردشگری فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و میراث فرهنگی منبع سازنده گردشگری فرهنگی است و بنابراین این دو به تعامل بالایی برای موفقیت گردشگری فرهنگی نیاز دارند. دراین‌میان تفسیر یک میانجی تعامل‌ساز بین سیاست و میراث فرهنگی است که درجهت این تعامل می‌تواند نقش‌های مختلفی ایفا کند. ازاین‌منظر این مقاله درنظر داشته تا به بررسی نقش‌های ‌تفسیر به‌عنوان عاملی تعامل‌ساز بین سیاست و میراث فرهنگی بپردازد و جایگاه این نقش‌ها را در این تعامل‌سازی مشخص نماید تا درنهایت گردشگری فرهنگی کشور بتواند از آن منتفع شود. به‌این‌منظور و برای تعیین این نقش‌های بالقوه با استفاده از ادبیات مرتبط و همچنین نظرات خبرگان واجد شرایط، نقش‌های مذکور شامل تداعی‌بخشی به هویت مکانی سایت‌های تاریخی، عبرت‌گرفتن از آثار و تاریخ گذشتگان، تغییر نظر سیاست‌مداران نسبت به میراث فرهنگی، تقویت هویت ملی، حفاظت از روح و کالبد مکان‌های تاریخی، نزدیک‌تر کردن ذینفعان مکان‌های تاریخی به یکدیگر، مقابله با نژادپرستی و قوم‌پرستی، ازبین بردن کج‌فهمی‌ها و بدفهمی‌های تاریخی، نزدیک‌تر شدن فرهنگ‌های مختلف به یکدیگر و تقویت فهم متقابل بین سیاست‌مداران و مردم، استخراج شدند. سپس در بخش میدانی تحقیق، با استفاده از روش دلفی فازی، اجماع نظرات خبرگان در مورد اولویت نقش‌های مذکور مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین اجماع خبرگان درخصوص نقش‌های بالقوه تفسیر در تعامل بین سیاست و میراث فرهنگی، در زمینه تداعی‌بخشی به هویت مکانی سایت‌های تاریخی، تقویت هویت ملی و حفاظت از روح و کالبد مکان‌های تاریخی نمود یافته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - تأثیر محدودیت ها و موانع ادراک شده گردشگری بر تمایل معلولان جسمی به گردشگری (حوزه مطالعه: شهر تهران)
   مائده هاشمی زهرا نادعلی پور
   از دیرباز مطالعه محدودیت ها در زمینه فراغت مطرح بوده است، ولی اخیراً تحقیقات دانشگاهی که به بررسی این محدودیت ها در حوزه گردشگری و معلولان می پردازند، رو به فزونی است. اگر چه با وجود این رشد، تحقیقات صرفاً به شناسایی و تبیین موانع و محدودیت ها پرداخته‌اند؛ لذا، برخلاف ت چکیده کامل
   از دیرباز مطالعه محدودیت ها در زمینه فراغت مطرح بوده است، ولی اخیراً تحقیقات دانشگاهی که به بررسی این محدودیت ها در حوزه گردشگری و معلولان می پردازند، رو به فزونی است. اگر چه با وجود این رشد، تحقیقات صرفاً به شناسایی و تبیین موانع و محدودیت ها پرداخته‌اند؛ لذا، برخلاف تحقیقات مشابه داخلی، تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت سعی دارد تا موضوع را از زاویه دیگری بررسی نموده و تأثیر این محدودیت ها را در جامعه هدف مورد بررسی قرار دهد؛ لذا با اقتباس از تحقیق لی و همکاران (2012)، هدف اصلی این تحقیق مطالعه تأثیر محدودیت ها و موانع ادراک شده گردشگری بر تمایل معلولان جسمی شهر تهران به گردشگری با رویکرد نظریه درماندگی سلیگمن است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. داده های موردنیاز از طریق پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلولین جسمی حرکتی، ضایعه نخاعی و جانبازان در شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 383 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد محدودیت‌های گردشگری ادراک شده از سوی افراد معلول، تمایل آنان به گردشگری را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، این محدودیت ها بر درماندگی آموخته شده آن ها تأثیر مثبت دارد. و نهایتا اینکه درماندگی آموخته¬شده از سوی افراد معلول، تمایل آنان را به گردشگری تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج پژوهش حاضر می تواند از سوی نهادهای مربوطه همچون شهرداری ها و سازمان های مسئول در حوزه مدیریت شهری و نیز نهادهای متولی امور معلولین، مورد بهره¬برداری قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - تأثیر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی
   زهرا نیکخواه فرخانی محمد شیخ زاده
   وفاداری مشتریان همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران هتل بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت-های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان با رویکرد چند سطحی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارکنان و مشتریان هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد هستند. نم چکیده کامل
   وفاداری مشتریان همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران هتل بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت-های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان با رویکرد چند سطحی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارکنان و مشتریان هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد هستند. نمونه آماری در سطح سازمان 34 نفر از مدیران و در سطح کارکنان140 نفر از کارکنان هتل های مذکور و در240 مشتری در سطح مشتریان می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است؛ به طوری که برای سنجش فعالیت های مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12سوالی سام (2008)، برای سنجش رضایت و وفاداری کارکنان از پرسشنامه 17سوالی الرفیعی و همکاران (2013) و برای سنجش رضایت و وفاداری مشتریان از پرسشنامه 13 سوالی گریگرودیس و سیسکاس (2010) استفاده شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از شیوه روایی محتوا و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای HLM 7.02 و SPSS بهره گرفته شد. نتایج بیانگر تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر رضایت و وفاداری کارکنان و از آن طریق بر رضایت و وفاداری مشتریان می باشد. همینطور رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در هتل بر وفاداری آنها تأثیرگذار است. در نهایت مدیران فعال در صنعت هتلداری می توانند با تأکید بر فعالیت های مدیریت منابع انسانی و تلاش در جهت بالندگی کارکنان، علاوه بر بهبود رضایت و وفاداری آنها، وفاداری مشتریان هتل را افزایش داده و در بلندمدت از طریق کاهش هزینه های بازاریابی موجبات سودآوری هتل ها را فراهم نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - تأثیر جو برخورد با خطا بر تمایل به ترک خدمت زنان شاغل (مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد)
   اسماعیل  ملک اخلاق فرشاد قادری
   در عصر اجتماعی جدید زنان به‌عنوان نیمی از افراد جامعه در پیشبرد اهداف کشورها تأثیر بسزایی دارند. با توجه به اینکه سازمان‌ها از وجود خطا بری نیستند، جو مناسب برای برخورد با خطا برای سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های خدماتی ضروری است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جو برخورد با خطا چکیده کامل
   در عصر اجتماعی جدید زنان به‌عنوان نیمی از افراد جامعه در پیشبرد اهداف کشورها تأثیر بسزایی دارند. با توجه به اینکه سازمان‌ها از وجود خطا بری نیستند، جو مناسب برای برخورد با خطا برای سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های خدماتی ضروری است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جو برخورد با خطا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی‌گری رفتار یادگیری می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، كاربردي و از نظر روش انجام كار، پيمايشـي اسـت. جامعه آماری پژوهش را کارکنان زن هتل‌های شهر مشهد تشکیل دادند. به دلیل نامشخص بودن جامعـه آمـاري، 390 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن از طریق بررسی صاحب‌نظران مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار آموس ارزیابی و تأیید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 7/0 برای سازه‌های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را تأیید کرد. یافته‌های پژوهش نشان داد، جو مدیریت خطا و جو بخشش درک شده به ترتیب با 48/0و 57/0 بر رفتار یادگیری کارکنان تأثیر دارد. همچنین اثر جو مدیریت خطا، جو بخشش درک شده و رفتار یادگیری به ترتیب با 34/0-، -20/0-و 28/0- بر کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان معنی‌دار است. علاوه بر این نقش واسط رفتار یادگیری در رابطه علی بین جو مدیریت خطا و تمایل به ترک خدمت با ضریب اثر 13/0- و رابطه علی بین جو بخشش و تمایل به ترک خدمت با ضریب اثر 16/0- نیز تأیید شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه¬های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید
   زهره علی اسماعیلی آرمین گلی
   هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماري تحقيق را مسافران و بازدید¬کنندگان چکیده کامل
   هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماري تحقيق را مسافران و بازدید¬کنندگانی تشکیل می دهد که درباره رامسر به عنوان یک مقصد سفر در رسانه¬های اجتماعی بحث می¬کنند و حداقل تجربه یک بار استفاده از رسانه¬های اجتماعی را جهت برگزیدن رامسر به¬عنوان مقصد گردشگری، داشته¬اند. در 73 رسانه پیرامون رامسر بحث شده بود که به روش نمونه¬گیری قضاوتی انتخاب شدند. روش نمونه¬گیری، غیراحتمالی در دسترس بود. حجم نمونه تعداد 384 نفر برآورد شد، و تعداد 450 نفر در نظر گرفته شدند. روش گردآوری داده¬ها، پرسشنامه الکترونیکی، و روش تجزیه و تحلیل داده¬ها، مدل¬سازی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر به وسیله نرم¬افزار اسمارت پی ال اس بود. نتایج حاکی از آن است که جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر احساس لذت از مقصد، احساس عشق به مقصد و احساس غافل گیری مثبت برای مقصد تأثير مثبتي دارد. به ترتيب احساس لذت، احساس عشق، احساس غافل گیری مثبت بر قصد خلق مشترک ارزش تأثیر مثبتي می¬گذارند. سرانجام نتايج نشان داد كه قصد خلق مشترک ارزش تأثیر مثبتی در قصد بازدید مجدد دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - سنجش عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعالان گردشگری به گردشگری سبز
   مصطفی محمودی بهار  بیشمی
   بحران‌های‌ محیط‌زیستی و نابودی منابع طبیعی اساسی‌ترین مشکلات صنعت گردشگری به شمار می‌آیند. مواجهه با این‌گونه معضلات به تلاش جمعی برای تغییر در نیازها و رفتارهای گردشگران و عرضه‌ نمودن محصولات و خدمات سبز نیاز دارد. فعالان گردشگری به‌دلیل نقشی که در جهت‌دهی به سبک‌ها و چکیده کامل
   بحران‌های‌ محیط‌زیستی و نابودی منابع طبیعی اساسی‌ترین مشکلات صنعت گردشگری به شمار می‌آیند. مواجهه با این‌گونه معضلات به تلاش جمعی برای تغییر در نیازها و رفتارهای گردشگران و عرضه‌ نمودن محصولات و خدمات سبز نیاز دارد. فعالان گردشگری به‌دلیل نقشی که در جهت‌دهی به سبک‌ها و رفتارهای خاص سفر دارند می‌توانند تمایل بازار را به رفتارهای سازگاربامحیط‌زیست و پایدار هدایت کنند. از‌این‌رو مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نگرش و گرایش آنان موجب جلب مشارکت سایر ذینفعان صنعت به سمت گردشگری سبز خواهد شد. نوع این پژوهش توسعه‌ای/کاربردی و توصیفی/پیمایشی بوده و جمع‌آوري داده‌ها بر اساس پرسشنامه‌اي متشکل از 31 سؤال و انتخاب هدفمند 102 نمونه از فعالان صنعت گردشگری انجام پذیرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها هم با استفاده از روش الگوسازي معادلات ساختاري در دو بخش: ۱) الگوي اندازه‌گيري جهت بررسي ويژگي فني پرسشنامه و ۲) بخش ساختاري جهت بررسي فرضيه‌هاي پژوهش، انجام شد. يافته‌هاي پژوهش از تأثير مثبت و مستقیم متغیر دین‌داری بر جمع‌گرایی و تأثیر غیرمستقیم آن بر سایر متغیرهای پژوهش حکایت داشتند. همچنین بر مبناي یافته‌های پژوهش، میان جمع‌گرایی با دغدغه محیط‌زیستی، دانش محیط‌زیستی با گرایش به گردشگری سبز، دغدغه محیط‌زیستی بر نگرش به گردشگری سبز ارتباط وجود داشت اما میان دین‌داری با دانش محیط‌زیستی و دانش محیط‌زیستی با دغدغه محیط‌زیستی ارتباط معناداری مشاهده نشد. بر اساس نتایج این پژوهش توصیه می‌شود تا بعضی دروس درباره نحوه حفاظت از محیط‌زیست هنگام سفر، به تمام رده‌های تحصیلی اضافه گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - واکاوی عوامل مؤثر بر ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری در میان گردشگران (مورد مطالعه: شهر همدان)
   گلنوش جباری نادر جعفری هفتخوانی
   امروزه گردشگری در دنیای مدرن به روشی مؤثر برای دستیابی به محیط و فرهنگ از طریق ارتباطات میان‌فرهنگی تبدیل شده است. با وجود ظرفیت و اهمیت ارتباطات میان‌فرهنگی برای تحقق توسعه اقتصادی بلندمدت، متأسفانه این مهم در مراحل برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه گردشگری نادیده گرفته می‌ش چکیده کامل
   امروزه گردشگری در دنیای مدرن به روشی مؤثر برای دستیابی به محیط و فرهنگ از طریق ارتباطات میان‌فرهنگی تبدیل شده است. با وجود ظرفیت و اهمیت ارتباطات میان‌فرهنگی برای تحقق توسعه اقتصادی بلندمدت، متأسفانه این مهم در مراحل برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه گردشگری نادیده گرفته می‌شود. همین موضوع انگیزه اصلی این پژوهش بوده تا به واکاوی عوامل مؤثر بر ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری بپردازد. روش این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) با شیوة گلیزر است. داده‌ها با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و با استفاده از ابزار مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته‌ عمیق گردآوری شدند. پس از انجام مصاحبه‌ با پانزده نفر از خبرگان و فعالان صنعت‌گردشگری شهر همدان و بررسی و تفسیر داده‌ها 26 زیر مقوله در قالب شش مقوله اصلی زیر استخراج و مدل نهایی پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اطلس– تی ارائه شد: ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های فرهنگی- اجتماعی، آموزش، محتواسازی و تولید دانش میان‌فرهنگی گردشگری، مدیریت و برنامه‌ریزی، بهداشت و ایمنی محیط، و رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری. نتایج این پژوهش مسیری یکپارچه برای مدیران و کارآفرینان صنعت‌گردشگری پیشنهاد می‌کند تا سطح بالایی از ارتباطات و شایستگی‌های میان‌فرهنگی را برای گردشگران توسعه دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - طراحی الگوی راهبردی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری
   صغری تقی پور صمد عالی علیرضا  بافنده زنده حکیمه نیکی
   این تحقیق با هدف شناسایی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری به روش ترکیبی انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا در بخش کیفی به روش فرا ترکیب در بازه زمانی 2010 تا 2020، 246 مقاله داخلی و خارجی استخراج شده که پس از چندین بار غربالگری، 52 مقاله مورد بررسی محتوایی قرار گر چکیده کامل
   این تحقیق با هدف شناسایی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری به روش ترکیبی انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا در بخش کیفی به روش فرا ترکیب در بازه زمانی 2010 تا 2020، 246 مقاله داخلی و خارجی استخراج شده که پس از چندین بار غربالگری، 52 مقاله مورد بررسی محتوایی قرار گرفت و عوامل موثر بر انتخاب مقصد گردشگری شناسایی شده و با راهنمایی 10 نفر از خبرگان و متخصصان بازاریابی و گردشگری و اعمال نظر آنان پرسشنامه ای تهیه و در میان 440 نفر از گردشگران ایرانی که در پنج سال گذشته (1395-1400) به یکی از کشورهای ترکیه، مالزی، آذربایجان و امارات سفر کرده بودند توزیع گشت. در مرحله اول هريک از سازه های مدل پيشنهادي، از لحاظ تک‌بعدی بودن در يک مدل اندازه گيري مجزا با روش کلاین (2005) بررسی شد تا اولا، بار عاملي شاخص ها بيشتر از 5/0 باشد؛ ثانیاً ضريب همبستگي بين عامل ها بيش از 85/0 نباشد. در مرحله دوم اعتبار و روايي سازه ها مورد ارزيابي قرار گرفت و آلفای کرونباخ، اعتبار سازه (CR) و متوسط واريانس تبيين شده (AVE) و روايي سازه، روايي همگرا و روايي واگرا محاسبه شد و در نهایت مدل مربوط به پیشایندهای تجربه گردشگر استخراج گردید. نتیجه پژوهش حاضر به مدلسازی پیشایندهای تجربه گردشگر با بهره گیری از روش ترکیبی (کیفی و کمی) که از نوآوری های این تحقیق می باشد، منجر شده و مدلی متشکل از چهار مؤلفه اصلی مدیریت گردشگر، مدیریت مکان گردشگری، مدیریت منابع گردشگری و مدیریت محصول گردشگری ارائه نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - پیوند مفهومی گردشگری و سرمایه اجتماعی در توسعه و تحول جامعه (مطالعه ترکیبی)
   جواد معدنی
   گردشگری، پدیده‌ای چندوجهی است که از گذشته تا به امروز در ابعاد و حوزه‌های مختلف جامعه جریان دارد. در جامعه مفاهیم اساسی‌ای همچون سرمایه اجتماعی وجود دارند که در پیوند با مفهوم گردشگری می‌توانند توسعه و تحول آن را رقم برنند. هدف تحقیق حاضر، دستیابی به الگوی پیوند مفهومی چکیده کامل
   گردشگری، پدیده‌ای چندوجهی است که از گذشته تا به امروز در ابعاد و حوزه‌های مختلف جامعه جریان دارد. در جامعه مفاهیم اساسی‌ای همچون سرمایه اجتماعی وجود دارند که در پیوند با مفهوم گردشگری می‌توانند توسعه و تحول آن را رقم برنند. هدف تحقیق حاضر، دستیابی به الگوی پیوند مفهومی گردشگری و سرمایه اجتماعی در توسعه و تحول جامعه است که با استفاده از روش تحقیق ترکیبی، آن را تدوین می‌نماید. رویکرد بکار رفته در آن، نسبی متوالی با وزن نابرابر است که در سه فاز کیفی- کیفی- کمّی انجام می‌شود که به ترتیب از سه روش «مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- دلفی تعدیل‌شده» استفاده شده است. مطابق با یافته‌های تحقیق، در فاز اول با استفاده از روش مرور سیستماتیک، از میان 211 مقاله بررسی شده، تعداد 26 مقاله انگلیسی و فارسی مرتبط شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفتند. در فاز دوم- روش تحلیل مضمون- با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته اطلاعات گردآوری شدند که 67 مضمون اساسی، 26 مضمون سازمان‌دهنده، چهار مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند. در فاز سوم با استفاده از متد دلفی تعدیل‌شده، جهت بررسی سطح توافق خبرگان و تأیید اجزای الگو، سه راند دلفی انجام و تمام خبرگان اجزای الگو را مورد بررسی و تایید قرار دادند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان به نقش اساسی و سازنده مولفه‌هایی چون «حمایت و پشتیبانی از جامعه، مشارکت در گردشگری، رعایت حقوق شهروندی، تقویت زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... جامعه» اشاره کرد که موجب ایجاد پیوند و ارتباط دو مقوله‌ی مهم گردشگری و سرمایه اجتماعی شده‌اند که می‌توانند موجبات توسعه و تحول جامعه را فراهم سازند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - کارایی صنعت گردشگری ایران و تحلیل آن در اقلیم های مختلف
   مریم اسدپور کردی حمید امیرنژاد سیدهادی ناصری اوجاکی سمیه شیرزادی لسکوکلایه
   گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی نقش مهمی در توسعه ی بسیاری از کشورها ایفا می کند و در سال های اخیر به طور قابل-توجهی گسترش یافته است. این صنعت در کشور ایران که دارای سرزمینی چهار فصل و جاذبه های متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و غیره است، از اهمیت زیا چکیده کامل
   گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی نقش مهمی در توسعه ی بسیاری از کشورها ایفا می کند و در سال های اخیر به طور قابل-توجهی گسترش یافته است. این صنعت در کشور ایران که دارای سرزمینی چهار فصل و جاذبه های متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و غیره است، از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور در این مطالعه به بررسی کارایی صنعت گردشگری ایران با استفاده از اطلاعات گردشگری 31 استان کشور طی سال های 1390 الی 1396 و با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی (FDEA) پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استان های اردبیل، تهران، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان در تمامی سال های مورد بررسی، دارای کارایی واحد بودند و متوسط کارایی استان ها که به عنوان معیاری برای کارایی صنعت گردشگری کشور در نظر گرفته شده، طی دوره هفت ساله ی مطالعه در محدوده کارایی متوسط بوده است. همچنین تحلیل کارایی صنعت گردشگری در اقلیم های مختلف کشور نیز نشان داد که در بین چهار اقلیم معتدل و مرطوب، سرد و کوهستانی، گرم و خشگ و گرم و مرطوب، بالاترین و پایین ترین کارایی به ترتیب مربوط با اقلیم معتدل و مرطوب و اقلیم گرم و خشک می باشد. با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می شود با تسهیل زیرساخت های حمل و نقل و فراهم آوردن اماکن رفاهی در استان های با کارایی پایین، از قابلیت ها و پتانسل های این استان ها در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور استفاده شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - گام‌های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان
   زینب  اسدپوریان یاسر محمدی مهدی رحیمیان
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ‏تعیین اولویت گام‏های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان به روش کیفی-کمی و با رویکرد اکتشافی انجام شد. در مرحله اول جهت شناسایی گام‏های توسعه گردشگری فرهنگی 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردشگری فرهنگی انجام و با بهره‏گیری ا چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ‏تعیین اولویت گام‏های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان به روش کیفی-کمی و با رویکرد اکتشافی انجام شد. در مرحله اول جهت شناسایی گام‏های توسعه گردشگری فرهنگی 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردشگری فرهنگی انجام و با بهره‏گیری از روش تئوری زمینه‏ای و انواع کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 33 راهکار در قالب چهار گام اصلی شناسایی شدند. در مرحله دوم، طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان و تعیین اولویت گام‏های شناسایی شده از طریق فرایند فازی‏زدایی، از تکنیک دلفی-فازی استفاده شد. نتایج نشان داد که راهکارهای شناسایی‌شده توسعه گردشگری فرهنگی در استان لرستان را می‏توان در چهار گام «آموزش و نوآوری»، «کالبدی-زیرساختی»، «حمایتی-نهادی» و «فرهنگی-تبلیغاتی» طبقه‌بندی نمود و با توجه به اینکه اختلاف میانگین فازی‏زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله کمتر از 25/0 بود، همه راهکارهای شناسایی شده از اعتبار لازم برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که از بین گام های شناسایی شده، اولین و مهمترین گام توسعه گردشگری، گام آموزش و نوآوری است. سایر گام ها به ترتیب اولویت عبارت از کالبدی-زیرساختی، حمایتی-نهادی و فرهنگی- تبلیغاتی هستند. مهم‏ترین راهکارها در هر گام نیز به ترتیب عبارت از راهکارهای اطلاع‏رسانی و تبلیغات در خصوص روستاهای گردشگری، شناسایی روستاهای دارای قابلیت گردشگری، راهکار ارائه تسهیلات بانکی جهت توسعه فعالیت‏های گردشگری به روستاییان و توجه بیشتر و ساخت المان‏های فرهنگی و معماری های خاص روستایی بودند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها
   عذرا عزیزی علی اصغر  شالبافیان ابوطالب قاسمی
   نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین چکیده کامل
   نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه گردشگری، ارزیابی، کنترل و تنظیم روابط بین ذی¬نفعان بخش گردشگری نیازمند ابزار اجرایی و نظارتی است که قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در این مقاله با استفاده از رویکرد متن¬محور از روش حقوق تطبیقی، ساختار و عناوین موضوعات در قوانین گردشگری کشورهای چین، فرانسه، مالزی و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته تا با بررسی تطبیقی این موضوعات در قوانین و مقررات گردشگری ایران جایگاه محورهای کلیدی در نظام سلسله مراتب قوانین و مقررات مشخص گردد. بر اساس یافته‌های تحقیق، بسیاری از موضوعاتی که در کشورهای مورد مطالعه جایگاه قانونی دارد، در کشور ایران در سطح پایین‌تر و به صورت آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی از موضوعات نیز، در هیچ یک از سطوح پیش‌بینی نشده است؛ لذا می‌توان بیان نمود که بخش گردشگری ایران دارای جایگاه قانونی مناسبی نسبت به کشورهای مورد مطالعه نیست؛ به طوری که بسیاری از موضوعات کلیدی این بخش که می‌تواند به تنظیم روابط بین ذی¬نفعان مختلف آن منجر شود و از بروز مداخلات بین دستگاهی و مسائل حقوقی بین عرضه‌کنندگان و گردشگران بکاهد یا به هماهنگی در دستیابی به اهداف توسعه کمک نماید، در قوانین و مقررات به درستی مشخص نشده است. بنابراین بخش گردشگری به قانونی متمرکز، شفاف و جامع نیاز دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی در شهر مشهد
   فاطمه رحمانی پژمان عوض پور
   گردشگری پزشکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های گردشگری، فعالیتی اقتصادی محسوب می گردد و موجب تبادل خدمات شده و معرف پیوند حداقل دو بخش پزشکی و گردشگری است. این صنعت یکی از بزرگ ترین و سودآورترین شاخه های گردشگری در دنیا محسوب می شود. در این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر ب چکیده کامل
   گردشگری پزشکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های گردشگری، فعالیتی اقتصادی محسوب می گردد و موجب تبادل خدمات شده و معرف پیوند حداقل دو بخش پزشکی و گردشگری است. این صنعت یکی از بزرگ ترین و سودآورترین شاخه های گردشگری در دنیا محسوب می شود. در این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد، به بررسی تأثیر شاخص های اثرگذار پرداخته شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل لاجیت چندگانه می باشد که با استفاده از نرم افزار استاتا 16 تخمین زده می شود. متغیر وابسته آن تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد است که به سه طبقه پایین، بالا و متوسط تقسیم شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری می گردد. جامعه آماری این تحقیق گردشگران داخلی پزشکی شهر مشهد در سال 1400 بوده است که 150 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. مطابق نتایج این مطالعه افزایش کیفیت خدمات پزشکی، افزایش کیفیت خدمات شهری، کاهش هزینه های پزشکی و بالاتر بودن درآمد گردشگران پزشکی باعث افزایش تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد می گردد. کیفیت زیرشاخص های خدمات پزشکی و عوامل شهری نیز بطور جداگانه توسط گردشگران ارزیابی گردیده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - بررسی تأثیر مخاطرات ادراک‌ شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید-19
   سحر  پیرجمادی احمد محمودی وحید  ساعت‌چیان کامران  رومیانی
   هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مخاطرات ادراک شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید-19 بود. روش پژوهش توصیفی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماري گردشگران مجموعه‌های گردشگری ورزشی شهر مشهد بودند که 381 نفر به‌روش نمونه‌گیری هد چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مخاطرات ادراک شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید-19 بود. روش پژوهش توصیفی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماري گردشگران مجموعه‌های گردشگری ورزشی شهر مشهد بودند که 381 نفر به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه مخاطرات ادراک شده اشراقی و همکاران (1396) و نشاط اجتماعی آکسفورد استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه توسط متخصصان تأیید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر دو پرسش‌نامه بالای 7/0 به‌دست آمد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند تی تک‌‌نمونه‌ای و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بين میانگین مؤلفه‌های مخاطرات ادراک شده و نشاط گردشگران با میانگین نظری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های مخاطرات ادراک شده با نشاط گردشگران در ایام پاندمی کووید- 19 رابطه معناداری وجود داشت. نتایج این پژوهش بر تقویت شاخص‌هایی از قبیل نظارتی، برنامه‌ریزی، سخت‌افزارها، ایمنی، اطلاع‌رسانی، سازمانی، روش‌های بین‌المللی در سیاست‌گذاری‌های گردشگری ورزشی جهت جلوگیری از پیامدهای روانشناختی کووید- 19 و رسیدن به کمال نشاط اجتماعی تأکید دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - گردشگری و خلق شهر شاد (مورد مطالعه: شهرهای چالوس و نوشهر)
   نسترن خندان نازنین  تبریزی محمد حسن ذال
   گردشگری از مهم ترین فعالیت‌های زندگی است که باعث ایجاد شادی و در نتیجه رضایت کلی از زندگی می‌شود. از سوی دیگر حضور «میزبان خوشحال» برای توسعه موفقیت آمیز گردشگری، عاملی اساسی است. بنابراین پایش میزان شادی و رضایت حاصل از فعالیت‌های گردشگری عامل موفقیت هر برنامه توسعه گر چکیده کامل
   گردشگری از مهم ترین فعالیت‌های زندگی است که باعث ایجاد شادی و در نتیجه رضایت کلی از زندگی می‌شود. از سوی دیگر حضور «میزبان خوشحال» برای توسعه موفقیت آمیز گردشگری، عاملی اساسی است. بنابراین پایش میزان شادی و رضایت حاصل از فعالیت‌های گردشگری عامل موفقیت هر برنامه توسعه گردشگری است. سنجش موضوع ذکر شده در شهرهای نوشهر و چالوس به عنوان ‌‌یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش گردشگری در ایجاد شاخص‌های شهر شاد در چالوس و نوشهر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، ساکنین شهرهای نوشهر و چالوس هستند و از روش نمونه‌گیری در دسترس برای تعیین افراد پاسخگو به سؤالات پرسشنامه‌ها استفاده‌ شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، 380 نفر برآورد شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری، تحلیل عاملی و روش مربعات جزئی در نرم‌افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس ، صورت گرفت. نتایج پژوهش به‌طورکلی نشان می‌دهد که گردشگری در شهرهای نوشهر و چالوس، در ايجاد شهر شاد تأثیرگذار می‌باشد ولی بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های آماری میزان این تأثیرگذاری، بسیار ضعیف است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که گردشگری به میزان اندک باعث افزایش رفاه، شادی، مشارکت اجتماعی، بهبود ویژگی‌های کالبدی و همچنین افزایش رضایت ساکنین شهرهای نوشهر و چالوس شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - بررسی عوامل مؤثر بر مطالعات امکان‌سنجی توسعه گردشگری در استان کرمانشاه؛ ارزیابی دیدگاه جامعه محلی
   محمدعلی  فیض پور حبیب انصاری سامانی زهرا ناصری
   گردشگری بر جامعه میزبان متکی است، بنابراین گردشگران و ساکنین محلی به یکدیگر وابسته هستند، به گونه‌ای که فرهنگ ساکنین و دیدگاه آنان بر فعالیت‌های گردشگری تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، برای موفقیت امکان‌سنجی و ارزیابی صحیح سرمایه‌گذاری در گردشگری و نیز افزایش طول عمر پروژه چکیده کامل
   گردشگری بر جامعه میزبان متکی است، بنابراین گردشگران و ساکنین محلی به یکدیگر وابسته هستند، به گونه‌ای که فرهنگ ساکنین و دیدگاه آنان بر فعالیت‌های گردشگری تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، برای موفقیت امکان‌سنجی و ارزیابی صحیح سرمایه‌گذاری در گردشگری و نیز افزایش طول عمر پروژه‌های گردشگری، جامعه محلی باید به صورت فعال در فرایند توسعه درگیر شوند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی یک رویکرد یکپارچه برای تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی در گردشگری می‌پردازد که به عنوان مورد کاربردی احداث کافی‌شاپ در یک منطقه نمونه گردشگری استان کرمانشاه ارائه شده است.در این پژوهش پروژه توسعه گردشگری طی سال‌های 1402-1398 از منظر ارزیابی مالی، ارزیابی اقتصادی و ارزیابی تاثیرات از دیدگاه جامعه محلی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز بخش مالی و اقتصادی از مرکز آمار ایران و داده‌های مربوط به ارزیابی اثرات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. نتایج امکان‌سنجی مالی و اقتصادی مطالعه نشان داد که طرح راه‌‌اندازی کافی‌شاپ از نظر مالی و اقتصادی توجیه‌پذیر بود و در زمینه ارزیابی تاثیرات، طبق دیدگاه ساکنین منطقه، گردشگری بر معیارهای رونق اقتصادی، مشهور شدن منطقه، احساس غرور در افراد محلی و مرمت- بازسازی بناها و آثار تاریخی تاثیر‌گذار خواهد بود. این تحقیقات عواملی که بر امکان‌سنجی در گردشگری تاثیر دارد را تعیین می‌کند و هم‌چنین دیدگاه جامعه محلی را در مورد تاثیرات گردشگری مورد سنجش قرار می‌دهد، این مطالعه نشان می‌دهد که امکان‌سنجی مالی و اقتصادی در کنار ارزیابی تاثیرات گردشگری موجب موفقیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - تحلیل نگرش های ایدئولوژیک گردشگران مدرن در بازدید از جاذبه های طبیعی (مورد نمونه: گردشگران کلاته های غربی بخش بسطام شهرستان شاهرود)
   طاهره صادقلو فهیمه جعفری فهیمه کریمیان
   هدف پژوهش حاضر بررسی پایه¬های ایدئولوژیک و نگرش های نظری گردشگران و همچنین بررسی تأثیر نوع نگرش گردشگران مدرن به محیط زیست و رفتار آنان نسبت به محیط است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. واحد تحلیل در این مطالعه گردشگران دهستانهای خرقان و کلات چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی پایه¬های ایدئولوژیک و نگرش های نظری گردشگران و همچنین بررسی تأثیر نوع نگرش گردشگران مدرن به محیط زیست و رفتار آنان نسبت به محیط است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است. واحد تحلیل در این مطالعه گردشگران دهستانهای خرقان و کلاته های غربی بخش بسطام شهرستان شاهرود می باشند. به دلیل فقدان اطلاعات دقیق از تعداد گردشگران منطقه موردمطالعه؛ لذا جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم بهره گرفته شد که با خطای 085/0، تعداد 140 گردشگر به عنوان حجم نمونه تعیین و مورد پرسشگری قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان داد، میان متغیرهای مورد بررسی نگرش زیباشناختی روانی گردشگران به طبیعت با میانگین 78/4 بیشترین تأثیر را در رفتار آنان نسبت به محیط زیست داشته است و اغلب گردشگران به دنبال منافع اقتصادی در بازدید از مناطق گردشگری نیستند و به عبارت دیگر، آن ها نگرش منفعت طلبانه در بازدید طبیعت ندارند. همچنین نتایج نشان داد نگرش گردشگران حرفه ای (فعال در گردشگری) و افراد غیرحرفه ای نسبت به طبیعت متفاوت است. براساس نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل، زنان و مردان نگرش ایدئولوژیکی متفاوتی نسبت به طبیعت دارند که سبب می شود رفتار آنان نسبت به محیط طبیعی نیز متفاوت باشد. میان سن و نگرش های ایدئولوژیک گردشگران نسبت به طبیعت رابطه ای مثبت و مستقیم برقرار می باشد و بدین ترتیب با بالارفتن سن نگرش به طبیعت تغییر می کند و در رفتارهای زیست محیطی گردشگران مؤثر است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - تبیین مؤلفه¬های اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران (محور زاینده¬رود اصفهان)
   فائزه محقق مسعود تقوایی نگین صادقی
   گردشگری خلاق نوعی گردشگری فرهنگی است که با تمرکز بر توسعه مهارت ها در حال ظهور است. از این رو میراث های فرهنگی، آیین ها و صنایع دستی می توانند به گونه ای ایجاد شوند تا نقش تعاملی تری بین بازدیدکنندگان و جمعیت محلی ایجاد شود. توسعه گردشگری خلاق اجتماعی، فرهنگی اصفهان خصو چکیده کامل
   گردشگری خلاق نوعی گردشگری فرهنگی است که با تمرکز بر توسعه مهارت ها در حال ظهور است. از این رو میراث های فرهنگی، آیین ها و صنایع دستی می توانند به گونه ای ایجاد شوند تا نقش تعاملی تری بین بازدیدکنندگان و جمعیت محلی ایجاد شود. توسعه گردشگری خلاق اجتماعی، فرهنگی اصفهان خصوصاً برای محور زاینده‌رود، با توجه به خشکسالی های پیاپی و کاهش جمعیت گردشگران، بسیار ضروری است. هدف از انجام پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران در محور زاینده رود است. روش انجام پژوهش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. به‌منظور تحلیل یافته‌ها از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد بین عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فرهنگی در گردشگری خلاق محور زاینده رود در اولویت می باشد و فراهم سازی فرهنگ بومی با تأکید بر رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در جذب گردشگر محور زاینده رود حتی در زمان خشکی مؤثر خواهد بود. با کاهش جذابیت رودخانه در زمان های خشکسالی، یادمان ها و میراث های فرهنگی می تواند سبب جذب گردشگران گردد. در نهایت با استفاده از ماتریس سوآت کمی به تدوین و اولویت بندی استراتژی های گردشگری خلاق فرهنگی محور زاینده رود پرداخته شده است و استراتژی «فضاسازی و رویدادسازی بر اساس پتانسیل های فرهنگی اصفهان در محور زاینده رود به منظور جذب گردشگر در فصول کم بازدید و دوره خشکی رودخانه» با کسب امتیاز 48/10، جهت توسعه گردشگری خلاق اجتماعی- فرهنگی محور زاینده رود در اولویت است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - ارائه چارچوبی جهت افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران با تأکید بر قدرت نرم
   شادی  محمودی دارانی محمد مهدی رحیمیان اصل محمدحسن ملکی مجید نیلی احمدآبادی
   در دهه‌های گذشته مفهومی کلیدی در روابط بین‌المللی و قدرت مطرح شد که به جای تأکید بر جنبه‌های سخت و قهری قدرت، روی ابعادی چون دیپلماسی، فرهنگ، هنر و تبلیغات تأکید دارد. این مفهوم، قدرت نرم نامیده می‌شود. قدرت نرم روی پرستیژ و وزن بین‌المللی کشورها اثرگذار است. پژوهش حاضر چکیده کامل
   در دهه‌های گذشته مفهومی کلیدی در روابط بین‌المللی و قدرت مطرح شد که به جای تأکید بر جنبه‌های سخت و قهری قدرت، روی ابعادی چون دیپلماسی، فرهنگ، هنر و تبلیغات تأکید دارد. این مفهوم، قدرت نرم نامیده می‌شود. قدرت نرم روی پرستیژ و وزن بین‌المللی کشورها اثرگذار است. پژوهش حاضر در تلاش است تا نقش قدرت نرم و مؤلفه‌های آن را روی جذب گردشگران خارجی توصیف کند. از این رو از نظر جهت‌گیری، مطالعه‌ای کاربردی و از بعد هدف، اکتشافی است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان و کارشناسان حوزه قدرت نرم و گردشگری هستند. 15 نفر به صورت قضاوتی و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای روش‌های خبره‌محور، حجم مناسبی است. برای انجام پژوهش از طریق مرور پیشینه گردشگری و قدرت نرم، 27 عامل استخراج شد. این عوامل با آزمون بینم غربال شدند. 17 عامل به دلیل ضریب معناداری بالای 5 درصد کنار گذاشته شدند. 10 عامل باقیمانده با تکنیک تحلیل تأثیر متقابل مورد بررسی قرار گرفتند. چهار عامل برگزاری موفق رویدادهای سیاسی، هنری، علمی، ورزشی و ادبی در سطح جهانی، حضور شرکت‌های خارجی در فضای کسب‌و‌کار کشور، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و تقویت روحیه تساهل در بین گروه‌های مرجع با نفوذ در جامعه، بیشترین تأثیر را روی افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران داشتند. این تحقیق مجددا با دیمتل اجرا شد. نتایج با هم مشابهت زیادی داشتند و همین چهار عامل به عنوان عوامل اثرگذار انتخاب شدند. روش‌های دیمتل و تحلیل تأثیر متقابل به دلیل استفاده از تحلیل ساختاری، مبتنی بر رویکرد واقع‌گرایی انتقادی هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - آینده‌پژوهی هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری
   سیده نیر  ابطحی نصیری محمدحسن ملکی بهروز  بیات تحفه قبادی
   با وجود ظرفیت‌‌‌های بالقوه گرد‌‌شگری در کشور، به علت فقدان زیرساخت‌ها، موانع قانونی و تحریم‌های خارجی، گردشگران خارجی کمی در مقایسه با کشورهای رقیب از ایران بازدید می‌کنند. یکی از روندهای مهم در این صنعت، رشد چشمگیر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در این حوزه است. تح چکیده کامل
   با وجود ظرفیت‌‌‌های بالقوه گرد‌‌شگری در کشور، به علت فقدان زیرساخت‌ها، موانع قانونی و تحریم‌های خارجی، گردشگران خارجی کمی در مقایسه با کشورهای رقیب از ایران بازدید می‌کنند. یکی از روندهای مهم در این صنعت، رشد چشمگیر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در این حوزه است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی سناریوهای آینده هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری ایران انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از منظر هدف، اکتشافی است. همچنین از روش‌های کیفی و کمی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. جامعه نظری پژوهش، خبرگان گردشگری، آینده‌پژوهی و هوش کسب‌و‌کار بودند و نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. تحقیق در سه مرحله انجام شد. در گام اول، پیشران‌های مؤثر روی آینده هوش کسب‌و‌کار در گردشگری از طریق مرور پیشینه و اخذ نظر از خبرگان، بدست آمد. در مرحله بعد، 30 پیشران بدست آمده غربال و بعد با ایداس، اولویت‌بندی شدند. در ابتدا پیشران‌ها با آزمون دوجمله‌ای غربال شدند و 20 پیشران از تحلیل حذف شد. 10 پیشران باقیمانده با ایداس، ارزیابی و دو پیشران نوع فرهنگ تصمیم‌گیری و ورود گردشگران خارجی به عنوان پیشران‌های نهایی، انتخاب شدند. بر اساس پیشران‌های نهایی و کاربست ابزار تعاریف ریشه‌ای و کارگاه هم‌اندیشی، چهار سناریو با اسامی عصر شکوفایی، عصر ناهمسانی، خانه عنکبوت و عصر یخی پرورش یافت. سناریوهای عصر شکوفایی و عصر یخی، به‌ترتیب بهترین و بدترین شرایط را در مورد آینده هوش کسب‌و‌کار در گردشگری به تصویر می‌کشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک
   حیدر محمدی سید محمد  موسوی جد یسرا صالحی سیده هایده نعمتی
   امروزه با گسترش گردشگری الکترونیک نقش واسطه‌گری آژانس‌های مسافرتی کاهش پیدا کرده است و گردشگران خودشان بطور مستقیم اقدام به خرید بسته‌های مسافرتی می‌کنند. آژانس‌های مسافرتی باید استراتژی‌های جدیدی را برای غلبه بر این وضعیت و احیای مجدد کسب وکار خود تدوین کنند. یکی از ای چکیده کامل
   امروزه با گسترش گردشگری الکترونیک نقش واسطه‌گری آژانس‌های مسافرتی کاهش پیدا کرده است و گردشگران خودشان بطور مستقیم اقدام به خرید بسته‌های مسافرتی می‌کنند. آژانس‌های مسافرتی باید استراتژی‌های جدیدی را برای غلبه بر این وضعیت و احیای مجدد کسب وکار خود تدوین کنند. یکی از این راهکارها می‌تواند بهره گرفتن از مقوله‌های سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی بوده و از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران آژانس‌های مسافرتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. روش نمونه¬گیری نیز غیر احتمالی و بصورت سهمیه¬ای ۱۱۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار اصلی جهت جمع¬آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها به تأیید شش نفر از اساتید خبره و صاحب نظر عرصه گردشگری و مدیریت رسانده شد؛ همچنین روایی همگرا و واگرای این پژوهش نیز مورد تأیید واقع شد. پایایی کل پرسشنامه‌های پژوهش بالای ۷/۰ بدست آمد که حاکی از پایایی خوب این پرسشنامه‌ها می‌باشد. همچنین پایایی ترکیبی آن نیز محاسبه و بالای ۸/۰ بدست آمد. یافته‌های پژوهش نیز در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از دو نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش، تأثیر مستقیمی در بازاریابی گردشگری الکترونیک دارد. از طرف دیگر نیز تأثیر سرمایه اجتماعی و تعامل اجتماعی بر تسهیم دانش مثبت و معنادار بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی براساس توجه به مؤلفه‌های گردشگری
   فائزه اسدیان اردکانی
   صنعت گردشگری از جمله صنایع مهمی است که فرصت‌های زیادی را برای توسعه جوامع فراهم می‌کند. معرفی و آموزش گردشگری و مؤلفه‌های آن در نظام تعلیم و تربیت یکی از مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند موجب توسعه گردشگری شود. آموزش در دوره ابتدایی پایه و اساس همه آموزش‌ها است و در و چکیده کامل
   صنعت گردشگری از جمله صنایع مهمی است که فرصت‌های زیادی را برای توسعه جوامع فراهم می‌کند. معرفی و آموزش گردشگری و مؤلفه‌های آن در نظام تعلیم و تربیت یکی از مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند موجب توسعه گردشگری شود. آموزش در دوره ابتدایی پایه و اساس همه آموزش‌ها است و در واقع زیربنای نظام آموزشی به شمار می‌آید؛ بنابراین توجه به این دوره اهميت زیادی دارد. با توجه به نقش و اهمیت محتوای درسی در آموزش مفاهیم گردشگری، ضرورت پرداختن کتاب‌های درسی به این مهم احساس می‌شود. هدف از این پژوهش تحلیل محتواي کتاب‌هاي درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر مبناي مؤلفه‌هاي گردشگري است. روش مورد استفاده در تحلیل محتوا، آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل صفحات (متن، تصاویر و فعالیت‌ها) بودند که در مجموع شامل 406 صفحه می‌شد. جامعه آماري پژوهش شامل سه کتاب درسی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بود. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل، از 406 صفحه کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی، 994 مورد فراوانی در رابطه با مؤلفه‌هاي آموزش گردشگري یافت شد که بیشترین میزان توجه، مربوط به مؤلفه «حفاظت از محیط زيست» با بار اطلاعاتی 9849/0 و ضریب اهمیت 1319/0 و کمترین میزان توجه مربوط به مؤلفه «راه‌ها و وسايل حمل و نقل مسافرتي» با بار اطلاعاتی 5203/0 و ضریب اهمیت 0731/0 می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - اثر اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگران (مورد مطالعه: موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج)
   اکبر پورفرج ساسان احمدی
   بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که گردشگران رنج سفر را برای دیدن و تجربه اصالت در جغرافیایی دورتر از محل اقامت خود، تحمل می کنند، با این حال هنوز مطالعات تجربی محدودی این موضوع را بررسی کرده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد ب چکیده کامل
   بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که گردشگران رنج سفر را برای دیدن و تجربه اصالت در جغرافیایی دورتر از محل اقامت خود، تحمل می کنند، با این حال هنوز مطالعات تجربی محدودی این موضوع را بررسی کرده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگران است. بنابراین با توجه به ادبیات تحقیق، اصالت ادراک شده به سه گروه اصالت عینی، اصالت ساختاری و اصالت وجودی تقسیم شده است. مطالعه موردی این تحقیق موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج است. به طور کلی224پرسشنامه معتبر جمع آوری شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس از طریق روش تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اصالت عینی، ساختاری و وجودی به طور مثبتی بر رضایت گردشگران تأثیر گذار بوده است. و به غیر از اصالت ساختاری، اصالت عینی و وجودی اثر مثبتی بر قصد بازدید مجدد گردشگران دارند. و در نهایت رضایت گردشگران نیز اثر مثبتی بر قصد بازدید مجدد آنها داشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - زيبايي‌شناسي گردشگری کشاورزی و توليد اجتماعي فضا از منظر ذي‌نفعان محلي (مورد مطالعه: جشنواره انگور در شهرستان ابهر، روستای درسجین)
   محمد تقی  حیدری داریوش جهانی اسمعیل  دلیر یعقوب  حقی
   گردشگری کشاورزی در کاهش فقر روستایی، عمران و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی، ایجاد فرصت‌های درآمدزا برای ساکنان بومی، توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از جذابیت‌های فرهنگی و طبیعی نقش مهمی دارد و زمینه را برای تعامل و روابط متقابل بین مردم افراد روستا و چکیده کامل
   گردشگری کشاورزی در کاهش فقر روستایی، عمران و توسعه پایدار کشاورزی و روستایی، ایجاد فرصت‌های درآمدزا برای ساکنان بومی، توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از جذابیت‌های فرهنگی و طبیعی نقش مهمی دارد و زمینه را برای تعامل و روابط متقابل بین مردم افراد روستا و جامعه گردشگران فراهم می‌کند. با این رویکرد نوشتار حاضر می‌کوشد پیشران گردشگری کشاورزی را در روستای درسجین از منظر ذی‌نفعان محلي با تأکید بر جشنواره انگور مورد مداقه قرار دهد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات به طرق کتابخانه‌ای و میدانی از طریق مصاحبه از طریق ابزار پرسشنامه (مصاحبه با ساکنان روستای درسجین عمدتاً سرپرستان خانوار)؛ و حجم نمونه 78 نفر خانوار در طول پياده راه‌های منتهي به محل جشنواره روستاي درسجين صورت گرفته است. در این نوشتار ابزارهای تحقیق بر میک‌مک و تکنیک ارجحیت بهترین- بدترین بوده است. حس مثبت و خوشايند بودن فضا و همچنین مرمت و نگهداری آثار با اختلاف زیاد نسبت به دیگر فاکتورها رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند و در تولید اجتماعی فضا نسبت به دیگر شاخص‌ها دارای وضعیت ارجحیت بوده است و این امر پیش از همه وضعیت خوشایند و آثار مثبت را در روستای درسجین خلق کرده است. در این راستا باید برنامه هایی جهت توسعه گردشگری پیگیری شوند و در ضمن آن مأموریت و وظایف نهادها در تحقق این مهم مشخص گردد تا موازی کاری و دوباره‌کاری ایجاد نگردد و حس مسئولیت ایجاد شده تا زمینه برای ایجاد تعلق به مکان فراهم آید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - شناسایی عوامل موثر اجرای خط مشی گردشگری در استان گیلان
   عزت اله عباسیان شبنم  زرجو سید حامد هاشمی
   هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی عمومی گردشگری در استان گیلان است. از این‌رو در زمره‌ی پژوهش‌های توسعه‌ای است و از حیث روش‌شناختی نیز از استراتژی پژوهش کیفی با رویکرد استقرائی که از فلسفه تفسیری- برساخت‌گرایی تبعیت می‌کند بهره گرفته شده است. ج چکیده کامل
   هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی عمومی گردشگری در استان گیلان است. از این‌رو در زمره‌ی پژوهش‌های توسعه‌ای است و از حیث روش‌شناختی نیز از استراتژی پژوهش کیفی با رویکرد استقرائی که از فلسفه تفسیری- برساخت‌گرایی تبعیت می‌کند بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل خبرگان حوزه گردشگری، خط مشی‌گذاری عمومی، گیلان شناسی و علوم جغرافیا است، که تعداد 20 نفر براساس روش نمونه‌گیری هدفمند با ماهیت گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحلیل حاکی از پنج عامل فناورانه، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی- اداری بود. مقوله اصلی سیاسی- اداری؛ شامل کاهش بروکراسی، آموزش و توسعه و بهبود منابع انسانی است. مقوله اصلی اجتماعی، شامل تقویت مسئولیت اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد، مراوده صحیح بخش اجرائی با ساکنین بومی، بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی است، مقوله اصلی فرهنگی، شامل بهره‌گیری از نمادهای فرهنگی، بومی‌سازی خط‌مشی، تأکید بر ساختار فرهنگی هر منطقه است و مقوله اصلی فناورانه که شامل تأکید بر تبلیغات رسانه‌ای و تقویت زیرساخت فناوری و در نهایت مقوله اصلی اقتصادی شامل حکمرانی مشارکتی، برنامه‌ریزی صحیح مالی و بودجه می‌باشد. دستاورد ویژه پژوهش حاضر، تمرکز بر بخش اجراء خط‌مشی‌گذاری و اهم دانستن عوامل گوناگون فرهنگی، فناورانه، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- اداری در پیاده‌سازی موفق خط‌مشی گردشگری است. چنین نتایجی گویای این واقعیت است که عوامل اقتصادی در اجرا مؤثر خط‌مشی یه تنهایی نقش ندارد بلکه سایر عوامل دیگر نیز نقش آفرینند که در بسیاری از پژوهش‌های مشابه مورد غفلت قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - ارائه مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی (با تأکید بر اقامتگاه های بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی)
   جواد سخدری جهانگیر یدالهی فارسی ملیحه  شهریاری
   اکوسیستم کارآفرینی روستایی می تواند راهبردي مناسب براي شتابدهی به توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق روستایی باشد. از طرفی در کشور ما برای رفع چالش های توسعه روستایی و برخورداری روستاییان از شرایط مطلوب زندگی، استفاده از کارآفرینی در بومگردی در نقش مکمل فعالیت های ک چکیده کامل
   اکوسیستم کارآفرینی روستایی می تواند راهبردي مناسب براي شتابدهی به توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق روستایی باشد. از طرفی در کشور ما برای رفع چالش های توسعه روستایی و برخورداری روستاییان از شرایط مطلوب زندگی، استفاده از کارآفرینی در بومگردی در نقش مکمل فعالیت های کشاورزی در روستاهای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی، مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی مبتنی بر بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی، ارائه مي‌گردد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. به‌ منظور طراحی مدل پژوهش، مصاحبه ی نیمه‌ساختاریافته‌ای با 15 نفر از مدیران و اعضاء هیأت مدیره اقامتگاه های بوم گردی استان خراسان رضوی انجام و اطلاعات به‌دست آمده از مصاحبه با تکیه بر تکنیک نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، توسعه این اکوسیستم نیازمند آمادگی در قالب پنج بُعد (جهت گیری استراتژیک و رهبری اثربخش، مکان یابی، پایش و مکانیزم های تکامل اکوسیستم، سیاست های تحریک تقاضا، سیاست های تحریک عرضه) و 12 مؤلفه می باشد. روایی محتوایی مدل توسط اساتید دانشگاه و دو نفر از پژوهشگران حوزه گردشگری تأیید شد و پایایی مدل نیز از طریق شاخص کاپا مورد سنجش قرار گرفت. اجرایی نمودن مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بینش های ارزشمندی را جهت توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق روستایی با تأکید بر فرصت های بوم گردی ایجاد می نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - ارائه مدل ساختاری به منظور پذیرش مصرف و تولید پایدار در صنعت گردشگری
   فائزه السادات میرفخرالدینی
   توجه به الگوهای مصرف و تولید پایدار (SCP) در اجرای پایداری در همه فعالیت های اقتصادی بسیار مهم و ضروری هستند. از این نظر، این مطالعه به طور منحصر به‌فردی بر توسعه یک مدل ساختاری برای ارزیابی محرک‌های پذیرش مصرف و تولید پایدار و بهبود جنبه‌های پایداری در خصوص زنجیره تأمی چکیده کامل
   توجه به الگوهای مصرف و تولید پایدار (SCP) در اجرای پایداری در همه فعالیت های اقتصادی بسیار مهم و ضروری هستند. از این نظر، این مطالعه به طور منحصر به‌فردی بر توسعه یک مدل ساختاری برای ارزیابی محرک‌های پذیرش مصرف و تولید پایدار و بهبود جنبه‌های پایداری در خصوص زنجیره تأمین در حوزه گردشگری متمرکز است. در ابتدا، چهارده عامل مرتبط با مصرف و تولید پایدار از ادبیات و مطابق با نظر کارشناسان انتخاب و تدوین شدند. سپس از تکنیک تصمیم گیری خاکستری استفاده شد. این رویکرد نه تنها به روابط علی بین محرک های انتخاب شده شناسایی کرده، بلکه به ارزیابی قدرت روابط متقابل آنها نیز کمک می کند. یافته‌ها حاکی از آن است که ده پیشران، تأثیرگذار و چهار پیشران، تأثیرپذیر بوده اند. «سیاست‌ها و مقررات دولتی برای توسعه نظام متمرکز بر مصرف و تولید پایدار»، «حمایت و مشارکت مدیریت در اجرای مصرف و تولید پایدار»، «ابتکارات و طرح‌های تبلیغاتی که توسط بنگاه‌های مختلف گردشگری در اجرای مصرف و تولید پایدار تنظیم می‌شوند» و «کسب مزیت بازار و بهبود عملکرد کلی در صنعت» به ‌عنوان تأثیرگذارترین محرک‌ها شناخته شده‌ و به راحتی بر سایر پیشران ها تأثیر می‌گذارند. یافته های این مقاله با شناخت گروه علت ها (تأثیرگذار) و گروه معلول ها (تأثیرگذار) در مصرف پایدار و اجرای تولید در زنجیره تأمین گردشگری، به مدیران کمک می کند. مدیران با شناخت محرک‌های علت و معلولی، می‌توانند به راحتی مسائل مربوط به تولید و مصرف پایدار در سطح فعالیت خود تحلیل کرده و در نتیجه بهتر می‌توانند عملکرد کلی را بهبود بخشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - تاثیر سبک‌های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری
   سمیه  عابدی باقر عسگرنژاد نوري ولی  نعمتی سید محمد رضا موحد
   هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری شهر سرعین و اردبیل می باشد که برای این منظور 312 نفر کارمند سرشماری شد که از بین آنها تعداد 255 نفر با ما همکاری کردند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد به صورت چکیده کامل
   هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری شهر سرعین و اردبیل می باشد که برای این منظور 312 نفر کارمند سرشماری شد که از بین آنها تعداد 255 نفر با ما همکاری کردند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد به صورت غیرحضوری استفاده شده است و داده ها از طریق نرم افزار spss و روش معادلات ساختاری در نرم افزار lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به ادبیات تحقیق ، 3 نوع سبک رهبری نوین مورد بررسی قرار گرفتند که بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که سبک رهبری خدمتگزار، اصیل و پدرانه بر سرمایه روانشناختی و مشارکت شغلی کارکنان تاثیر دارند. همچنین مشارکت شغلی کارکنان نیز بر ارائه ی خدمات فرانقشی به مشتری تاثیرگذار است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که سبکهای نوین رهبری موردنظر باعث افزایش سرمایه روانشناختی و مشارکت شغلی افراد می شود لذا سازمانها مخصوصا در حوزه گردشگری و هتلداری باید نسبت به به کارگیری این سبک ها کوشا باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - تحلیل نقش حمایت ساکنان از توسعه گردشگری سلامت در بازاریابی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان)
   مهناز دوستی ایرانی میرمحمد  اسعدی
   پژوهش حاضر بر «حمایت ساکنان غیرشاغل در بخش گردشگری سلامت، از توسعه این صنعت» به عنوان متغیری که بازاریابان این حوزه می‌توانند در جهت افزایش تقاضای گردشگری سلامت مدنظر قرار دهند، تمرکز نموده است؛ لذا با تأکید بر چشم‌انداز مذکور، به بررسی متغیرهای تأثیرپذیر از حمایت ساکنا چکیده کامل
   پژوهش حاضر بر «حمایت ساکنان غیرشاغل در بخش گردشگری سلامت، از توسعه این صنعت» به عنوان متغیری که بازاریابان این حوزه می‌توانند در جهت افزایش تقاضای گردشگری سلامت مدنظر قرار دهند، تمرکز نموده است؛ لذا با تأکید بر چشم‌انداز مذکور، به بررسی متغیرهای تأثیرپذیر از حمایت ساکنان و رسم نقشه شناختی فازی عوامل (به منظور تحلیل جایگاه حمایت ساکنان در مدلی سیستمی) پرداخته است. در‌ این ‌راستا متغیرهای مذکور با بهره‌گیری از تکنیک دلفی شناسایی شد، سپس با استفاده از نگاشت شناختی فازی، مدل پژوهش ترسیم و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد حمایت ساکنان بر متغیرهای ذیل تأثیرگذار است: تصویر مقصد، رضایت گردشگر، وفاداری گردشگر، تبلیغات مثبت دهان‌به‌دهان، کیفیت ادراک ‌شده از خدمات، همبستگی عاطفی گردشگران با ساکنان، و وابستگی مکانی گردشگر به مقصد. نتایج نگاشت شناختی فازی نشان داد در سیستمی متشکل از متغیرهای فوق‌الذکر حمایت ساکنان، نقش بسزایی در وفاداری گردشگر و تبلیغات مثبت دهان‌به‌دهان دارد؛ به‌ گونه‌ای که تأثیر آن بیشتر از تأثیرگذاری رضایت یا حتی کیفیت خدمات است. به عبارت دیگر جلب حمایت ساکنان در اولویت است، علاوه بر این، حمایت ساکنان بر سایر عوامل (کیفیت درک شده، رضایت گردشگر، وابستگی به مکان و دلبستگی عاطفی) نیز تأثیر می‌گذارد. لذا توجه ویژه به این متغیر، در بازاریابی مؤثر گردشگری سلامت توصیه می‌گردد. با توجه به خلاءهای پژوهشی موجود در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر گامی در جهت غنی‌سازی ادبیات پژوهش نیز محسوب می‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   60 - بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره در شهر مشهد)
   جمشید نجاری بیدختی امید بهبودی
   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری مي‌پردازد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل‌های پنج ستاره در شهر مشهد که با استفاده از جدول ک چکیده کامل
   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری مي‌پردازد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل‌های پنج ستاره در شهر مشهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 120 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ژانگ و ژو (2021) استفاده شده است. جهت روایی پرسشنامه از روایی صوری و تأیید خبرگان و روایی سازه با استفاده از بارهای علمی بهره گرفته شد و جهت پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که در نهایت روایی و پایایی ابزار پژوهش تأیید شد. روش تحلیل داده‌ها نیز از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که خودرهبری از طریق تجسم عملکرد موفق، خود هدف‌گذاری، خودگفتگویی و خودپاداشی بر دانش برند، تعهد برند و رفتار شهروندی برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عوامل خود رهبری از طریق هویت نقش نیز بر دانش برند، تعهد برند و رفتار شهروندی برند تأثیر می‌گذارد. نهایتا می‌توان این گونه نتیجه گرفت که ارتقای رفتارهای مبتنی بر خود مدیریتی نه تنها موجبات رشد برند داخلی در سازمان می‌گردد، بلکه برندسازی داخلی را به واسطه هویت نقش تسهیل می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   61 - اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی و اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز)
   یزدان شیرمحمدی جعفر آهنگران امین قنبری
   این پژوهش که از نوع مدل¬یابی معادلات ساختاری می‌باشد به بررسی اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی پرداخته است. تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع تک مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی گردشگرانی است که از چکیده کامل
   این پژوهش که از نوع مدل¬یابی معادلات ساختاری می‌باشد به بررسی اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی پرداخته است. تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع تک مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی گردشگرانی است که از مکان‌های فرهنگی- تاریخی شهر شیراز بازدید به عمل آورده¬اند؛ با توجه به این که حجم نمونه مشخص نیست، از طریق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد، 384 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه اثر درک گردشگران در همه‌گیری ویروس کووید- 19 بر اهداف گردشگران پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزار آموس و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل عامل تأییدی پایایی و روایی مدل اندازه‌گیری مورد سنجش قرار داد، نتایج آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) و پایایی مرکب (بیشتر از 7/0) برای پایایی و میانگین واریانس استخراج ‌شده (بیشتر از 5/0) تائید شد. مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه‌ها تحقیق و روابط بین متغیرهای تحقیق (ریسک شناختی، نیت رفتاری و هنجارهای ذهنی) مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای ریسک شناختی در مجموع بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی گردشگران تأثیر مثبت دارد. همچنین، نگرش به‌عنوان یک واسطه قابل ‌توجه بین درک ریسک و نیت رفتاری شناخته شد؛ درحالی‌که هنجارهای ذهنی واسطه رابطه بین درک شناختی و نیت رفتاری بودند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   62 - بازنمایی تصاویر اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در حوزه سفر
   حدا داوری حامد بخشی
   صفحات اینستاگرامی در بستر شبکه های اجتماعی، تاثیر فراوانی در شکل گیری انگاره های ذهنی ما در خصوص موضوعات مختلف دارند. در سالهای اخیر صفحاتی که سفر را زمینه اصلی فعالیتشان قرار داده اند، با اقبال زیاد مخاطبان مواجه شده است. بازنمایی که این اینفلوئنسرها از فرایند سفر، مقص چکیده کامل
   صفحات اینستاگرامی در بستر شبکه های اجتماعی، تاثیر فراوانی در شکل گیری انگاره های ذهنی ما در خصوص موضوعات مختلف دارند. در سالهای اخیر صفحاتی که سفر را زمینه اصلی فعالیتشان قرار داده اند، با اقبال زیاد مخاطبان مواجه شده است. بازنمایی که این اینفلوئنسرها از فرایند سفر، مقصد سفر و معنای آن ارائه می دهند، معناهای صریح و ضمنی را برساخت می کند. این پژوهش به منظور شناسایی نظام معنایی حاکم بر صفحات پرمخاطب در حوزه سفر انجام شده است. چهارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای دیدگاه نشانه شناختی جان فیسک و تعیین رمزگان واقعیت اجتماعی، واقعیت بازنمودی و واقعیت ایدئولوژیک شکل‌گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که طبیعت گرایی، «ما»ی صمیمی و رها، دسترس پذیری و سبکباری سفر، افسون جویی، تمایل به رهایی، سفر به عنوان سبک زندگی و سفر دغدغه مند محورهایی هستند که این اینفلوئنسرها در سطح رمزگان ایدئولوژیک بازنمایی می‌کنند. دال هایی که گونه ای از گردشگری را نمایندگی می کند که تغییر روند روزمرگی، کسب تجربه جدید، جستجوی اصالت و بازگشت به خویشتن را دنبال می کند. شیوه ی سفری که بازنمای تلاشی خودآگاه یا ناخودآگاه علیه همسان سازی جهان مدرن و نوعی مقاومت در برابر روزمرگی، عقلانی سازی و نظم اجتماعی تلقی می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   63 - مرور صوری و محتوایی مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران (1382-1400)
   ندا رضوی زاده سمیه  ورشوی
   به رغم قدمت سنت زیارت در جامعه ایرانی و شیعی، در دو دهه اخیر با رونق گردشگری، زیارت و سفرهای مذهبی افزایش چشمگیری یافت. همزمان پژوهش های پرشماری نیز درباره ابعاد مختلف سفرهای زیارتی انجام شد. این مطالعات هم از زاویه مدیریتی به مقاصد زیارتی پرداخته اند و هم تجربه زیارت ر چکیده کامل
   به رغم قدمت سنت زیارت در جامعه ایرانی و شیعی، در دو دهه اخیر با رونق گردشگری، زیارت و سفرهای مذهبی افزایش چشمگیری یافت. همزمان پژوهش های پرشماری نیز درباره ابعاد مختلف سفرهای زیارتی انجام شد. این مطالعات هم از زاویه مدیریتی به مقاصد زیارتی پرداخته اند و هم تجربه زیارت را بررسی کرده اند. اگرچه در دنیای پژوهش های منتشرشده انگلیسی زبان، چندین پژوهش مروری انجام شده است، اما در فضای پژوهشی ایرانی فارسی زبان، با وجود انباشت یافته ها، چنین مقالاتی به چشم نمی خورد و مرور و جمع بندی پژوهش های انجام شده در زمینه زیارت و گردشگری مذهبی در ایران صورت نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر در صدد است ویژگی های صوری و محتوایی مقالات علمی-پژوهشی فارسی زبان را در زمینه زیارت و گردشگری مذهبی بررسی، و شکاف های تحقیقاتی را شناسایی کند. به این منظور مقالات منتشرشده در نشریات فارسی زبان مصوب علمی-پژوهشی وزارت علوم در بازه 1382-1400 به روش مرور نظام مند و با تکنیک تحلیل مضمون بررسی شد. سپس مشخصات مقالات از لحاظ: توزیع زمانی، فراوانی، پراکنش جغرافیایی، مشخصات نویسندگان از لحاظ: جنسیت، فراوانی و حوزه مطالعاتی، و مشخصات روش شناختی مقالات از لحاظ: روش تحقیق، منبع داده ها، ابزار گردآوری داده ها، واحد مشاهده، شیوه نمونه گیری، آزمونهای آماری احصا و توصیف شد. سپس محتوای مقالات بر حسب ارتباط با نظام های جامعوی پارسونزی طبقه بندی شدند و ابعاد بررسی ها، حوزه های پرکار و کم کار و شکاف های پژوهشی در مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران شناسایی و معرفی شد تا ایده ها و مسیرهایی برای تحقیقات جدید و توسعه دانش در این حوزه فراهم آید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   64 - الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران
   غلامحسین  ترابیان بادی ایرج   سلطانی حمید  دوازده امامی
   سازمان‌ها موجودات زنده‌ای تصور می‌شوند که دارای هویتی مستقل از اعضای خود هستند؛ این شخصیت و هویت می‌تواند سالم یا بیمار باشد. سازمانی که از سلامت برخوردار است، می تواند اثر بخش عمل کند و رضایت شهروندان را فراهم آورد. این امر اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد. صنعت حمل‌ون چکیده کامل
   سازمان‌ها موجودات زنده‌ای تصور می‌شوند که دارای هویتی مستقل از اعضای خود هستند؛ این شخصیت و هویت می‌تواند سالم یا بیمار باشد. سازمانی که از سلامت برخوردار است، می تواند اثر بخش عمل کند و رضایت شهروندان را فراهم آورد. این امر اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد. صنعت حمل‌ونقل هوایی شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که از جایگاه ویژه¬ای در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژيکي کشورهاي توسعه ‌یافته و در حال ‌توسعه، برخوردار است. در صورتی ‌که این صنعت از سلامت سازمانی برخوردار باشد، اعتماد اجتماعی شهروندان را هرچه بیشتر افزایش می‌دهد. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران انجام شد. این تحقیق در دسته تحقیقات توسعه¬ای- کاربردی قرار دارد. از روش تحقیق کیفی و در قالب نظریۀ داده بنیاد استفاده ‌شده است. 20 نفر از افراد واجدِ شرایط به‌عنوان اعضای گروه خبرگان انتخاب شدند تا از مصاحبۀ نیمه ساختار یافته، داده‌ها را جمع‌آوری کنند. از نرم‌افزار ان ویو برای تحلیل اطلاعات استفاده‌ شد و تعداد 218 کد آزاد از مصاحبه‌ها به دست آمد سپس تعداد 32 کدِ محوری از کدگذاری باز استخراج شد. شرایط علی شامل: عوامل مربوط به کیفیت خدمات، مشتریان (مسافران)، صنعت هواپیمایی، کارکنان و مدیران (منابع انسانی) است. شرایط زمینه‌ای شامل: وضعیت مدیران، کارکنان، فرودگاه‌ها، ناوگان و وضعیت صنعت است. شرایط مداخله‌گر شامل: عوامل سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی، اجتماعی و عوامل قانونی است. راهبردها شامل: ارتقای تفکر استراتژیک، بهبود ارتباطات، افزایش بهره‌مندی از تکنولوژی و اصلاح ساختار سازمانی است. پیامدها شامل: پیامدهای مربوط به مشتریان (مسافران)، صنعت هواپیمایی، کارکنان و پیامدهای مربوط به مدیران (منابع انسانی) است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   65 - توسعه‌ی گردشگری هنرهای معاصر در ایران؛ چالش‌ها و الزامات
   سمیه مومنی نازنین  تبریزی محمد حسن ذال
   «گردشگری هنرهای معاصر» یک مفهوم نوظهور در مطالعات گردشگری است که در حال حاضر ذیل عنوان گردشگری فرهنگی به آن پرداخته می‌شود. رشد گردشگری هنرهای معاصر در کشورهای توسعه یافته نشان دهنده اهمیت هنر در فرآیند توسعه‌ی پایدار است. در ایران نیز اقتصاد «فرهنگ و هنر» و «گردشگری»، چکیده کامل
   «گردشگری هنرهای معاصر» یک مفهوم نوظهور در مطالعات گردشگری است که در حال حاضر ذیل عنوان گردشگری فرهنگی به آن پرداخته می‌شود. رشد گردشگری هنرهای معاصر در کشورهای توسعه یافته نشان دهنده اهمیت هنر در فرآیند توسعه‌ی پایدار است. در ایران نیز اقتصاد «فرهنگ و هنر» و «گردشگری»، مسیر بهبود مناسبی برای اقتصاد فعلی مبتنی بر نفت و منابع طبیعی است. چراکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌‌ی فرهنگی مورد نیاز این توسعه از پیش فراهم است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی «چالش‌ها و الزامات توسعه‌ی گردشگری هنرهای معاصر در ایران» از روش کیفی «نظریه‌ی زمینه» بهره گرفته و داده‌ها از انجام ۲۷ مصاحبه‌ی تخصصی با نخبگان هنر، فعالان گردشگری و افراد در نقش‌های دولتی مرتبط، استخراج گشته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از فن کدگذاری «نظریه‌ی زمینه»، در سه مرحله‌ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (یکپارچه‌سازی) استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، دولت، بخش گردشگری و جامعه‌ی هنری به عنوان بازیگران اصلی (ذینفعان) این توسعه‌ در ایران شناسایی شدند. اگرچه عملکرد هماهنگ این بازیگران برای تحقق اهداف این توسعه حیاتی است، اما بازتعریف نقش‌ها و بازنگری در وظایف آنها از اساسی‌ترین الزامات این توسعه است. همچنین عواملی مانند «آموزش»، «انعطاف‌پذیری»، «تقویت زیرساخت‌های آفرینش هنری»، «توسعه‌ی نیازمندی‌های صنعت گردشگری» و «اصلاح چهره‌ی ایران در گستره‌ی بین‌المللی» از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   66 - شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری با رویکرد آینده¬پژوهی (مورد مطالعه: استان فارس)
   خدیجه کاوه مریم نکوئی زاده مسلم  علیمحمدلو
   استان فارس یکی از قطب¬های مهم گردشگری ایران می¬باشد. بنابراین توجه ویژه به گردشگری و استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در آن، می¬تواند امکانات مناسب و خوبی را برای افزایش رفاه گردشگران در مقاصد گردشگری استان، فراهم آورده، همچنین نرخ ورود آن ها را به مقاصد گردشگری افزایش چکیده کامل
   استان فارس یکی از قطب¬های مهم گردشگری ایران می¬باشد. بنابراین توجه ویژه به گردشگری و استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در آن، می¬تواند امکانات مناسب و خوبی را برای افزایش رفاه گردشگران در مقاصد گردشگری استان، فراهم آورده، همچنین نرخ ورود آن ها را به مقاصد گردشگری افزایش دهد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر، پیش بینی و شناسایی مهم¬ترین عوامل مؤثر و تدوین آینده های باورکردنی و مطلوب، در راستای پیاده¬سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری استان فارس است. باتوجه به ماهیت کاربردی مطالعه، داده ها بااستفاده از روش¬های مرورسیستماتیک ادبیات، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده و با کمک میک مک و سناریویزارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج روش میک مک نشان داد که 14 متغیر کلیدی بر پیاده سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری استان فارس، نقش اصلی دارند. با کمک سناریوویزارد نیز، 2 سناریوی قوی، 1548 سناریوی ضعیف و 9 سناریوی با سازگاری بالا به دست آمد. مبنای این پژوهش 9 سناریو با سازگاری بالا قرار گرفت. این سناریوها نشان دادند که، وضعیت آینده گردشگری استان فارس بیشتر ادامه دهنده شرایط فعلی و روند تغییرات کند و آرام و احتمال کم برای پیاده¬سازی اینترنت اشیاء در آن خواهد بود. در نهایت متناسب با سناریوهای بدست آمده و برای رسیدن به شرایط مطلوب، استراتژی¬هایی ارائه شد. نتایج پژوهش، به فعالان حوزه گردشگری کمک می¬کند تا با یک برنامه¬ریزی بلندمدت بتوانند زمینه را برای ورود فناوری¬هایی همچون اینترنت اشیاء به گردشگری فراهم کرده و به رشد و توسعه آن کمک کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   67 - طراحی مدل عوامل راهبردی مؤثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری با استفاده از رویکرد آمیخته
   آرش فرهودی سید محمود شبگو منصف علی  قلی پور سلیمانی
   تحقق اهداف ترسیم شده در سند راهبردي توسعه گردشگري کشور، بدون جذب سرمایه امکان پذیر نیست. بنابراین، هدف اين پژوهش، طراحی مدل عوامل راهبردی مؤثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری در استان اردبیل با استفاده از روش پژوهش آمیخته است. جامعه‌ آماری در بخش کیفی شامل مدیران و م چکیده کامل
   تحقق اهداف ترسیم شده در سند راهبردي توسعه گردشگري کشور، بدون جذب سرمایه امکان پذیر نیست. بنابراین، هدف اين پژوهش، طراحی مدل عوامل راهبردی مؤثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری در استان اردبیل با استفاده از روش پژوهش آمیخته است. جامعه‌ آماری در بخش کیفی شامل مدیران و مسئولین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل گردشگری و خبرگان دانشگاهی هستند که حداقل از پنج سال سابقه کاری در سمت هاي مرتبط با مدیریت گردشگری، سرمایه گذاری و بازاریابی برخوردارند. انتخاب این نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام پذیرفت و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح پنج سؤال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه 25 ادامه یافت. تحلیل داده ها به کمک نظریه داده بنیاد نظام مند و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 54 مفهوم، 18 مقوله فرعی و در نهایت هفت مقوله اصلی از تلفیق و طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل پیشنهادی، تمایل به سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران به عنوان مقوله محوری؛ محیط گردشگری و مدیریت جذب سرمایه گذاری به عنوان شرایط علی؛ کیفیت زیرساخت های گردشگری به عنوان شرایط زمینه ای؛ عوامل اجتماعی حاکم در منطقه به عنوان شرایط مداخله گر؛ اقدامات حمایت‌کننده به عنوان راهبرد و سرانجام تقویت جایگاه گردشگری به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند. در مرحله كمي نيز، بر مبنای مولفه های استخراج شده پرسشنامه تنظیم و در اختیار 220 نفر از سرمایه گذاران و صاحب نظران حوزه گردشگری قرار گرفت. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس آزمون و اعتبار و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   68 - واکاوی عوامل و شاخص های افزایش جذابیت جاذبه ها و مقاصد گردشگری
   علی امیری مهرشاد طولابی نژاد منیره غفران
   برای حمایت از توسعه گردشگری، توجه به عوامل و شاخص های افزایش جذابیت جاذبه ها و مقاصد گردشگری از عوامل کلیدی می باشد که تصویری خوب از مقاصد به گردشگران معرفی می کند. این مطالعه نیز با هدف بررسی عوامل و شاخص های افزایش جذابیت جاذبه ها و مقاصد گردشگری در شهرستان پلدختر انج چکیده کامل
   برای حمایت از توسعه گردشگری، توجه به عوامل و شاخص های افزایش جذابیت جاذبه ها و مقاصد گردشگری از عوامل کلیدی می باشد که تصویری خوب از مقاصد به گردشگران معرفی می کند. این مطالعه نیز با هدف بررسی عوامل و شاخص های افزایش جذابیت جاذبه ها و مقاصد گردشگری در شهرستان پلدختر انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه محقق ساخت می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند 50 نمونه انتخاب شد. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از برازش رگرسیونی و مدل لجستیک باینری (روش LM- نیوتن- مارکارد- رافسون)، استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که از میان عوامل پنجگانه، سه عامل تنوع فرصت های شغلی مرتبط با محصولات گردشگری، اصالت فرهنگی/دارایی های طبیعی و زیرساخت¬های گردشگری مهم ترین عوامل افزایش جذابیت جاذبه های گردشگری در شهرستان پلدختر می¬باشند. نتایج بررسی شاخص های خرد نیز نشان داد که تنوع فرصتهای درآمدی از طریق توسعه محصولات گردشگری، ترویج هنرها و صنایع دستی بومی- محلی، ایجاد مراکز همایش/ استراحتگاهها برای جلب رضایت گردشگران، حفظ جاذبه های فرهنگی/ تاریخی و باستانی شهرستان پلدختر، توسعه و بهبود زیرساخت های حمل و نقل گردشگری و ترویج و حفظ سنتهای بومی- محلی نیز مهمترین شاخصهای افزایش جذابیت جاذبه های گردشگری در شهرستان پلدختر می باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   69 - شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری شهر تهران
   حسین فرهادی خواه کرامت اله زیاری سعید زنگنه شهرکی ناصر رضایی
   شهر تهران دارای پتانسیل‌های گردشگری فراوانی می باشد اما این شهر نتوانسته است متناسب با این ظرفیت ها گردشگر جذب کند؛ بنابراین لازم است تا پتانسیل‌های گردشگری خود را شناسایی، تقویت و معرفی نماید. پیش شرط اساسی برای استفاده از این ظرفیت ها، بهره مندی از توسعه گردشگری و ا چکیده کامل
   شهر تهران دارای پتانسیل‌های گردشگری فراوانی می باشد اما این شهر نتوانسته است متناسب با این ظرفیت ها گردشگر جذب کند؛ بنابراین لازم است تا پتانسیل‌های گردشگری خود را شناسایی، تقویت و معرفی نماید. پیش شرط اساسی برای استفاده از این ظرفیت ها، بهره مندی از توسعه گردشگری و افزایش توان رقابت‌پذیری گردشگری این شهر، و نیز شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر توسعه گردشگری آن می باشد. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمّی) انجام گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی ابتدا مهم ترین عوامل مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری شهر تهران به کمک 15 نفر از متخصصان این حوزه در چارچوب شاخص های مجمع جهانی اقتصاد، استخراج گردید. در مرحله بعدی برای شناخت محرک های اصلی مؤثر بر آینده گردشگری تهران و رقابت پذیری آن از پرسشنامه اثرات متقاطع و برای تحلیل داده ها از نرم‌افزار میک مک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از بین 35 عامل بررسی شده در نهایت 12 عامل به‌عنوان عوامل کلیدی انتخاب شده اند؛ از جمله آن‌ها می توان به اولویت بخشی به سفر و گردشگری نزد دولت، باز بودن بین المللی، بازبینی قوانین و مقررات کلان در جهت تقویت گردشگری، بهبود وضعیت منابع انسانی و بازار کار گردشگری، منابع فرهنگی، منابع طبیعی، ارتباط با رسانه¬های دنیا و اطلاع رسانی در مورد جاذبه‌های گردشگری شهر تهران و برندسازی برای شهر تهران در زمینه پتانسیل¬های گردشگری و معرفی آن اشاره کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   70 - شناسایی الزامات و چالش‌‌های به‌کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع‌دستی
   وحید  شریفی غلامرضا  هاشم زاده خوراسگانی سید علیرضا  درخشان اشرف شاه منصوری ابوتراب علیرضایی
   بهره‌مندی از ظرفیت‌‌‌‌های اجتماعی و توانمندی‌های ملي در حوزه تولید صنایع‌دستی در عصر کنونی نیازمند استفاده از روش‌های تولیدی نوین و متناسب با پیشرفت فناوری است، در این راستا پدیده نوظهور تولید اجتماعی به‌عنوان یک اکوسیستم تولیدی جدید است که به فنّاوری‌های نوین، شبکه‌های چکیده کامل
   بهره‌مندی از ظرفیت‌‌‌‌های اجتماعی و توانمندی‌های ملي در حوزه تولید صنایع‌دستی در عصر کنونی نیازمند استفاده از روش‌های تولیدی نوین و متناسب با پیشرفت فناوری است، در این راستا پدیده نوظهور تولید اجتماعی به‌عنوان یک اکوسیستم تولیدی جدید است که به فنّاوری‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اجتماعی مجهز شده است. هدف از این تحقیق، شناسایی الزامات و چالش‌‌های به‌کارگیری تولید اجتماعی در تولید صنایع‌دستی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام‌شده و راهبرد آن نظریه‌پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده (گلیزری) است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بوده و به‌منظور گردآوری اطلاعات، با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند با 12 نفر از خبرگان حوزه صنایع‌دستی و فناوری اطلاعات، مصاحبه انجام شد. در راستای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش، از بستۀ نرم‌افزاری مکس.کیو.دی.ای نسخۀ 10 استفاده‌ شده است. جهت بررسی استحکام پژوهش نیز از چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأیید پذیری استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو مرحلۀ کدگذاری حقیقی و کدگذاری نظری انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد عوامل تغییر در ساختار تولید، بهبود روابط با مصرف‌کننده، توسعه پژوهش و آموزش، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد شبکه‌های تولیدی به‌عنوان الزامات اصلی است و درنهایت الگوی مفهومی پژوهش با 9 مقوله و 29 مؤلفه ترسیم گردید. پژوهش حاضر می‌تواند بخشی از خلأهای شناختی در حوزه به‌کارگیری تولید اجتماعی در ایران را مرتفع نماید. پرونده مقاله