• فهرست مقالات علی اصغر شالبافیان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران
    علی اصغر شالبافیان هاشم آقازاده حمید ضرغام بروجنی علی حیدری
    امروزه، اتحاد¬های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب¬وکار قرار گرفته¬اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه¬های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات مح چکیده کامل
    امروزه، اتحاد¬های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب¬وکار قرار گرفته¬اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه¬های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات محیطی، با اقبال بیشتری روبه¬رو شده است. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی دقیق اهداف شکل¬گیری اتحادهای استراتژیک در گردشگری پزشکی است. بدین منظور، 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونه¬گیری گلوله برفی شناسایی شدند و داده¬ها از طریق مصاحبه نیمه¬ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم¬افزار مکس کیو دی اِی 10، بر اساس منطق روش تحلیل مضمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اهداف شکل¬گیری اتحادهای استراتژیک در میان کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی را می¬توان در هشت تم (مقوله) شامل اهداف رفع موانع قانونی، ماهیت صنعت، منافع شخصی، اهداف سازمانی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف استراتژیک، اهداف اقتصادی و تأمین منافع ملی جای داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد)
    علی اصغر شالبافیان فاطمه خزائی مریم عبدلی نگار رجبی
    ثبت میراث فرهنگی جوامع در فهرست سازمان یونسکو به عنوان سایت‌های میراث جهانی، زمینه توسعه بیشتر صنعت گردشگری را فراهم نموده و از این جهت مشارکت جامعه میزبان به عنوان بازیگران اصلی این میراث معنوی را برای موفقیت در برنامه‌های حفاظتی می‌طلبد. استان یزد با دارا بودن یک شهر چکیده کامل
    ثبت میراث فرهنگی جوامع در فهرست سازمان یونسکو به عنوان سایت‌های میراث جهانی، زمینه توسعه بیشتر صنعت گردشگری را فراهم نموده و از این جهت مشارکت جامعه میزبان به عنوان بازیگران اصلی این میراث معنوی را برای موفقیت در برنامه‌های حفاظتی می‌طلبد. استان یزد با دارا بودن یک شهر تاریخی، باغ‌ها و قنات‌هایی که به میراث جهانی یونسکو پیوسته‌اند، به شناسایی عوامل مؤثر در جلب حداکثری مشارکت اجتماعی جهت بهبود فرایند مدیریت استراتژیک مقصد به‌طور جدی نیازمند است؛ بنابراین هدف عمده این پژوهش، بررسی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی استان یزد است. پژوهش حاضر با توجه به هدف، از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی فعالین حوزه گردشگری شهر یزد در زمستان 1398 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 155 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از محاسبه روایی و پایایی ابزارها، داده‌ها و تحلیل روابط بین آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و مدل معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که ادراک، علاقه، دانش جامعه محلی آگاه از فرآیند مشارکت و نیز فرصت‌های ارائه‌شده از سوی مدیران برای مشارکت در حفاظت از میراث جهانی، بر تمامی سطوح مشارکت (اجباری، القا شده و خودجوش) تأثیر مستقیم و معناداری دارند و همچنین میزان این تأثیر معنادار بر مشارکت خودجوش بیشتر از سایر سطوح مشارکت است. پرونده مقاله