دکتر حمید ضرغام بروجنی استاد
کارشناسی ارشد
مدیر گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی