دکتر حمید ضرغام بروجنی استاد
zargham@atu.ac.ir کارشناسی ارشد
مدیر گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی