دکتر علی اصغر سعیدی دانشیار
saeidi@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه لندن