• فهرست مقالات حمید ضرغام بروجنی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران
    علی اصغر شالبافیان هاشم آقازاده حمید ضرغام بروجنی علی حیدری
    امروزه، اتحاد های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب وکار قرار گرفته اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات مح چکیده کامل
    امروزه، اتحاد های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب وکار قرار گرفته اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات محیطی، با اقبال بیشتری روبه رو شده است. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی دقیق اهداف شکل گیری اتحادهای استراتژیک در گردشگری پزشکی است. بدین منظور، 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی اِی 10، بر اساس منطق روش تحلیل مضمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اهداف شکل گیری اتحادهای استراتژیک در میان کسب وکارهای گردشگری پزشکی را می توان در هشت تم (مقوله) شامل اهداف رفع موانع قانونی، ماهیت صنعت، منافع شخصی، اهداف سازمانی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف استراتژیک، اهداف اقتصادی و تأمین منافع ملی جای داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب
    مهنا نیک بین حمید ضرغام بروجنی سید رضا صالحی امیری کامران محمدخانی فرهاد غفاری
    گردشگری به طور خاص یک وسیله قدرتمند برای مبادلات فرهنگی میان جوامع است. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری تا سال 2030؛ دو دهه آینده را زمان رشد پایدار گردشگری می‌دانند. در این میان توسعه گردشگری فرهنگی اگر بدرستی انجام شود می‏تواند به حفظ گنجینه‏های فرهنگی و طبی چکیده کامل
    گردشگری به طور خاص یک وسیله قدرتمند برای مبادلات فرهنگی میان جوامع است. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری تا سال 2030؛ دو دهه آینده را زمان رشد پایدار گردشگری می‌دانند. در این میان توسعه گردشگری فرهنگی اگر بدرستی انجام شود می‏تواند به حفظ گنجینه‏های فرهنگی و طبیعی مقصد کمک کند و کیفیت زندگی جامعه بومی را ارتقا داده و هم موجب خوشنودی گردشگران شود. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از رویکرد تفسیری و روش نظام‌مند فراترکیب، یافته‌های مطالعات انجام‌شده توسط سایر محققین را در حوزة مطالعات توسعه پایدار گردشگری فرهنگی به صورت سیستماتیک بررسی کند و سپس براساس استراتژی تحلیل محتوی پنهان، کدهای استخراج شده را شناسایی و در قالب مقولات دسته‌بندی و در نهایت مدل مفهومی آن‌را ارائه نماید. در این تحقیق پایگاه‌های علمی فارسی و انگلیسی معتبر تا اواخر سال 2018 میلادی (آذرماه 1397) بررسی و مقالات منتخب با استفاده از معیار CASPشناسایی شدند. کدهای شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار Maxqda2018.1 طبقه‎بندی، تحلیل و تفسیر شدند. که بر این اساس 104کد اولیه در قالب29دسته مقولات اصلی و فرعی و 4 کد محوری عبارتند از؛ مولفه‌ها، عوامل موثر، پیامدها و چالش‌های توسعه پایدار گردشگری فرهنگی دسته‌بندی شدند. همچنین مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی مقصدهای گردشگری نیز ارائه گردید. در نهایت روایی نتایج تحقیق انجام شده با شاخص کاپای کوهن در نرم افزار Spss بر اساس نظرات خبرگان خارج از نویسندگان تحقیق با اندازه712/. مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات)
    حمید ضرغام بروجنی محمود  ضیائی سعید عنبرستانی
    مناطق نمونه گردشگری از مهم ترین منابع مطرح برای توسعه صنعت گردشگری هستند. بررسی وضعیت مناطق نمونه گردشگری استان تهران نشان می دهد که علی رغم تصویب 29 منطقه نمونه گردشگری در این استان، هیچکدام از مناطق مذکور به بهره برداری نرسیده است. با توجه به لزوم اهمیت سرمایه گذاری د چکیده کامل
    مناطق نمونه گردشگری از مهم ترین منابع مطرح برای توسعه صنعت گردشگری هستند. بررسی وضعیت مناطق نمونه گردشگری استان تهران نشان می دهد که علی رغم تصویب 29 منطقه نمونه گردشگری در این استان، هیچکدام از مناطق مذکور به بهره برداری نرسیده است. با توجه به لزوم اهمیت سرمایه گذاری در این مناطق، تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده مؤثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات) است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی محسوب می‌شود. روش گردآوری داده ها پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه است. نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها نشان داد که عوامل بازدارنده و پیش برنده سرمایه گذاری در چهار بخش سیاست گذاری و تنظیم مقررات، مطالعات آماده سازی، تأمین و حمایت مالی و ارتقای دانش و ظرفیت سازی بخش بندی می شوند. بالاترین میانگین در قسمت عوامل بازدارنده مربوط به ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، فقدان مقررات زمان پاسخگویی دستگاه‌های ذی صلاح صدور مجوز، ریسک تورم، عدم تربیت مدیران و کارکنان آموزش دیده؛ و در بخش عوامل پیش برنده بالاترین میانگین مربوط به عوامل واگذاری مناطق نمونه گردشگری به افراد واجد صلاحیت، لزوم انجام مطالعات جامع ریسک قبل از تصمیم برای واگذاری پروژه، ایجاد صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای بخشی به منظور تجهیز منابع پایدار برای اعطای تسهیلات و ...، همکاری و استقبال جامعه محلی از سرمایه گذاران است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری
    عذرا عزیزی حمید ضرغام بروجنی محمود ضیائی محمدتقی تقوی فرد
    زنجیره‏های تأمین در طول زمان از بهبود فرایندهای بخش عرضه به سمت نیازهای مشتری و زنجیره ارزش تحول پیدا کرده اند. مشتریان صنعت گردشگری خواهان دریافت محصولی یکپارچه هستند که مستلزم ایجاد بستری تعاملی برای ارزش آفرینی بین ذینفعان مختلف ‏می‏‏باشد، اما دستیابی به این یکپارچگی چکیده کامل
    زنجیره‏های تأمین در طول زمان از بهبود فرایندهای بخش عرضه به سمت نیازهای مشتری و زنجیره ارزش تحول پیدا کرده اند. مشتریان صنعت گردشگری خواهان دریافت محصولی یکپارچه هستند که مستلزم ایجاد بستری تعاملی برای ارزش آفرینی بین ذینفعان مختلف ‏می‏‏باشد، اما دستیابی به این یکپارچگی همواره با موانعی روبرو بوده است. اینترنت و توسعه زنجیره تأمین الکترونیکی گردشگری بستری تعاملی برای ایجاد یکپارچگی فراهم می کند. لذا هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی خلق ارزش از طریق زنجیره یکپارچه است. به این منظور با استفاده از روش کیفی فراترکیب مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته و براساس مقوله‏ها، زیرمقوله‏ها و مفاهیم استخراج شده از این مطالعات، چارچوب مورد نظر ارائه شده است. به این منظور با بررسی چکیده 175 مقاله، 119 مورد به لحاظ محتوایی براساس مولفه‌های برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بررسی و 35 مورد به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج تحقیق، انواع محرکها و موانع درونی و بیرونی و در سطح محیط کلان و زنجیره بر ابعاد مختلف یکپارچگی درونی، تأمین کنندگان (بیرونی) و مشتری تأثیرگذار هستند. یکپارچگی زنجیره تأمین و خلق همکارانه ارزش منجر به ایجاد ارزش برای ذینفعان مختلف خواهد شد و زنجیره تأمین الکترونیکی بستر تعاملی یکپارچگی، خلق همکارانه و ارزش آفرینی را فراهم می کند. پرونده مقاله