دکتر مهدی کروبی استاد
Drkaroubi@atu.ac.ir دکترا
دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.