• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی معیارهای مؤثر بر موفقیت کسب¬وکارهای اینترنتی حوزه¬ گردشگری در ایران با هدف بهبود اقتصاد محلی و حفاظت از دانش بومی
    مریم محمدی هلیا زرگری مرندی
    بوم گردشگری با بهره¬گیری هدفمند از محیط طبیعی در توانمندسازی جوامع محلی تأثیر دارد. بهره‌گیری از دانش بومی، تأثیر مثبت بر وضعیت اقتصادی آن¬ها دارد. هدف مقاله آن است تا ضمن شناسایی معیارهای ظاهری- عملکردی مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای اینترنتی حوزه¬ی بوم گردشگری، معیارهای م چکیده کامل
    بوم گردشگری با بهره¬گیری هدفمند از محیط طبیعی در توانمندسازی جوامع محلی تأثیر دارد. بهره‌گیری از دانش بومی، تأثیر مثبت بر وضعیت اقتصادی آن¬ها دارد. هدف مقاله آن است تا ضمن شناسایی معیارهای ظاهری- عملکردی مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای اینترنتی حوزه¬ی بوم گردشگری، معیارهای محتوایی مربوط به دانش و اقتصاد محلی را نیز شناسایی نماید. همچنین تبیین معیارهای مؤثر بر موفقیت کسب¬وکارهای این حوزه در ایران مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، در ابتدا با مرور مبانی نظری و تحلیل محتوای کیفی، معیارها تدوین و سپس با ارزیابی متخصص¬محور به¬ شیوه¬ی کمی در تعدادی از کسب¬وکارهای منتخب (۱۵ کسب-وکار از میان ۴۴ کسب¬وکار قابل بررسی و فیلتر شده از میان ۹۱ کسب¬وکار مرتبط در سال ۲۰۱۹)، معیارهای مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت آن¬ها شناسایی شده است. سپس 120 پرسشنامه¬ آنلاین توسط گروه هدف (راهنمایان تور و بوم¬گردها)، توزیع و با ابزار اس.پی.اس.اس. و تحلیل¬های همبستگی از نوع گاما و ضریب توافقی، داده¬ها تحلیل و معیارهای موفقیت کسب¬وکارها در ایران اعتبارسنجی شد. براساس نتایج، معیارهای موثر بر موفقیت کسب¬وکار اینترنتی در حوزه¬ی دانش بومی، مشتمل بر ارائه¬ی راهنمای محلی، تورهای مناطق بکر و امکان مشارکت در مراسم¬های آیینی و... هستند. همچنین در حوزه¬ی اقتصاد بومی، مشتمل بر ایجاد اشتغال از طریق ارائه¬ی تنوعی از فعالیت¬های گردشگری و خدمات، ارائه¬ی خدمات اسکان، خدمات غذایی، کرایه اتومبیل و... هستند. در عین¬حال، حمایت مالی و حمایت¬های فرهنگی- آموزشی از طریق برگزاری دوره¬های رایگان آموزشی نیز موثر هستند. سایر معیارهای مرتبط با ابعاد عملکردی و ظاهری پلتفرم نیز بر موفقیت این کسب¬وکارها تأثیر دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری با رویکرد آینده¬پژوهی (مورد مطالعه: استان فارس)
    خدیجه کاوه مریم نکوئی زاده مسلم  علیمحمدلو
    استان فارس یکی از قطب¬های مهم گردشگری ایران می¬باشد. بنابراین توجه ویژه به گردشگری و استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در آن، می¬تواند امکانات مناسب و خوبی را برای افزایش رفاه گردشگران در مقاصد گردشگری استان، فراهم آورده، همچنین نرخ ورود آن ها را به مقاصد گردشگری افزایش چکیده کامل
    استان فارس یکی از قطب¬های مهم گردشگری ایران می¬باشد. بنابراین توجه ویژه به گردشگری و استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در آن، می¬تواند امکانات مناسب و خوبی را برای افزایش رفاه گردشگران در مقاصد گردشگری استان، فراهم آورده، همچنین نرخ ورود آن ها را به مقاصد گردشگری افزایش دهد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر، پیش بینی و شناسایی مهم¬ترین عوامل مؤثر و تدوین آینده های باورکردنی و مطلوب، در راستای پیاده¬سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری استان فارس است. باتوجه به ماهیت کاربردی مطالعه، داده ها بااستفاده از روش¬های مرورسیستماتیک ادبیات، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده و با کمک میک مک و سناریویزارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج روش میک مک نشان داد که 14 متغیر کلیدی بر پیاده سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری استان فارس، نقش اصلی دارند. با کمک سناریوویزارد نیز، 2 سناریوی قوی، 1548 سناریوی ضعیف و 9 سناریوی با سازگاری بالا به دست آمد. مبنای این پژوهش 9 سناریو با سازگاری بالا قرار گرفت. این سناریوها نشان دادند که، وضعیت آینده گردشگری استان فارس بیشتر ادامه دهنده شرایط فعلی و روند تغییرات کند و آرام و احتمال کم برای پیاده¬سازی اینترنت اشیاء در آن خواهد بود. در نهایت متناسب با سناریوهای بدست آمده و برای رسیدن به شرایط مطلوب، استراتژی¬هایی ارائه شد. نتایج پژوهش، به فعالان حوزه گردشگری کمک می¬کند تا با یک برنامه¬ریزی بلندمدت بتوانند زمینه را برای ورود فناوری¬هایی همچون اینترنت اشیاء به گردشگری فراهم کرده و به رشد و توسعه آن کمک کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدل زنجيره تأمين سبز جهت بهبود توسعه پايدار محيط زيست با رويکرد کيفي مبتني بر نظريه داده‌بنياد
    زهرا دلشاد مژده ربانی حسن دهقان دهنوی
    صنعت گردشگري به عنوان يكي از ده صنعت برتر جهان در چرخه اقتصادي نقش بسزايي را ايفا مي‌كند و يكي از بخش‌هاي مهم توليد درآمد و ارزآوري است. هدف از پژوهش حاضر اين است که با استفاده از روش کيفي نظريه‌پردازي تئوري داده‌بنياد به شناسايي و تدوين الگوي مفهومي مديريت زنجيره تأمين چکیده کامل
    صنعت گردشگري به عنوان يكي از ده صنعت برتر جهان در چرخه اقتصادي نقش بسزايي را ايفا مي‌كند و يكي از بخش‌هاي مهم توليد درآمد و ارزآوري است. هدف از پژوهش حاضر اين است که با استفاده از روش کيفي نظريه‌پردازي تئوري داده‌بنياد به شناسايي و تدوين الگوي مفهومي مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت گردشگری استان فارس بپردازد. روش گردآوري داده‌ها، مطالعه اسناد و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان آگاه از موضوع مورد بحث، با بکارگيري روش نمونه‌گيري نظری است. روايي اين پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتيد متخصص مورد بررسي قرار گرفت و تأييد گرديد. براي تحليل داده‌ها از روش مقايسه مداوم در طي سه مرحله کدگذاري باز، محوري، انتخابي استفاده شده است که براساس آن مدل کيفي پژوهش طراحي گرديد. نتايج پژوهش حاضر، نشان‌دهنده استخراج 120 کد يا مفهوم اوليه از مصاحبه‌ها و 21 معيار محوری است که در قالب مدل پارادايمي با نرم¬افزار مکس‌کیودا شامل شرايط علّي (طراحي فرايندهاي سبز، مشتريان و ساير نهادهاي بيروني، نوآوري سبز)، شرايط زمينه‌اي (محرک‌هاي تهيه مواد سبز، پياده‌سازي نظام مديريت پسماند، افکار مالي و هزينه‌اي سازمان)، شرايط مداخله‌گر (رويکردهاي مديريت محيط زيستي، ريسک‌هاي زنجيره تأمين سبز، قابليت‌هاي تأمين کنندگان سبز، مديريت منابع انساني)، پديده محوري (بهبود عملکرد محيط زيستي، عوامل اقتصادي، عملکرد عملياتي)، راهبردها (حوزه مديريت، تکنولوژي، اقتصاد، سياستگذاري)، پيامدها (توانمندسازهاي زنجيره تأمين سبز، بهبود اعتبار، نهادينه شدن تجهيزات تکنولوژي و دانش فني، مديريت و بهينه‌سازي مصرف انرژي) قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به واسطه اشتراک دانش و نقش تعدیل‌گر ارتباطات در هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر مشهد
    قاسم اسلامی فرشاد قادری
    جامعه اجتماعی امروزی توجه زیادی به نیروی انسانی دارد. این در حالی است که امروزه توجه به عملکرد کارکنان در بخش خدمات خصوصاً صنعت گردشگری بیش ‌از پیش مهم جلوه می‌کند. این در حالی است که کارکنان در صنعت گردشگری تأثیر زیادی بر ایجاد مزیت رقابتی دارند. به‌گونه‌ای که سازمان‌ه چکیده کامل
    جامعه اجتماعی امروزی توجه زیادی به نیروی انسانی دارد. این در حالی است که امروزه توجه به عملکرد کارکنان در بخش خدمات خصوصاً صنعت گردشگری بیش ‌از پیش مهم جلوه می‌کند. این در حالی است که کارکنان در صنعت گردشگری تأثیر زیادی بر ایجاد مزیت رقابتی دارند. به‌گونه‌ای که سازمان‌های دارای کارکنانی با عملکرد بهتر رونق کسب‌وکار بهتری خواهد داشت. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به‌واسطه اشتراک دانش و و نقش تعدیل‌گر ارتباطات می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش انجام كار، از نـوع توصیفی- پيمايشـي اسـت. جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر مشهد می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری‌شده از 390 پرسشنامه با روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار آموس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد، بازاریابی داخلی بر اشتراک دانش و عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. این در حالی است که اشتراک دانش بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد. از نتایج دیگر اینکه نقش تعدیل گر ارتباطات سازمانی نیز مورد تأیید قرار گرفت. علاوه بر این نقش واسط اشتراک دانش نیز تأیید شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - واکاوی عوامل مؤثر بر ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری در میان گردشگران (مورد مطالعه: شهر همدان)
    گلنوش جباری نادر جعفری هفتخوانی
    امروزه گردشگری در دنیای مدرن به روشی مؤثر برای دستیابی به محیط و فرهنگ از طریق ارتباطات میان‌فرهنگی تبدیل شده است. با وجود ظرفیت و اهمیت ارتباطات میان‌فرهنگی برای تحقق توسعه اقتصادی بلندمدت، متأسفانه این مهم در مراحل برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه گردشگری نادیده گرفته می‌ش چکیده کامل
    امروزه گردشگری در دنیای مدرن به روشی مؤثر برای دستیابی به محیط و فرهنگ از طریق ارتباطات میان‌فرهنگی تبدیل شده است. با وجود ظرفیت و اهمیت ارتباطات میان‌فرهنگی برای تحقق توسعه اقتصادی بلندمدت، متأسفانه این مهم در مراحل برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه گردشگری نادیده گرفته می‌شود. همین موضوع انگیزه اصلی این پژوهش بوده تا به واکاوی عوامل مؤثر بر ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری بپردازد. روش این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) با شیوة گلیزر است. داده‌ها با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و با استفاده از ابزار مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته‌ عمیق گردآوری شدند. پس از انجام مصاحبه‌ با پانزده نفر از خبرگان و فعالان صنعت‌گردشگری شهر همدان و بررسی و تفسیر داده‌ها 26 زیر مقوله در قالب شش مقوله اصلی زیر استخراج و مدل نهایی پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اطلس– تی ارائه شد: ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های فرهنگی- اجتماعی، آموزش، محتواسازی و تولید دانش میان‌فرهنگی گردشگری، مدیریت و برنامه‌ریزی، بهداشت و ایمنی محیط، و رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری. نتایج این پژوهش مسیری یکپارچه برای مدیران و کارآفرینان صنعت‌گردشگری پیشنهاد می‌کند تا سطح بالایی از ارتباطات و شایستگی‌های میان‌فرهنگی را برای گردشگران توسعه دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارائه چارچوبی جهت افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران با تأکید بر قدرت نرم
    شادی  محمودی دارانی محمد مهدی رحیمیان اصل محمدحسن ملکی مجید نیلی احمدآبادی
    در دهه‌های گذشته مفهومی کلیدی در روابط بین‌المللی و قدرت مطرح شد که به جای تأکید بر جنبه‌های سخت و قهری قدرت، روی ابعادی چون دیپلماسی، فرهنگ، هنر و تبلیغات تأکید دارد. این مفهوم، قدرت نرم نامیده می‌شود. قدرت نرم روی پرستیژ و وزن بین‌المللی کشورها اثرگذار است. پژوهش حاضر چکیده کامل
    در دهه‌های گذشته مفهومی کلیدی در روابط بین‌المللی و قدرت مطرح شد که به جای تأکید بر جنبه‌های سخت و قهری قدرت، روی ابعادی چون دیپلماسی، فرهنگ، هنر و تبلیغات تأکید دارد. این مفهوم، قدرت نرم نامیده می‌شود. قدرت نرم روی پرستیژ و وزن بین‌المللی کشورها اثرگذار است. پژوهش حاضر در تلاش است تا نقش قدرت نرم و مؤلفه‌های آن را روی جذب گردشگران خارجی توصیف کند. از این رو از نظر جهت‌گیری، مطالعه‌ای کاربردی و از بعد هدف، اکتشافی است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان و کارشناسان حوزه قدرت نرم و گردشگری هستند. 15 نفر به صورت قضاوتی و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند که برای روش‌های خبره‌محور، حجم مناسبی است. برای انجام پژوهش از طریق مرور پیشینه گردشگری و قدرت نرم، 27 عامل استخراج شد. این عوامل با آزمون بینم غربال شدند. 17 عامل به دلیل ضریب معناداری بالای 5 درصد کنار گذاشته شدند. 10 عامل باقیمانده با تکنیک تحلیل تأثیر متقابل مورد بررسی قرار گرفتند. چهار عامل برگزاری موفق رویدادهای سیاسی، هنری، علمی، ورزشی و ادبی در سطح جهانی، حضور شرکت‌های خارجی در فضای کسب‌و‌کار کشور، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و تقویت روحیه تساهل در بین گروه‌های مرجع با نفوذ در جامعه، بیشترین تأثیر را روی افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران داشتند. این تحقیق مجددا با دیمتل اجرا شد. نتایج با هم مشابهت زیادی داشتند و همین چهار عامل به عنوان عوامل اثرگذار انتخاب شدند. روش‌های دیمتل و تحلیل تأثیر متقابل به دلیل استفاده از تحلیل ساختاری، مبتنی بر رویکرد واقع‌گرایی انتقادی هستند. پرونده مقاله