دکتر متین کوزاک استاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه موغلا، ترکیه