دکتر سید سعید هاشمی دانشیار
Hashemi@usc.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران