• فهرست مقالات نرجس دیرگندم

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
    سکینه جعفری محمد نجارزاده رضوان گلستانه نرجس دیرگندم
    گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک چکیده کامل
    گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک بر رفتار مصرف کنندگان جوان، در سنین 20 تا 40 ساله شهر تهران انجام شد. شرکت‌کنندگان 182 نفر از جوانان شهر تهران (46 نفر مصرف کننده مرد، 105 نفر مصرف کننده زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مدل تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار ليزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ایجاد انگیزه سفر به ‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری کیفیت خدمات بر رفتار مصرف کنندة خدمات گردشگری الکترونیک، اثر معناداری دارد. این پژوهش مشخص کرد که ایجاد انگیزه سفر و جست وجوی اطلاعات به ‌طور غیرمستقیم و با واسطة کیفیت خدمات، می‌تواند رفتار مصرف کنندة خدمات گردشگری الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - اثر کیفیت اطلاعات توصیه¬های شفاهی در شبکه¬های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر
    نرجس دیرگندم محمد نجارزاده سید عباس ابراهیمی
    زندگی روزمره افراد در پی گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین تحت تأثیر قرار گرفته است. تعامل بین افراد تا حد زیادی در شبکه های اجتماعی آنلاین صورت می پذیرد، ازاین رو ارتباطات بین افراد از دایره دوستان و آشنایان و خانواده فراتر رفته و شامل برقراری ارتباط با افراد غر چکیده کامل
    زندگی روزمره افراد در پی گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین تحت تأثیر قرار گرفته است. تعامل بین افراد تا حد زیادی در شبکه های اجتماعی آنلاین صورت می پذیرد، ازاین رو ارتباطات بین افراد از دایره دوستان و آشنایان و خانواده فراتر رفته و شامل برقراری ارتباط با افراد غریبه نیز می شود. از طرفی با تعاملی شدن اینترنت، شبکه های اجتماعی فرصت ها و ابزار نوینی را در اختیار مدیران بازاریابی محصولات و خدمات گردشگری قرار داده است. یکی از این ابزارها، بازاریابی توصیه های شفاهی آنلاین می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعات توصیه های شفاهی آنلاین بر رفتار گردشگر در شبکه های اجتماعی انجام گرفت. بدین منظور 332 پرسشنامه از گردشگران داخلی دریافت شد که از این میان 310 پرسشنامه از گردشگرانی که تجربه استفاده از توصیه های شفاهی آنلاین را برای سفر خود داشتند، در تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. داده های به دست آمده توسط آزمون معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی مورد سنجش قرار گرفت. یافته های حاصل از تجزیه و-تحلیل اطلاعات نشان داد منابع توصیه های شفاهی آنلاین، کیفیت اطلاعات و اعتبار منابع تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار گردشگر دارد؛ همچنین توصیه های شفاهی آنلاین و کیفیت اطلاعات بر اعتبار منبع اثر مثبت و معناداری دارد. با وجود اهمیت اثر توصیه های شفاهی آنلاین بر رفتار گردشگران، تاکنون تحقیقی در ارتباط با عواملی هم چون اعتبار منبع و کیفیت اطلاعات توصیه های شفاهی آنلاین انجام نگرفته بود. نتیجه این تحقیق تأثیر مستقیم و معنادار این متغیرها بر رفتار گردشگر را تأیید نمود. پرونده مقاله