دکتر دل چیاپا استاد
کارشناسی
دانشکده اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه ساساری، ایتالیا