• فهرست مقالات حمید ضرغام بروجنی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - چارچوب تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران
    حمید ضرغام بروجنی مرتضی بذرافشان
    این مقاله می‏کوشد با توجه به سیاست¬های گردشگری برنامۀ پنج¬ساله پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاست¬های گردشگری مذکور در سند چشم¬انداز 1404، چارچوبی برای تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. برای این کار از خبرگان گردشگری (مشتمل بر جامعه د چکیده کامل
    این مقاله می‏کوشد با توجه به سیاست¬های گردشگری برنامۀ پنج¬ساله پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاست¬های گردشگری مذکور در سند چشم¬انداز 1404، چارچوبی برای تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. برای این کار از خبرگان گردشگری (مشتمل بر جامعه دانشگاهی مرتبط با موضوع، کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) در قالب پرسش‌نامه‌ای متشکل از 15 سوال با طیف 5 گزینه¬ای لیکرت دربارۀ سیاست¬های بخش، نظرخواهی شد. پاسخ¬های این خبرگان، پس از انجام آزمون لازم برای تعیین تناسب آن‌ها برای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی (با استفاده از نرم¬افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل) تحلیل گردید. به اتکای نتایج، چهارچوبی متشکل از سیاست¬های اقتصادی – حمایتی، سیاسی – امنیتی، توسعه – بازاریابی و فرهنگی ارائه شد که می¬تواند برای سیاست-گذاری¬های آتی (به‌ویژه برنامۀ پنج¬ساله ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رسیدن به اهداف سند چشم¬انداز 1404 مورد استفاده قرار گیرد. یافته¬ها هم‌چنین نشان می‌دهد که از نظر خبرگان در فرآیند تدوین سیاست¬های گردشگری، سیاست¬های توسعه – بازاریابی دارای بالاترین اولویت هستند. در این تحقیق اولویت اهمیت شاخص¬های هر یک از سیاست¬های پیشنهادی گردشگری نیز مشخص گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی
    مرتضی  خزائی پول ابوالفضل تاج زاده نمین حمید ضرغام بروجنی مهدی کروبی
    هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و شاخص¬های مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری به شیوه¬ای نوآورانه با ایجاد پیوستگی بین سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی و هتل داری است. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی است و برای جمع¬آوری داده¬ها، مصاحبه¬های عمیق نیمه¬ساختار¬یافته با چکیده کامل
    هدف تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و شاخص¬های مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری به شیوه¬ای نوآورانه با ایجاد پیوستگی بین سه حوزه بازاریابی، کارآفرینی و هتل داری است. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی است و برای جمع¬آوری داده¬ها، مصاحبه¬های عمیق نیمه¬ساختار¬یافته با 20 نفر از مدیران ارشد هتل¬های شهر تهران صورت گرفت؛تا از این طریق ابعاد و شاخص¬های بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل¬داری استخراج و ماهیت مفهوم آن کشف گردد. نتایج حاصل از مصاحبه¬ها نشان داد که ابعاد تشکیل¬دهندة بازاریابی کارآفرینانه هتل¬داری شامل 11 بعد «مدیریت ریسک»، «نوآوری¬گرایی»، «پیش¬نگری»، «مشتری¬گرایی»، «رقیب¬گرایی»، «فرصت¬گرایی»، «پیشگامی»، «شبکه¬سازی»، «به¬روز بودن»، «تأمین و مشارکت» و «خلق ارزش» و 62 جزء یا شاخص می¬باشد. بررسی و مقایسه نقادانة این ابعاد، با ابعاد مطرح در کسب وکارهای تولیدی، خرده¬فروشی، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و غیره، نشان از این واقعیت دارد که ابعاد و شاخص¬های تشکیل¬دهندة مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل-داری، متفاوت از کسب و کارهای غیر گردشگری و هتل¬داری است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شرکت ها
    محمدرضا فرزین نیلوفر عباس پور یکتا اشرفی حمید ضرغام بروجنی
    توان درآمدزایی گردشگری باعث شده توسعه آن مورد حمایت سیاست­گذاران و جوامع میزبان قرار گیرد. تزریق مخارج گردشگران به اقتصاد مقصد، افزایش درآمد خانوار و شرکت­ها را به همراه دارد. در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر توسعه بخش گردشگری ورودی بر در چکیده کامل
    توان درآمدزایی گردشگری باعث شده توسعه آن مورد حمایت سیاست­گذاران و جوامع میزبان قرار گیرد. تزریق مخارج گردشگران به اقتصاد مقصد، افزایش درآمد خانوار و شرکت­ها را به همراه دارد. در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر توسعه بخش گردشگری ورودی بر درآمد خانوارها و شرکت­ها و توزیع آن ارزیابی شده است. ماتریس حسابداری اجتماعی به گونه­ای اصلاح شده است تا بخش گردشگری را به عنوان بخشی واحد در کنار سایر بخش­ها در حساب تولید دربرگیرد. همچنین، با به­کارگیری رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مسیرهایی که این توسعه بر درآمد خانوارها و شرکت­ها اثر می­گذارند، شناسایی شده­­اند. نتایج نشان می­دهد که شرکت­ها، خانوارهای شهری و سپس روستایی به ترتیب بیشترین افزایش درآمد حاصل از توسعه گردشگری را تجربه می­کنند. سهم چهاربرابری خانوارهای شهری نسبت به روستایی از این درآمد، حاکی از افزایش شکاف درآمدی در نتیجه رشد گردشگری ورودی است. همچنین بخش اقتصادی حمل و نقل بیشترین سهم را در انتقال درآمد گردشگری به خانوارها و شرکت­ها داشته و مهم­ترین عامل تولید در این انتقال درآمد به خانوارها و شرکت­ها به ترتیب نیروی کار و سرمایه است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی شبکه مضامین چالش­های توسعه گردشگری ديني در ج.ا. ایران
    حمید ضرغام بروجنی مرجان عبدی سید مجتبی محمودزاده حسین اصلی پور
    «سفر زیارتی اربعین» به شکل پیاده، در باور مذهبی ایرانیان جایگاه برجسته‌ای دارد. زائر پیاده اربعین برای این سفر با چالش‌های متعددی روبرو است که در صورت حل آن‌ها، تصمیم به این سفر مي­گيرد. این نوشتار به چالش‌های تصمیم‌گیری زائر پیاده ایرانی در سفر اربعین و شیوه حل مسئله ت چکیده کامل
    «سفر زیارتی اربعین» به شکل پیاده، در باور مذهبی ایرانیان جایگاه برجسته‌ای دارد. زائر پیاده اربعین برای این سفر با چالش‌های متعددی روبرو است که در صورت حل آن‌ها، تصمیم به این سفر مي­گيرد. این نوشتار به چالش‌های تصمیم‌گیری زائر پیاده ایرانی در سفر اربعین و شیوه حل مسئله توسط او پرداخته است. روش مورد استفاده، برای گردآوری داده‌ها «مردم‌نگاری» و برای تحلیل داده‌ها، گام‌های مورد استفاده در روش «رویش نظریه‌» است. در پژوهش حاضر با 39 زائر پیاده اربعین 1397 ه.ش. در مسیر پیاده‌روی مصاحبه شده ‌است. چالش‌های تصمیم‌گیری در ­یک ­مقوله مرکزی «چالش فقدان مقتضیات و وجود موانع» خلاصه می‌شود. آن دسته از­ چالش‌هایی ­که­ زیر عنوان «چالش فقدان مقتضیات» جای ­می­گیرند: «تأمین هزینه سفر»، «توانایی پیاده‌روی»، «یافتن همسفر مناسب»، «فراهم کردن وقت مناسب برای سفر»، «امکان دستیابی به مقصود»، «امکانات سفر پیاده ازجمله وسایل نقلیه، اسکان، تغذیه، بهداشت» و «آشنایی به راه و مقصد» است. مقوله‌های عمده‌ زیرمجموعه‌ «چالش وجود موانع» عبارت‌اند از: «ممانعت کنشگرانی مانند دولت، کارفرما، مراکز آموزشی، همسر و والدین»، «تزاحم‌های ناشی از: تعهد شغلی، تعهد نگهداری از فرزندان و فشار اجتماعی تولیدشده از سوی هم‌وطنان و تعهد به آن‌ها» و «احساس ناامنی». پرونده مقاله