آرشیو خبر


1 هجدهمین شماره دوفصلنامه علمی "مطالعات اجتماعی گردشگری" منتشر شد
2 لینک صفحه نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری در شبکه آکادمیا
3 اعتبار و کیفیت علمی دوفصلنامه
4 هفدهمین شماره دوفصلنامه "مطالعات اجتماعی گردشگری" منتشر شد
5 نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری در شبکه اجتماعی لینکدین
6 شانزدهمین شماره دوفصلنامه "مطالعات اجتماعی گردشگری" منتشر شد
7 پانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
8 شماره چهاردهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری با 17 مقاله منتشر شد
9 شماره سیزدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری با 7 مقاله منتشر شد
10 شماره دوازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
11 شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
12 شماره دهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
13 شماره نهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد
14 دوفصلنامه «مطالعات اجتماعی گردشگری» درISC نمایه شد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 14 ( از 14 رکورد)