اخبار نشریه

اعتبار و کیفیت علمی دوفصلنامه

اعتبار و کیفیت علمی دوفصلنامه

ضریب تاثیر دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری در سال 1397 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  0.730 بوده و بر اساس سامانه ISC دارای کیفیت عالی (Q1)  است. 

  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار( COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 نوع دسترسی؛ دسترسی باز است