شناسنامه


دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری

صاحب امتیاز: پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول: سید علی اکبر شمسیان

سردبیر: حمید ضرغام بروجنی

معاون سردبیر: مژگان عظیمی هاشمی

مدیر اجرایی: سحر اقبالی

 

اعضای هیأت تحریریه

•             

 • محمدحسین ایمانی خوشخو

استاد اقتصاد گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی

 • حامد بخشی

استادیار جامعه‏ شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

 • محمدحسین پاپلی یزدی

استاد جغرافیا و توسعه فضایی دانشگاه تربیت مدرس (بازنشسته)

 • جیاکومو دل چیاپا

دانشیار بازاریابی ، گروه اقتصاد و بازرگانی ، دانشگاه ساساری ، ایتالیا

 • محمدرحیم راهنما

استاد جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشگاه فردوسی

 • عبدالرضا رکن‌‏‏الدین افتخاری

استاد جغرافیا و برنامه‏ ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس

 • شمس ‏السادات زاهدی

استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی(بازنشسته)

 • ناصر شاهنوشی

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی

 • حمید ضرغام بروجنی

دانشیار مدیریت تحقیق در عملیات دانشگاه علامه طباطبایی

 • مژگان عظیمی هاشمی

دانشیار جامعه‏ شناسی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

 • حسین کلانتری خلیل‌آباد

دانشیار برنامه ‏ریزی شهری جهاد دانشگاهی

 • متین کوزاک

استاد رفتارشناسی گردشگری دانشگاه موغلا، ترکیه