درباره ما


بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعطای اعتبار علمی_پژوهشی نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری وابسته به پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 19/12/94 موافقت شد.

دکتر شریفی، دبیر کمیسیون نشریات علمی در گواهی تعیین اعتبار علمی این نشریه آورده است: بدون شک تلاش دست اندرکاران نشریه سهم به سزایی در گسترش مرزهای دانش و ارتقای کیفی و کمی جایگاه علمی کشور خواهد داشت.  

 

 امتیاز: علمی – پژوهشی (3325/18/3  / 1395/01/16) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 نشانی: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، سه راهی علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی.

تلفن: 31997520-051    ............. روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 9 الی 13
فکس: 31997502- 051

نشانی الکترونیکی: itor@jdm.ac.ir

سایت اینترنتی دوفصلنامه:http://www.journalitor.ir/

سایت اینترنتی پژوهشکده: http://www.itor.ir