• صفحه اصلی
  • شناسایی معیارهای مؤثر بر موفقیت کسب¬وکارهای اینترنتی حوزه¬ گردشگری در ایران با هدف بهبود اقتصاد محلی و حفاظت از دانش بومی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله