• صفحه اصلی
  • مدل زنجيره تأمين سبز جهت بهبود توسعه پايدار محيط زيست با رويکرد کيفي مبتني بر نظريه داده‌بنياد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله