• صفحه اصلی
  • چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436273 بازدید : 585 صفحه: 91 - 114

نوع مقاله: پژوهشی