• صفحه اصلی
  • مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397051784329163740 بازدید : 3934 صفحه: 59 - 97

نوع مقاله: پژوهشی