• فهرست مقالات حنانه محمدی کنگرانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اثرات گسترش طبیعت‌گردی بر شبکه روابط اجتماعی میان ساکنان روستا (مورد مطالعه: روستای طبل/جزیره قشم)
    حنانه محمدی کنگرانی
    با توجّه به اهمیّت آثار اجتماعی در فرآیند برنامه¬ریزی توسعۀ گردشگری و از این روی که از جمله آثار اجتماعی گردشگری، تأثیر آن بر روابط اجتماعی افراد است، در این پژوهش تأثیر طبیعت‌گردی بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در روستای طبل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و افر چکیده کامل
    با توجّه به اهمیّت آثار اجتماعی در فرآیند برنامه¬ریزی توسعۀ گردشگری و از این روی که از جمله آثار اجتماعی گردشگری، تأثیر آن بر روابط اجتماعی افراد است، در این پژوهش تأثیر طبیعت‌گردی بر روابط اجتماعی و الگوهای ارتباطی افراد در روستای طبل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و افراد شاغل در بخش طبیعت¬گردی به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با طبیعت¬گردان هستند، به عنوان جامعۀ مورد بررسی انتخاب شدند. برای نشان دادن میزان و نوع این تأثیر، داده¬های جمع¬آوری شده از پرسش‌نامه با استفاده از روش تحلیل شبکه¬ای و نرم‌افزارهای UCINET، Visone و Netdraw و شاخص¬های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردار ویژه و نقاط برشی، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی شبکه‌های ارتباطات میان افراد نشان داد که مبنای اصلی ارتباطات میان افراد را روابط قوم و خویشی و وجود طوایف مختلف در این روستا تشکیل می‌دهد و پس از آن دوستان و معتمدان محلی در رده‌های پایین¬تر قرار می¬گیرند. از نکات منفی در مورد شبکه ارتباطات روستای طبل این است که هیچ¬یک از کارکنان بخش طبیعت‌گردی به جز یک فرد، همکاران خود را به عنوان فرد مورد مشورت انتخاب نکرده‌اند. در نهایت پیشنهاد شد تا با شناسایی افرادی که به عنوان نقاط برشی مشخص شده‌اند ویا دارای بیشترین مقادیر مرکزیت‌ها هستند، برای گسترش ارتباطات و تبدیل شبکه موجود به یک شبکۀ منسجم و یکپارچه استفاده نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل شبکه روابط میان زنان شاغل در بخش گردشگری و غیرگردشگری در راستای توسعۀ گردشگری در جزیره‌ هرمز
    حنانه محمدی کنگرانی
    توسعه گردشگری در جزیره هرمز با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری، رو به افزایش بوده و زنان در آن، به-طور مستقیم و بدون واسطه از گردشگران پذیرایی می¬کنند. با توجه به تصویب کلیات لایحۀ الحاق جزیرۀ هرمز به منطقۀ آزاد قشم در مجلس شورای اسلامی و افزایش ورود گردشگران، سرمایه¬ چکیده کامل
    توسعه گردشگری در جزیره هرمز با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری، رو به افزایش بوده و زنان در آن، به-طور مستقیم و بدون واسطه از گردشگران پذیرایی می¬کنند. با توجه به تصویب کلیات لایحۀ الحاق جزیرۀ هرمز به منطقۀ آزاد قشم در مجلس شورای اسلامی و افزایش ورود گردشگران، سرمایه¬گذاران و بخش خصوصی به این جزیره، امکان ایجاد تضادهایی میان توسعه و ساختارها و شبکه¬های عرفی و سنتی موجود در میان زنان جزیره هرمز وجود دارد. براین اساس، ضروری است که شبکۀ روابط میان زنان جزیره هرمز که در فعالیت‌های گردشگری به¬طور گسترده‌ای اشتغال دارند، بررسی گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شبکۀ روابط میان زنان شاغل در بخش گردشگری و غیرگردشگری جزیره هرمز با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه¬ای انجام شد و داده‌های مورد نیاز با پرسش از زنان شاغل در بخش گردشگری (شامل 13 نفر زنان شاغل در بخش آشپزی و 10 نفر زنان شاغل در بخش صنایع¬دستی) و بخش غیرگردشگری (شامل هشت نفر زنان شاغل در بخش خیاطی) جمع‌آوری و وارد نرم‌افزار اِکسل شده و شبکه‌ها با استفاده از نرم¬افزار ویژن و بر اساس شاخص‌های مرکزیت درجه درونی، درجه بیرونی، بردار ویژه و جایگاه، ترسیم و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که زنان شاغل در بخش گردشگری نسبت به زنان شاغل در بخش غیرگردشگری دارای ارتباطات گسترده¬تری هستند، اما شاغل ‌بودن در بخش گردشگری یا غیرگردشگری تأثیری در میزان قدرت این زنان نداشته و قدرت آن¬ها ناشی از نحوۀ سازمان‌دهی و ارتباطات‌شان با کانون‌های قدرت خارج از جزیره است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - شبکه روابط اجتماعی ميان بوم گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز
    الهام  نصرآبادی حنانه محمدی کنگرانی مهدی میرزاده  کوهشاهی
    بوم¬گردی سبب ایجاد فرصت¬های ویژه برای گردشگران، به‌منظور شناسایی شگفتی¬های طبیعت و کسب اطلاعات جدید، شده و شرایط معیشتی جامعۀ میزبان را بهبود می¬بخشد. جزیرۀ هرمز با دارا بودن قابلیت¬های فراوان بوم¬گردی، توانسته است بوم¬گردان زیادی را در سال‌های اخیرجذب نماید. این پژ چکیده کامل
    بوم¬گردی سبب ایجاد فرصت¬های ویژه برای گردشگران، به‌منظور شناسایی شگفتی¬های طبیعت و کسب اطلاعات جدید، شده و شرایط معیشتی جامعۀ میزبان را بهبود می¬بخشد. جزیرۀ هرمز با دارا بودن قابلیت¬های فراوان بوم¬گردی، توانسته است بوم¬گردان زیادی را در سال‌های اخیرجذب نماید. این پژوهش نیز با هدف شناسایی و تحلیل شبکه¬های ارتباطی میان بوم¬گردان و مردم محلی جزیرۀ هرمز و تأثیرات اجتماعی آنها انجام شدهاست. براین‌اساس، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از مصاحبه¬ و پرسش¬نامه¬، وارد نرم¬افزار اکسل شده و با استفاده از روش تحلیل شبکه¬ای و نرم‌افزار ویسون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان بوم‌گردان و مردم محلی جزیره، روابط دوستانه و همکاری ایجاد شده و این ارتباطات منجر به استمرار بوم‌گردی در این جزیره شده است. همچنین این شبکه‌ها می‌توانند منجر به توسعه بوم¬گردی پایدار در جزیره هرمز شوند. پرونده مقاله