• فهرست مقالات نازنین  تبریزی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - سنجش کیفیت عملکرد مقصدهای گردشگری میراث (مورد مطالعه : مجموعه تاریخی میربزرگ آمل)
    نازنین  تبریزی
    گردشگری میراث، یکی از شاخه های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث چکیده کامل
    گردشگری میراث، یکی از شاخه های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث فرهنگی و توسعۀ اقتصادی مناطق شهری برخوردار است. پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی– تحلیلی است، به ارزیابی عملکرد مجموعۀ میربزرگ، یکی از مقصدهای گردشگری میراث شهر آمل، بر اساس تحلیل بایدهای چهارگانه می‌پردازد. مبنای سنجش در این مدل براساس 4 معیار مشاهده، تأثیر پذیرفتن فرهنگی ، آموختن و استنتاج شکل گرفته است. داده‏های پژوهش به روش اسنادی و بررسی های میدانی (پرسش‏نامه گردشگران) گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی تفسیر شده و در فرآیند پژوهش، کیفیت عملکرد مجموعه در حوزۀ بایدهای چهارگانه با استفاده از تکنیک دلفی، آزمون واریانس یک طرفه و آزمون رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش ضمن تعیین میزان اثرگذاری هر یک از زیرمعیارهای تحلیل بر گردشگران و عملکرد مجموعه، حاکی از آن است که کیفیت عملکرد باید های چهارگانه در مجموعه با هم متفاوت بوده و بعدکیفیت بصری بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - گردشگری و خلق شهر شاد (مورد مطالعه: شهرهای چالوس و نوشهر)
    نسترن خندان نازنین  تبریزی محمد حسن ذال
    گردشگری از مهم ترین فعالیت‌های زندگی است که باعث ایجاد شادی و در نتیجه رضایت کلی از زندگی می‌شود. از سوی دیگر حضور «میزبان خوشحال» برای توسعه موفقیت آمیز گردشگری، عاملی اساسی است. بنابراین پایش میزان شادی و رضایت حاصل از فعالیت‌های گردشگری عامل موفقیت هر برنامه توسعه گر چکیده کامل
    گردشگری از مهم ترین فعالیت‌های زندگی است که باعث ایجاد شادی و در نتیجه رضایت کلی از زندگی می‌شود. از سوی دیگر حضور «میزبان خوشحال» برای توسعه موفقیت آمیز گردشگری، عاملی اساسی است. بنابراین پایش میزان شادی و رضایت حاصل از فعالیت‌های گردشگری عامل موفقیت هر برنامه توسعه گردشگری است. سنجش موضوع ذکر شده در شهرهای نوشهر و چالوس به عنوان ‌‌یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش گردشگری در ایجاد شاخص‌های شهر شاد در چالوس و نوشهر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، ساکنین شهرهای نوشهر و چالوس هستند و از روش نمونه‌گیری در دسترس برای تعیین افراد پاسخگو به سؤالات پرسشنامه‌ها استفاده‌ شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، 380 نفر برآورد شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری، تحلیل عاملی و روش مربعات جزئی در نرم‌افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس ، صورت گرفت. نتایج پژوهش به‌طورکلی نشان می‌دهد که گردشگری در شهرهای نوشهر و چالوس، در ايجاد شهر شاد تأثیرگذار می‌باشد ولی بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های آماری میزان این تأثیرگذاری، بسیار ضعیف است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که گردشگری به میزان اندک باعث افزایش رفاه، شادی، مشارکت اجتماعی، بهبود ویژگی‌های کالبدی و همچنین افزایش رضایت ساکنین شهرهای نوشهر و چالوس شده است. پرونده مقاله