• فهرست مقالات مهدی  دهقانی سلطانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري
    مهدی  دهقانی سلطانی اردشیر  شیری مریم مصباحی امین همتی
    در سال¬های اخیر نقش و اهمیت دارایی¬های نامشهود هم زمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت¬های خدماتی افزایش یافته است. یکی از دارایی¬های نامشهودی که مهم¬ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. در محیط به شدت رقابتی صنعت گردشگری، حفظ و توسع چکیده کامل
    در سال¬های اخیر نقش و اهمیت دارایی¬های نامشهود هم زمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت¬های خدماتی افزایش یافته است. یکی از دارایی¬های نامشهودی که مهم¬ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. در محیط به شدت رقابتی صنعت گردشگری، حفظ و توسعه سهم بازار، نتیجه عملکرد برند است. نظر به اهمیت نقش کارکنان در انتقال پیمان برند شرکت به مشتریان، به ویژه در شرکت¬های خدماتی، این پژوهش در صدد درک اهمیت فرایند سیستم مدیریت برند و بررسی تأثیر آن بر عملکرد برند در سطح کارکنان و همچنین بررسی تأثیرات میانجی هویت، تعهد و وفاداری به برند به صورت تجربی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت¬های خدمات مسافرتی و گردشگري شهر تهران می باشد و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه¬گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده شده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه¬ای و میدانی به کار گرفته شد. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس تحلیل داده¬ها، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می¬باشد. برای تجزیه و تحلیل داده¬های پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می¬دهد که سیستم مدیریت برند به طور مستقیم تأثیر معناداری بر عملکرد برند در سطح کارکنان ندارد. در حالی که سیستم مدیریت برند به صورت غیرمستقیم و از طریق هویت، تعهد و وفاداری به برند بر عملکرد برند در سطح کارکنان تأثیرگذار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری
    مهدی  دهقانی سلطانی مریم مصباحی شکریه  طاهری زهرا  اکبری
    امروزه توسعه صنعت گردشگری موجب اثرات مثبت (ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط زیست) یا منفی (آلودگی آب و هوا و تخریب اکوسیستم) شده است. افزایش آگاهی از اثرات زیست¬محیطی گردشگری نشانه تغییر نگرش نسبت به محیط زیست است که طی دهه¬های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه هدف از چکیده کامل
    امروزه توسعه صنعت گردشگری موجب اثرات مثبت (ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط زیست) یا منفی (آلودگی آب و هوا و تخریب اکوسیستم) شده است. افزایش آگاهی از اثرات زیست¬محیطی گردشگری نشانه تغییر نگرش نسبت به محیط زیست است که طی دهه¬های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان با تبیین نقش ارزش¬های لذت جویانه در صنعت هتلداری می¬باشد. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان هتل¬های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه¬گیری در دسترس و فرمول ¬کوکران استفاده گردید و برای جمع¬آوری داده¬ها نیز پرسشنامه استاندارد بکار برده شد که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از مدل¬سازی ¬معادلات ¬ساختاری استفاده شده است.یافته-ها نشان¬ می¬دهد که رویه حفاظت از آب و کاهش ضایعات تأثیر مثبت معناداری بر ارزش¬های لذت¬جویانه و وفاداری مشتریان دارد. همچنین ارزش¬های لذت¬جویانه تأثیر معناداری روی وفاداری مشتریان دارد. علاوه بر این، یافته‎ها موید این است که رویه حفاظت از آب و کاهش ضایعاتاز طریق ارزش¬های لذت¬جویانهبر وفاداری مشتریان تأثیر مثبت معناداری دارد. پرونده مقاله