• صفحه اصلی
  • اخبار نشریه
  • تغییر ترتیب انتشار دوفصلنامه علمی "مطالعات اجتماعی گردشگری" به فصلنامه
کد خبر:292 تعداد بازدید خبر :988 بازدید