دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری Prof
Master
گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس