دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری استاد
کارشناسی ارشد
گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس