مقاله


کد مقاله : 14000706274844

عنوان مقاله : رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران

نشریه شماره : 18 فصل پاییز - زمستان 1400

مشاهده شده : 278

فایل های مقاله : 680 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جعفر بهاری jafarbahari797@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 شهلا بهاری sh_bahary2008@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در محيط کسب و کار کنوني، سازمان ها نيازمند يافتن راهبردهاي جديدي براي رقابت با رقباي خود هستند. تلاش در جهت حفظ رضايت و وفاداری مشتريان، به هدف مهمي تبديل شده که سازمان ها بايد به آن دست يابند. در دنياي امروز که رقابت ميان شرکتها پيوسته در حال افزايش است، راه¬حل اصلي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار بهبود کيفيت خدمات است که به نوبه خود منجر به رضايت مشتريان مي¬شود. در حال حاضر بيشتر سازمان ها متوجه اين موضوع شده اند که رضايت مشتري مي تواند منجر به موفقيت بلندمدت آنها شود. صنعت گردشگري، به ويژه هتل ها، از اين قاعده مستثني نيستند. از اين گذشته، بسياري از مطالعات در صنايع گوناگون ثابت کرده اند که ارئه ی خدمات با کیفیت، يکي از عوامل اساسي در ايجاد وفاداري مشتري است. به عبارت ديگر، ارائه خدمات برتر از سوي سازمان به مشتريان منجر به رضايت مشتريان مي شود که خود لازمه ايجاد وفاداري در مشتريان است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران در فروردین 1396 صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از میهمانان هتل های انقلاب و لاله شهر تهران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت خدمات بر رضایت مشتری، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتری و وفاداری مشتری دارد. و تأثیر اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری مثبت و معنادار است.