دکتر حمید ضرغام بروجنی Prof
Master
مدیر گروه مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی