دکتر ناصر شاهنوشی Prof
PhD
رئیس دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی