دکتر دل چیاپا Prof
Bachelor
دانشکده اقتصاد و بازرگانی، دانشگاه ساساری، ایتالیا