• صفحه اصلی
  • هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران: تأکیدی بر توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436283 بازدید : 1339 صفحه: 335 - 368

10.52547/journalitor.36283.10.19.335

نوع مقاله: پژوهشی