• صفحه اصلی
  • بخش¬بندی و تعیین نیمرخ روانشناختی- جمعیت شناختی و رفتاری زائرین کربلا در آیین سالانه¬ اربعین (مورد مطالعه: زائرین عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436278 بازدید : 2614 صفحه: 221 - 250

10.52547/journalitor.36278.10.19.221

نوع مقاله: پژوهشی