• صفحه اصلی
  • تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436277 بازدید : 524 صفحه: 195 - 220

نوع مقاله: پژوهشی