• صفحه اصلی
  • چهارچوبی جهت توسعه بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436274 بازدید : 2888 صفحه: 115 - 138

10.52547/journalitor.36274.10.19.115

نوع مقاله: پژوهشی