• صفحه اصلی
  • تحلیل قابلیت ها و تنگناهای گردشگری سلطانیه به منظور برنامه ریزی راهبردی با استفاده از الگوی تحلیلی سوات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950819953453893 بازدید : 2420 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی