لیست داوران   شماره21 سال11

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سعید شریعتی مزینانی saeedshariatim@gmail.com عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
2 حامد بخشی hbakhshi@yahoo.com پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد استاد دکترا
3 غلامرضا خوش فر khoshfar@gmail.com دانشگاه گلستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه شناسی دانشیار دکترا
4 مهدی  سقایی mehdi.saghaii@gmail.com هیات علمی دانشکده گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان استاد دکترا
5 مریم  صداقت mary.sedaghat@gmail.com علامه طباطبائی استاد دکترا
6 نازنین  تبریزی n.tabrizi@umz.ac.ir گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
7 مهنا نیک بین nikbin.tourism@gmail.com عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
8 سید مجتبی محمودزاده sm.mahmoudzadeh@gmail.com دانشگا علامه طباطبایی استاد دکترا
9 سید قاسم حسنی g.hassani@umz.ac.ir دانشکده علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
10 آزاده کاظمی نیا azadeh.kazeminia@gmail.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
11 ملیحه  شیانی mshiani@ut.ac.ir استاد دکترا
12 صدیقه لطفی s.lotfi@umz.ac.ir دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دکترا
13 فاطمه  عزیزی azizi.fateme1750@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه یزد دانشگاه یزد استادیار دکترا
14 فائزه اسدیان اردکانی faezehasadian@gmail.com دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری استاد دکترا
15 محمد نجارزاده mnajjarzadeh@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
16 جواد براتی javad.baraty@gmail.com استاد دکترا
17 فاطمه شکاری fa.shekari@shirazu.ac.ir گردشگری و هتلداری استادیار دکترا