فهرست داوران   شماره21 سال11

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 سعید شریعتی مزینانی عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
2 حامد بخشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد استاد دکترا
3 غلامرضا خوش فر دانشگاه گلستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه شناسی دانشیار دکترا
4 مهدی  سقایی هیات علمی دانشکده گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان استاد دکترا
5 مریم  صداقت علامه طباطبائی استاد دکترا
6 نازنین  تبریزی گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
7 مهنا نیک بین عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
8 سید مجتبی محمودزاده دانشگا علامه طباطبایی استاد دکترا
9 سید قاسم حسنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
10 آزاده کاظمی نیا دانشگاه گیلان استاد دکترا
11 ملیحه  شیانی استاد دکترا
12 صدیقه لطفی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دکترا
13 فاطمه  عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه یزد دانشگاه یزد استادیار دکترا
14 فائزه اسدیان اردکانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری استاد دکترا
15 محمد نجارزاده دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
16 جواد براتی استاد دکترا
17 فاطمه شکاری گردشگری و هتلداری استادیار دکترا