• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل عوامل مؤثر بر بازار گردشگری فرهنگی از نگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سلطانیه)
    شهر سلطانیه از مهمترین نقاط استان زنجان و حوزۀ گردشگری فرهنگی استان به شمار می رود، ولی تاکنون نتوانسته است آنچنان که باید در این زمینه جایگاه مناسبی بدست آورد. این پژوهش با هدف آسیب شناسی بازار گردشگری فرهنگی سلطانیه، به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن از نظر گردشگران م چکیده کامل
    شهر سلطانیه از مهمترین نقاط استان زنجان و حوزۀ گردشگری فرهنگی استان به شمار می رود، ولی تاکنون نتوانسته است آنچنان که باید در این زمینه جایگاه مناسبی بدست آورد. این پژوهش با هدف آسیب شناسی بازار گردشگری فرهنگی سلطانیه، به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن از نظر گردشگران می پردازد. گردشگران داخلی بازدید کننده از شهر سلطانیه در سال ۱۳۹۰ جامعۀ آماری پژوهش و تعداد ۳۸۳ نفر از آن ها حجم نمونۀ تحقیق هستند. یافته ها نشان می دهد که بازار گردشگری شهر بسیار آسیب پذیر و شکننده است. کوتاه بودن مدت اقامت در درجۀ اول و ناکارآمدی تبلیغات در درجۀ بعدی در رکود بازار گردشگری شهر تأثیر دارند که خود معلول عواملی مانند ضعف گردشگری فرهنگی کشور و ضعف امکانات تفریحی و زیرساختی شهر هستند. از این جهت مهم ترین سیاست گردشگری شهر باید توجه به انواع دیگر گردشگری مانند بوم گردی و گردشگری ورزشی در کنار گردشگری فرهنگی باشد. این کار از طریق ایجاد امکانات زیرساختی مانند ساخت هتل و مراکز اقامتی و تسهیلات تفریحی امکان پذیر خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر کیفیت محصول مقصدهای گردشگری بر رضایت گردشگر (مطالعۀ موردی: پارک ساحلی قروق)
    کیفیت بالای محصول گردشگری یک مقصد، موجب تقویت رضایت گردشگران و در نهایت رشد گردشگری یک مقصد می شود. علاوه بر این، ارزیابی رضایت گردشگر از طریق یک پارامتر مبنا از عملکرد خدمات و محصولات مقصد امکان پذیر است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری پ چکیده کامل
    کیفیت بالای محصول گردشگری یک مقصد، موجب تقویت رضایت گردشگران و در نهایت رشد گردشگری یک مقصد می شود. علاوه بر این، ارزیابی رضایت گردشگر از طریق یک پارامتر مبنا از عملکرد خدمات و محصولات مقصد امکان پذیر است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری پارک قروق بر رضایت گردشگران است. برای سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری بر رضایت گردشگران از ۱۴۵پرسش نامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد محصول گردشگری اعم از جاذبه، دسترسی، تسهیلات، تصویر از مقصد و هزینه های صرف شده به طور مستقیم و معنی داری بر رضایت گردشگران مؤثرند. علاوه بر این، نتایج مطابق با تکنیک تحلیل عاملی گویای آن است که تسهیلات مقصد، مهم ترین بعد محصول گردشگری پارک است. هم چنین نتایج این تجزیه و تحلیل به تصمیم گیرندگان پارک کمک می کند با برطرف کردن کمبودهای پارک نظیر راه اندازی اینترنت سوئیت ها، افزایش تعداد نیمکت های ساحل و غیره رضایت گردشگران را افزایش دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز
    در مطالعات فراغت و گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. شناسایی انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز هدف عمدۀ این تحقیق است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ پیمایشی است و براساس یافته ها چکیده کامل
    در مطالعات فراغت و گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. شناسایی انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز هدف عمدۀ این تحقیق است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ پیمایشی است و براساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از ١٠٠ نفر از گردشگران تهرانی شهر شیراز در بهار ١٣٩۲ که به صورت تصادفی انتخاب شدند، تهیه گردید و پرسش نامۀ محقق ساخته، ابزار اصلی در گردآوری اطلاعات است. در باب انگیزه ها تعداد ۲۴ شاخص انگیزشی در ۶ بعد فیزیکی، فرهنگی، احساسی ـ عاطفی، شخصی، توسعۀ فردی و موقعیتی و برای محدودیت های سفر، تعداد ۱۰ شاخص در ۳ بعد محدودیت های ساختاری، درون فردی و بین فردی مورد پرسش قرار گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در نرم افزار spss نشان می دهد که دیدن جاذبه های فرهنگی و تاریخی شیراز و استفاده از طبیعت این شهر از جمله مهمترین انگیزه های گردشگران برای سفر است. هم چنین مسافت زیاد بین شهرهای تهران و شیراز، هزینۀ سفر و نداشتن زمان کافی از مهمترین محدودیت هایی است که گردشگران با آن مواجه اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - برنامه ریزی راهبردی توسعۀ عرصۀ اجتماعی ـ امنیتی زیارت در شهر مشهد
    گردشگری زیارتی، واجد وجه اجتماعی تأثیرگذاری هم در میان زائران و همدر جامعۀ میزبان است. شهر مشهد، دومین کلان شهر زیارتی جهان اسلام با میزبانی سالانه بیش از ده میلیون زائر نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه در تمامی حوزه ها ـ به ویژه عرصۀ اجتماعی زیارت است. مقالۀ حاضر به دنب چکیده کامل
    گردشگری زیارتی، واجد وجه اجتماعی تأثیرگذاری هم در میان زائران و همدر جامعۀ میزبان است. شهر مشهد، دومین کلان شهر زیارتی جهان اسلام با میزبانی سالانه بیش از ده میلیون زائر نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه در تمامی حوزه ها ـ به ویژه عرصۀ اجتماعی زیارت است. مقالۀ حاضر به دنبال ارایۀ شناخت یاز وضعیت اجتماعی زیارت در شهر مشهد برای تدوین برنامۀ راهبردی توسعۀ عرصۀ اجتماعی زیارت در شهر مشهد است. بدین ترتیب ابتدا حوزۀ مفهومی عرصۀ اجتماعی ـ امنیتی تعریف و سپس با رویکرد برنامه ریزی راهبردی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای عرصۀ زیارت شهر مشهد به شیوۀ مصاحبه با زائران و سایر ذی نفعان کلیدی شناسایی گردید و بر مبنای آن مأموریت، چشم انداز، اهداف و راهبردهای متناظر با این عرصه ارایه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق چشم انداز بایستی بر راهبردهای افزایش امنیت و احساس امنیت زائران، فرهنگ سازی در بین زائران، تقویت فرهنگ میزبانی مجاوران، اطلاع رسانی به زائران، تغییر الگوی سفر و ایجاد الگوهای متوازن سفرهای زیارتی در طول سال، سرمایۀ اجتماعی، تقویت سیستم های نظارتی، استانداردسازی رویه های رفتاری و هم افزایی قوای نهادهای قضایی و امنیتی تمرکز کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - گردشگری فرهنگی و طبیعی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)
    در دنیای امروزی، صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و پاک ترین صنایع جهان است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری فرهنگی و طبیعت گردی دو مقولۀ مهم در حوزۀ گردشگری هستند که می توانند دریچه های نوینی از شناخت را برای جوامع به همراه داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ چکیده کامل
    در دنیای امروزی، صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و پاک ترین صنایع جهان است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری فرهنگی و طبیعت گردی دو مقولۀ مهم در حوزۀ گردشگری هستند که می توانند دریچه های نوینی از شناخت را برای جوامع به همراه داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ و طبیعت در صنعت گردشگری منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از طریق تکنیک برآورد الگوی جاذبه است. الگوی جاذبه برای شرح انواع مختلفی از رفتارها در مکان های مختلف استفاده می شود. برای این منظور از متغیرهای مناطق حفاظت شده زمینی به عنوان شاخصی برای میزان بناهای تاریخی، مناطق حفاظت شده دریایی، مناطق جنگلی، درآمد سالانۀ گردشگری، تولید ناخالص داخلی سرانه و گردشگران بین المللی ورودی در تصریح الگو استفاده شده است. پس از بررسی پایی متغیرهای مورد مطالعه، الگوی جاذبه تصریح شده، با استفاده از روش داده های تابلویی برای ۸ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهۀ زمانی (۲۰۱۲-۱۹۹۵) برآورد شده است. نتایح حاصل از تخمین الگو نشان داده اند که مناطق حفاظت شده دریایی، مناطق حفاظت شده زمینی، مناطق جنگلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت و معنی دار و درآمد سرانۀ گردشگری، تأثیر منفی و معنی دار بر صنعت گردشگری کشورهای مورد مطالعه داشته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل کیفی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به پیامدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: بانه)
    تحقق مفهوم پایداری در حوزۀ گردشگری با هدف حفظ و ارتقای امتیازات جامعۀ میزبان در ابعاد مختلف و بهره مندی از منافع منبعث از گردشگری همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است؛ اما بررسی نحوۀ درک ساکنان از گردشگری و اثرات آن حوزه ای مغفول در عرصۀ برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری ب چکیده کامل
    تحقق مفهوم پایداری در حوزۀ گردشگری با هدف حفظ و ارتقای امتیازات جامعۀ میزبان در ابعاد مختلف و بهره مندی از منافع منبعث از گردشگری همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است؛ اما بررسی نحوۀ درک ساکنان از گردشگری و اثرات آن حوزه ای مغفول در عرصۀ برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری بوده است. نگرش ساکنان نسبت به گردشگری تنها بازتاب ادراک آنان از پیامدهای گردشگری نیست، بلکه در تعامل میان ادراک ساکنان و تجربه آنان از واقعیت گردشگری شکل می گیرد. شناسایی این مهم، مستلزم مطالعۀ کیفی و عمیق با مردمان جامعۀ میزبان است که روند تحولات صورت گرفته در عرصه گردشگری را شاهد بوده اند و به تبع توانایی گزارشی طولی از وضعیت توسعۀ گردشگری در منطقۀ مورد مطالعه را دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش می کند تا با اتخاذ رویکردی اِمیک به مطالعۀ کیفی پیامدهای توسعۀ گردشگری با تأکید بر ساکنان شهر بانه بپردازد. اطلاعات با استفاده از مصاحبۀ عمیق با ۲۱ مرد و زن بالای ۴۰ سال بانه با حداقل ۳۰ سال سابقه سکونت در این شهر گردآوری شد. روش نمونه گیری، به شیوۀ هدفمند ـ نظری است. یافته های تحققی نشان می دهد که جامعۀ میزبان اثرات و پیامدهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی گردشگری را نتیجۀ تأکید افراطی بر کارکرد تجاری ـ گردشگری منطقه ارزیابی کردند. تضاد مشاهده شده میان ادراک و نگرش جامعۀ میزبان از تبعات توسعۀ گردشگری می تواند حاکی از عادلانه توزیع نشدن منافع گردشگری در شهر بانه باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأملی بر اسکان زائران در شهر مشهد
    در مجموعه خدمات میزبانی گردشگران، اسکان یکی از مهم ترین عناصر به شمار می آید. از آن جا که کیفیت اقامتگاه، تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی گردشگران دارد، کی از مهم ترین انتخاب های گردشگران است. مشهد مقصدی شناخته شده است که طیف متنوعی از گزینه های اقامتگاهی را در اختیار زائران چکیده کامل
    در مجموعه خدمات میزبانی گردشگران، اسکان یکی از مهم ترین عناصر به شمار می آید. از آن جا که کیفیت اقامتگاه، تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی گردشگران دارد، کی از مهم ترین انتخاب های گردشگران است. مشهد مقصدی شناخته شده است که طیف متنوعی از گزینه های اقامتگاهی را در اختیار زائران قرار می دهد. با این حال تا کنون توصیف جامعی از توزیع زائران در انواع اقامتگاه ها، نحوۀ انتخاب اقامتگاه، هزینه ها و میزان رضایت از این انتخاب ها ارائه نشده است. برای ارایۀ تصویری شفاف از وضعیت اسکان زائران ایرانی در مشهد، داده های طرح پژوهشی «بررسی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت حضور در مشهد» مبنای تحلیل ثانویه قرار گرفت. در پیمایش مزبور تمامی زائران ایرانی شهر مشهد در سه فصل سال ۱۳۸۹ و یک فصل سال ۱۳۹۰ جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل می دهند. جمعیت نمونه شامل ۱۶۰۰ زائر ایرانی در شهر مشهد در فصل های تابستان ۱۳۸۹، پاییز ۱۳۸۹، و بهار ۱۳۹۰ بود که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. در این مقاله با الهام از گونه شناسی کوهن از گردشگران که بر مبنای مفهوم جامعه شناختی «نهادی شدن» پیشنهاد شده است، انواع اقامت گاه های زائران طبقه بندی شد. یافته ها نشان می دهد مسأله اسکان در اولویت نخست ۸۵/۸۱ درصد زائران است. با تمرکز بر روی آن دسته از زائرانی که هزینۀ اسکان شان صفر نبود، مشخص شد هزینۀ اسکان، رتبۀ اول هزینۀ سفر آن ها را به خود اختصاص داده است؛ یعنی حدود یک سوم هزینه های سفر (۳۵ درصد). تحلیل بر روی همین گروه نشان داد میانگین هزینه سرانه اسکان در مدت حضور در شهر مشهد ۵۱۵۰۰۰ ریال بوده است. در میان زائران ۵/۲۷ درصد با مراجعۀ اتفاقی و ۲۳ درصد بر اساس تجربۀ سفر قبلی و ۵/۱۷ درصد از طریق دلال ها محل اقامت شان را پیدا کرده بودند. این در حالی است که تنها ۵/۱۱ درصد زائران به کمک ستاد اسکان، رزرو از شهر مبدأ و راهنمای زائر به اقامتگاه هایشان هدایت شده بودند. از میان امکانات موجود در اقامتگاه، زائران بیش از همه از وضعیت امنیت اقامتگاه خود راضی بودند. پرونده مقاله