• صفحه اصلی
  • تبیین مؤلفه¬های اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران (محور زاینده¬رود اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000914275083 بازدید : 1165 صفحه: 69 - 94

10.52547/journalitor.36220.11.21.69

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط