• صفحه اصلی
  • عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397051791433163742 بازدید : 3828 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی