• صفحه اصلی
  • رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14001223285359 بازدید : 1694 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36268.10.19.0

نوع مقاله: پژوهشی